ارزیابی زیبایی نماهای خانه های مدرن با روش تناسبات هندسی نمونه موردی: خانه‌های مدرن شهر تهران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر، ابتدا محقق به دنبال انتخاب خانه‌هایی با نماهای زیبای مدرن از دیدگاه گروههای مختلف متخصصین، معماران حرفه ای، مردم عادی و... می‌باشد. هدف، استخراج اجزای مختلف این نماها و بررسی تناسبات هندسی موجود در آن‌ها می‌باشد. به این منظور، 21 خانه منتخب بر اساس نتایج مصاحبه و پرسشنامه ها از 35 نفر در دو گروه اصلی تقسیم بندی می‌گردد. زیبایی و تناسبات، به ترتیب معیار اصلی انتخاب در گروه اول و دوم، در نظر گرفته شده است. سپس از نماهای منتخب مشاهده مشارکتی با سیستم بلند فکر کردن، نسبت به علت وجود زیبایی صورت می گیرد و محقق به دنبال اثبات وجود قوانین تناسباتی مشخصی در این نماها می‌باشد. به دلیل تعداد زیاد نمونه های منتخب، نتایج به صورت متون وارد نرم افزار ATLAS TI شده و به روش کدینگ، کدگذاری باز و محوری می شوند. می‌توان برای القای زیبایی در نماها از بکارگیری مستطیل افقی و عمودی و یا ترکیب همزمانی آن‌ها با بهره گیری از تناسبات تداعی کننده این موضوع بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the beauty of modern house facades with geometric proportions. Case study: Modern houses in Tehran

نویسندگان [English]

  • Maryam Amanpour 1
  • Mansoureh Tahbaz 2
  • Leila Karimi Fard 3
1 PhD Student in Architecture, Faculty of Art and Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the present study, the researcher first seeks to select houses with beautiful modern views from the perspective of different groups of specialists, professional architects, ordinary people, and so on. The aim is to extract the various components of these views and examine their geometric proportions. For this purpose, 21 selected houses will be divided into two main groups based on the results of interviews and questionnaires from 35 people. Beauty and proportions are considered the main selection criteria in the first and second groups, respectively. Then, from the selected views, a participatory observation with a system of thinking is done about the reason for the existence of beauty, and the researcher seeks to prove the existence of specific proportional rules in these views. Due to the large number of selected samples, the results are entered into ATLAS TI software in the form of texts and are opened and centralized by coding, coding method. To enhance the beauty of the facades, you can use horizontal and vertical rectangles or combine them at the same time, using the proportions that are associated with this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geometric Proportions
  • Beauty
  • Modern Period Houses
  • Tehran
السعید، عصام، پارمان، عایشه، 1363، نقش‌های هندسی در هنر اسلامی، ترجمه رجب نیا، مسعود، سروش، تهران.
آیت الهی، حبیب‌الله، 1377، مبانی نظری هنرهای تجسمی، تهران: سمت.
انصاری، مجتبی، اخوت،‌هانیه و علی‌اکبر تقوایی، 1390، تحقیقی پیرامون سیر تاریخی سیستم‌های تنظیم تناسبات در معماری با تأکید بر ملاحظات کاربردی و زیبایی‌شناسی، کتاب ماه هنر، شماره 151، ص ص:46-57.
بمانیان، محمدرضا، اخوت،‌هانیه و بقائی، پرهام، 1390 ف کاربرد هندسه و تناسبات در معماری، چاپ اول، تهران: هله، ص ص، 15، 171، 139، 175، 180، 182.
بورگ، والتر، گال، مردیت دامین، 1391، روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، ترجمه جمعی از مؤلفان زیر نظر دکتر احمدرضا نصر اصفهانی، تهران، ناشر دانشگاه شهید بهشتی.
جرموزی، شیما، صالحی، سودابه، 1392، تناسبات زیبا: مقایسه تطبیقی تناسبات ساختاری یکی از قباله‌های ازدواج موجود در گنجینه آستان قدس رضوی با نظام تناسبات متداول در غرب، مجله گنجینه اسناد، شماره 90، ص ص 120-137.
دی ک چینگ، فرانسیس، 1998، معماری فرم، فضا و نظم، ترجمه: زهرا قراگزلو، انتشارات دانشگاه تهران.
شافعی، بیؤن، سروشیانی، سهراب و دانیل، ویکتور، 1397، معماری پل آبکار، انتشارات شافعی.
ضیایی نیا، محمدحسن،‌هاشمی زرج آبادی، حسن، 1395، تناسب طلایی و سیستم تناسبات ایرانی- اسلامی در مسجد جامع قائن، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مرمت و معماری ایران، شماره 11، ص ص 89-99.
طاهباز، منصوره، 1383، شکل مقدس، مجله صفه، شماره 38، ص ص، 95-125.
کاشف پور، نیلوفر، 1388، از واحد تا احد، مشهد، سخن گستر.
کرسول، جان دبلیو، کلارک، ویکی پلانو، 1398، روش‌های پژوهش ترکیبی، ترجمه جاوید سرایی و علی رضا کیامنش، انتشارات آییژ.
کریر، راب، 1384، فضای شهری، ترجمه خسرو‌هاشمی نژاد، تهران: نشر خاک.
کلمبک، لیزا، ویلبر، دونالد، 1374، معماری تیموری در ایران و توران، ترجمه محمد یوسف کیانی و کرامت الله افسر، چاپ اول، تهران: سازمان میراث فرهنگی.
لولر، رابرت، 1368، هندسه مقدس، ترجمه‌هایده معیری، تهران: علمی و فرهنگی.ص ص 62، 66، 69 .
مایس، پی یر فون، 1387، نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان، ترجمه: سیمون آیوازیان، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.
نویفرت، ارنست، 1378، اطلاعات معماری، ترجمه: حسین مظفری و طیبه پرهیزکار، انتشارات دانشگاه تهران.
Barrat,K.(1980).Logic and design in art, sience& mathematics,London: The Herbert.
Dabbour, Loai,2012, Geometric proportions: The underlying structure of design process for Islamic geometric patterns, Frontiers of Architectural Research, 380-391.
Guenon, Rene, 1994. The Great Triad. South Asia Books, New York, USA, P.23.
Guenon, Rene, 1995. The Reign of Quantity and the Sign of the Times. Sophia Perennis, Ghent, p. 8, 170.
Haslam, A.(2006). Book design. London: Laurence king.
Lings, Martin, 1976. The Quranic Art of Calligraphy and Illumination Tajir Trust, London, p. 13
Lawlor, Robert, 1989. Sacred Geometry: Philosophy and Practice.Thames and Hudson, New Yori<, p. 3,48,82,92.
Rawles, Bruce, 1997. Sacred Geometry Design Sourcebook. Elysian Publishing, Eagle Point, Oregon, p. 87.
Schneider, Michael, 1994. A Beginner's Guide to Constructing the Universe: The Mathematical Archetypes of Nature, Art and Science. Harper Collins, New York<, p. 10.