تاثیر آموزش های تخصصی – عمومی درتوانمندسازی ساکنان روستایی مناطق گردشگری کوهستان درحیطه امداد ونجات(مطالعه موردی:روستای پس قلعه،شمیران)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهیدبهشتی دانشکده علوم زمین، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی، کارمند شهرداری تهران، منطقه یک، تهران، ایران

چکیده

شمیران با کوهستان زیبا ازقطبهای گردشگری ایران است. کوهنوردی خالی از حادثه نیست،امداد ونجات درکشورایران درشرایط مهمی قرار داردودرمواقع بروزحادثه ضروریست امدادگران محلی در فورا درمحل حاضر باشند اما اقدامات ساکنان روستایی که به روشهای سنتی صورت می پذیردباتلفیق علم روزمیتواندبه ارتقاء کیفیت امدادونجات منجر گردد.برای این تحقیق بازدید میدانی وجمع آوری اطلاعات مصاحبه با کوهنوردان ،امدادگران رسمی و غیررسمی کتب وسایت کوهنوردی، تهیه پرسشنامه متشکل از خبرگان کوهستان و ساکنان روستای مورد نظر با جمعیت 459 نفر برای 30 نفر خبرگان کوهستان و 100 نفر اهالی روستای پس قلعه بصورت تصادفی بود،صورت گرفت.در تجزیه و تحلیل داده‌هااز آزمون "کای‌اسکور تک نمونه‌ای و آزمون من-ویتنی" بهره گرفته شد.روش تحلیل توصیفی-استنباطی بوده ودر بررسی نتایج داده هابین سوالات پژوهش درسطح بالایی رابطه مثبت معنادار وجود داشته وفرضیه های تحقیق موردپذیرش قرار گرفته اند. با توجه به نو بودن بحث فوق دستاورداین پژوهش درحیطه آموزش امداد و نجات کوهستان میتواندعلاوه برارتقاءکیفیت امداد ونجات، بر اقتصاد و اشتغال روستاییان وامنیت گردشگران کوهستان تأثیرگذارباشدکه پیشنهادمیگرددمدنظربرنامه ریزان قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of specialized-general trainings in empowering the rural residents of mountainous tourist areas in the field of relief and rescue (Case study: Pas Qaleh village, Shemiran)

نویسندگان [English]

  • Bijan Rahmani 1
  • Pegah Morid sadat 1
  • Mehdi Refah 2
1 Assistant Professor Shahid Beheshti University Faculty of Earth Sciences, Tehran, Iran
2 PhD Student in Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti University, Tehran Municipality Employee, District One, Tehran, Iran
ازکیا، مصطفی(1374)، مقدمه‌ای‌برجامعه‌شناسی‌توسعه‌روستایی:انتشارات دانشگاه‌تهران.
 توفیقی، دکتر فرشید(1385) کمکهای اولیه و امداد، چاپ اول :زلال کوثر، تهران
جزایری، ادریس(1390)نقش زنان روستایی در توسعه، ترجمه ناهید ساریخانی، تهران:انتشارات موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.
حیدری، علی.(1390)بررسی شاخص‌های کیفیت زندگی در سکونتگاههای روستایی استان کهکلویه وبویراحمد:مسکن و محیط روستا، شماره 136، ص 51-66
دانایی، رحیم.کوهنوردی لذت آزادی در اوج( )1384 جلد 1:نشرروان.چاپ اول.تهران
رضوانی، علی اصغر(1379)جغرافیا و صنعت توریسم :انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران
لانگه، سارا(1390)معیارهایی برای تواناسازی زنان، نقش زنان در توسعه، تهران:روشنگرا1390
مدد کار ایران(1395)شاخه مددکاری اجتماعی، توانمندسازی، ص76
مرکز آمارایران(1396)
احمدوند، یزدان(1384) برنامه‌ریزی تعیین کاربری اراضی در حاشیه رود- دره‌های شهری(نمونه موردی: رود- دره دارآباد)، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
حسنی، مریم (1379)ارزیابی زیست محیطی توسعه تفرجی در منطقه توچال.پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
رفاه، مهدی (1390)پایان نامه کارشناسی ارشدباموضوع: تآثیر پایگاه­های امداد و نجات کوهستان در امنیت گردشگران (مطالعه موردی دره اوسون)، دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکز.
محمدی یگانه، بهروز، نباتی، عباس، چراغی، مهدی(1391)، تبیین اثرات اجرای طرح‌هادی بر بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستایی- مطالعه موردی: دهستان کرانی-شهرستان بیجار، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 139، صص 115-99.
نقوی، محمدرضا.(1391).سنجش کیفیت اجتماعی زندگی نواحی روستایی با معیار فاصله از مرکزشهربااستفاده از مدل تی ای وی، تکنیک بردار ویژه . نمونه مطالعه موردی :روستاهای چهار قلعه شهرستان بهشهر.نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، شماره 14 ص 123