تبیین سیاست‌های زمین شهری در ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

زمین در شهرها به عنوان عنصری از سیستم پیچیده شهرها، عامل اساسی در پایداری شهرها قلمداد می‌شود، بدین منظور لازم به اجرای سیاست‌های صحیح و مدیریت صحیح آن از طرف نهادهای زی ربط است. بدین منظور تحقیق حاضر با هدف تبیین سیاست‌های زمین در شهرهای ایران در افق زمانی 1404 در تلاش است بهترین الگو جهت سیاست‌گذاری زمین تعیین و عامل سوق دهنده آن مشخص گردند. برای این منظور بعد از مطالعات کتابخانه‌ای 8 عامل کلیدی با 24 فرض مورد ارزیابی 30 کارشناس متخصص در زمینه سیاست‌های زمین شهری که به صورت روش گلوله برفی مشخص شده‌اند، مورد ارزیابی و سپس در محیط نرم‌افزار سناریو ویزارد مورد بررسی تا وضعیت‌های محتمل پیش‌روی سیاست‌های زمین شهری در ایران مشخص گردند. نتایج تحقیق نشان داده است که 8 عامل کلیدی سی‌ات گذاری زمین در شهرهای ایران دارای 4 سناریو قوی، 74 سناریو ضعیف و 15 سناریو محتمل بوده است. سناریوهای محتمل با 120 حالت (مطلوب، ایستا و نامطلوب) دارای ضریب 17 درصد برای وضعیت مطلوب، 30 درصد برای وضعیت ایستا و 51 درصد برای وضعیت بحرانی (که بیشترین فراوانی را نیز به خود اختصاص داده است) بوده است. بر اساس ارزیابی‌ها، وضعیت بحرانی سیاست‌گذاری بیشتر از دیگر وضعیت‌ها در افق 1404 محتمل بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain urban land policies in Iran

نویسنده [English]

  • Bakhtyar ezatpanah 2
1
2 Assistant Professor of Department of Geography and urban planning , Marand branch, Islamic azad university ,Marand,Iran
3
چکیده [English]

Land in cities, as an element of the complex system of cities, is considered a fundamental factor in the sustainability of cities, for this purpose it is necessary to implement the right policies and its proper management by relevant institutions. To this end, the present study aims to explain land policies in Iranian cities in the time horizon of 1404, trying to determine the best model for land policy and determine its driving force. For this purpose, after library studies, 8 key factors were evaluated with 24 assumptions evaluated by 30 experts in the field of urban land policies, which were identified as snowball methods, and then in the software environment of the Wizard scenario. Be identified in Iran. The results showed that 8 key factors of land cultivation in Iranian cities had 4 strong scenarios, 74 weak scenarios and 15 possible scenarios. Possible scenarios with 120 modes (optimal, static and undesirable) had a coefficient of 17% for the optimal state, 30% for the static state and 51% for the critical state (which also had the highest frequency). According to estimates, the critical state of policymaking was more likely than other situations on the 1404 horizon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Land
  • Policy
  • Wizard Scenario
  • Futurism
امیر، معصومه و حسین مجتبی­زاده خانقاهی و یوسفعلی زیاری و علی نوری کرمانی­(1398)، الگوی تصمیم­گیری سیاست­های زمین شهری در توسعه­ی فیزیکی شهر ساری، نشریه تحقیقات کاربری علوم جغرافیایی، سال نوزدهم، شماره 54.
رسولی، محمد و ظهیر‌هاشمی نسب­(1398)، رقابت­پذیری سیستم منطقه­ای با تاکید بر گردشگری، سخن­گستر
رضایی، مریم و عیسی ابرهیم زاده و مجتبی رفعییان­(1396)، بررسی و سنجش راهکارها و سیاست­های موثر در مدیریت اراضی رها شده شهری (نمونه موردی: شه ایلام)، مجله آمایش جغرفیایی فضا، فصلنامه علمی –پژوهشی دانشگاه گستان
زیاری، کرامت­اله و احمد پوراحمد و حسین قهرائی­(1396)، سیاست­های زمین شهری و تاثیر آن در توسعه فیزیکی شهر اصفهان، پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 51، شماره 1.
شمس پویا، محمد کاظم و جمیله توکلی­نیا و مظفر صرافی و زهره فنی­(1396)، تحلیل بر برنامه­های توسعه و سیاست­های زمین شهری با تاکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین (مورد پژوهشی: کلانشهر تهران)، فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، دوره 26، شماره 104.
مشکینی، ابوالفضل و مهدی نورمحمدی­(1395)، نقدی بر مدیریت زمین شهری کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی: ایرام)، پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 5، شماره 4.
مشکینی، ابوالفضل و مهدی نورمحمدی و عبدالرضا رکن الدین افتخاری و مظفر صرافی­(1393)، الگوی سیاست‌گذاری مداخله دولت در مدیریت زمین شهری ایران (مطالعه موردی: شهر تهران)، برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره نوزدهم، شماره 1، بهار
Briassoulis, H.1999. Analysis of land use change: theoretical and modeling approaches, ph.D. Department of Geography University of the Aegean Lesvos, Greece.
Dowall, David, (1995) E the Land Market Assessment: A New Tool for Urban Management, Washington, D.C. U.S.A, the World Bank, 4:55-61
Haevey, D., 1985, The‌Urbanization‌of‌Capital, Oxford University
Kivell, P., 1993, Land‌and‌the‌City‌Patterns‌and‌Processes‌of‌urban‌Change, London and NewYourk, Putledge.
Krabben, E., Lenferink, S. (2018). The introduction of urban land readjustment legislation as an institutional innovation in Dutch land policy. Habitat International 75 (2018) 114–121. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.03.004
Lam,s., Conway,T(2018), Ecosystem services in urban land use planning policies: A case study of Ontario municipalities, Land Use Policy
Lambin, E.F., Meyfroidt, P., 2010. Land use transitions: socio-ecological feedback versus socio-economic change. Land use policy 27 (2), 108–118.
Liu, y., Li, j., Yang, y. (2017). Strategic adjustment of land use policy under the economic transformation. Land Use Policy 74 (2018) 5–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.07.005.
Mohan, M., Kandya, A., 2015. Impact of urbanization and land-use/land-cover change on diurnal temperature range: a case study of tropical urban airshed of India using remote sensing data. Sci. Total Environ. 506, 453–465
Ploeger,H., Bounjouh, H., (2018), The Dutch urban ground lease: A valuable tool for land policy, Land Use Policy
Solecka, I., Raszka.B., Krajewski,P(2018). Landscape analysis for sustainable land use policy: A case study in the municipality of Popielów, Poland. Land Use Policy 75 (2018) 116–126. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.01.021
Tan, Y., Xu, H., & Zhang, X. (2016). Sustainable urbanization in China: A comprehensive literature review. Cities, 55, 82–93.
u, x., Ke, sh. (2017). Evaluating the effectiveness of sustainable urban land use in China from the perspective of sustainable urbanization. Habitat International. http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.10.007.
Wang,j, Lin,Y, Glendinning,A, Xu,Y(2018), Land-use changes and land policies evolution in China’s urbanization processes, Land Use Policy