بررسی موانع تحقق شرایط مطلوب بهسازی شهری برای معلولین در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

ناتوانان جسمی، معلولان و جانبازان، بخشی از افراد جامعه‌اند که همچون سایرین نیازمند دسترسی و استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند. فضاهای شهری، مکان‌های هستند که به عموم شهروندان تعلق داشته، منحصر به جنبه کالبدی و فیزیکی نبوده و در حقیقت با حضور انسان و فعالیت وی معنا می‌یابند. هدف از این تحقیق بررسی موانع تحقق شرایط مطلوب بهسازی شهری در ادارات برای معلولین در شهر اهوازاست. روش پژوهش، پیمایش توصیفی است. در تحلیل اطلاعات این مطالعه، بیشتر از روش‌های تحلیل کمی و کیفی و تکنیک‌های آمار توصیفی و استنباطی همچون تکنیک swot استفاده شده است. یافته‌های پزوهش نشان می‌دهد که: میانگین شاخص کالبدی برابر 5/2، میانگین شاخص مدیریتی برابر 5/2 است. همچنین، نتایج تحقیق حاصل از مدل SWOT نشان می‌دهد مؤلفه‌هایی مانند شناسایی موانع حضور اجتماعی اقشار مختلف جامعه، نصب علایم هشداردهنده در فضاهای عمومی برای معلولین با امتیاز وزنی یکسان (126/0) در اولویت‌های بعدی از لحاظ مناسب‌سازی فضاهای ادارات دولتی برای معلولین و جانبازان است. برقراری تعامل سازنده بین شهرداری و بهزیستی، تصویب قانون مناسب‌سازی برای ارگان‌ها و ادارات و دستگاه‌های دولتی و خصوصی هر دو با امتیاز وزنی (340/0) مهم‌ترین نقاط فرصت پیش روی فضاهای شهری در شهر اهواز از دیدگاه کارشناسان و مسئولین ذی ربط شناخته شد. نتیچه گیری کلی اینکه در اکثر اماکن عمومی شهری، ادارات و ساختمان‌های دولتی تجهیزات خاصی برای معلولان فراهم نشده است و مجموع این عوامل، فضای آشفته، ناسالم و فاقد ایمنی و راحتی را جهت گروه‌های مختلف اجتماعی بویژه معلولین در این فضاها ایجاد کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Barriers to the Satisfactory Condition of Urban Improvement for the Disabled in Ahvaz City

نویسندگان [English]

  • Zahra Nazari 1
  • Zenab Karkehabadi 2
1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Disabled persons, disabled people and veterans are part of the community, who, like others, need access and use of public facilities and services. Urban spaces are places that belong to the general public, they are not only physical and physical, and in fact they are meaningful in the presence of man and his activities. The purpose of this study is to investigate obstacles to the satisfactory conditions of urban improvement in disability agencies in Ahwaz. The research method is descriptive scrolling. In the analysis of this study, more than quantitative and qualitative analysis methods and descriptive and inferential statistical techniques such as swot technique were used. Findings show that: The average physical index is 2/5, the average management index is 2.5 and the average socioeconomic index is 3/1. Also, the research results from the SWOT model indicate that components such as identifying barriers to the social presence of different classes of society, installing warning signs in public spaces for disabled people with the same weight score (0.126), in the next priorities in terms of the suitability of public office spaces For disabled people and veterans. Establishing constructive interaction between the municipality and the well-being, approving the law for the fitting-out of organs, offices and public and private entities both with a weighting (0/340) of the most important points of opportunity for urban spaces in Ahwaz from the point of view of experts and authorities Relation is known.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suitability of Urban Spaces
  • Disabled
  • Veterans
  • Access
  • Government Offices
آمار نامه کلانشهر اهواز‌‌‌‌، (1392). معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری اهواز
بابایی اهری‌‌‌‌، مهدی (1373). «دقت در طراحی» راهنمای مناسب‌سازی بناها و فضاهای شهری برای معلولین‌‌‌‌، سازمان ملل متحد‌‌‌‌، ترجمۀ سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران.
بحرینی‌‌‌‌، حسین؛ خسروی‌‌‌‌، حسین (1393). فضاهای شهری‌‌‌‌، انتشارات دانشگاه تهران‌‌‌‌، تهران.
بزی‌‌‌‌، خدارحم و همکاران (1389). «ارزیابی ترافیک شهری و نیازهای معلولان و جانیازان با استفاده از مدل تصمیم گیریtopsis مطالعۀ موردی: شهر شیراز»‌‌‌‌، پژوهش و برنامه‌ریزی شهری‌‌‌‌، سال اول‌‌‌‌، شماره سوم‌‌‌‌، زمستان. صفحه130-103
تقوایی‌‌‌‌، مسعود‌‌‌‌، و گلشن مرادی (1384). «بررسی وضعیت معابر شهر اصفهان بر اساس معیارها و‌‌‌‌ ضوابط موجود برای دسترسی معلولان و جانبازان»‌‌‌‌، نشریه سپهر‌‌‌‌، دوره پانزدهم‌‌‌‌، شماره ی 57 صفحه
جامعه معلولین شهر اهواز‌‌‌‌، (1398). زیر نظر بهزیستی اهواز
جمعه‌پور‌‌‌‌، محمود‌‌‌‌، عیسی لو‌‌‌‌، شهاب الدین و عیسی لو‌‌‌‌، علی اصغر(1395) "توانسنجی فضاهای شهری در پاسخدهی به نیاز گروه‌های کم توان جسمی- حرکتی‌‌‌‌، مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر قم" نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری‌‌‌‌، سال هفتم‌‌‌‌، شماره بیست و ششم‌‌‌‌، پاییز‌‌‌‌، صفحه36-21
شاطریان‌‌‌‌، محسن‌‌‌‌، اشنوی‌‌‌‌، امیر و گنجی‌پور‌‌‌‌، محمود (1395) بررسی مناسب‌سازی فضاهای شهری جهت دسترسی معلولین و جانبازان. نمونه موردی: ادارات دولتی شهر کاشان‌‌‌‌، مجله آمایش جغرافیایی فضا‌‌‌‌، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه گلستان سال ششم‌‌‌‌، شماره مسلسل بیست و دوم‌‌‌‌، زمستان‌‌‌‌، صفحه75-59
شهناز‌‌‌‌، علی اکبر (1390). «ارزیابی واولویت‌بندی فضاهای عمومی شهری باتوجه به نیازهای معلول وکم‌توان»‌‌‌‌، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان. صفحه62
صفدرزاده‌‌‌‌، زکیه(1391) مقاله "میزان انطباق معابر شهری با نیاز جامعه معلولین و جانبازان(مطالعه موردی شهر شیروان)"‌‌‌‌، فصل‌نامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس‌‌‌‌، سال پنجم‌‌‌‌، شماره 15، بهار‌‌‌‌، صفحه64-35
صفوی‌‌‌‌، علی (1386). «مرکز توانبخشی معلولان شهرکرد»‌‌‌‌، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد‌‌‌‌، دانشکدۀ معماری‌‌‌‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. صفحه 8
کارکنان نصرآبادی‌‌‌‌، محمد (1382). «شناختی وضعیت معلولان در فضای شهری»‌‌‌‌، شهرداری‌ها‌‌‌‌، شماره هشتم. صفحه 24
گل‌‌‌‌، یان؛ سوار‌‌‌‌، برجیت (1393). «چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم»‌‌‌‌، تهران‌‌‌‌، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
مرادی‌‌‌‌، زینب و علی صالحی (1385). «مناسب سازی محیط موزه‌ها و آثار تاریخی برای بازدیدکنندگان معلول»‌‌‌‌، همایش ملی مناسب‌سازی محیط شهری‌‌‌‌، تهران. صفحه 63
مرکز آمار ایران(1398) نتایج سرشماری نفوس و مسکن شهرستان اهواز‌‌‌‌، 1395-1335
Moeeis, R. (1968). Urban sociology, New york. p 9-10.
Oliver, G. (1975). Ecology Humane, paris, P. U. F, 22.