تعیین واولویت بندی استراتژی های برتر توسعه ی اکوتوریسم در آبخیز هراز

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مهندسی محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 استادیار دانشکده ی مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه گردشگری یکی از بزرگترین صنایع در سراسر جهان می باشد. اکوتوریسم نیز نوعی از گردشگری پایدار است که هدف آن به حداقل رساندن اثرات منفی بر محیط زیست طبیعی و اجتماعی-فرهنگی است که اکنون بعنوان سریع ترین زیر مجموعه ی در حال رشد بزرگ ترین صنعت جهان مطرح میشود. براساس این تغییرات، نیاز به بکارگیری برنامه های استراتژیک در این زمینه ضروری است. در مطالعه ی حاضر، آبخیز هراز مورد بررسی قرار گرفته است. علت این امر مشخصه های طبیعی منحصر بفرد این حوزه برای اکوتوریسم است، که آنرا یکی از قطب های اکوتوریسم ایران ساخته است. هدف این مطالعه تامین استراتژی های مدیریتی برای توسعه ی اکوتوریسم در آبخیز هراز است. در راستای این هدف، نظر به کارآیی ترکیب متدهای AHP و SWOT ، آنالیز AWOT مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که رسوم محلی ساده و تعامل مناسب با گردشگرها همچنین، تخریب منابع طبیعی به دلیل توسعه ی زیرساخت ها به ترتیب مهم ترین نقاط قوت و ضعف می باشند. ارائه ی فرصت های شغلی جدید و تغییر سنت های محلی مهم ترین فرصت و تهدید در این زمینه بود. علاوه بر این، ”افزایش تعداد تبلیغات داخلی و خارجی، تنظیم قوانین جدید مورد نیاز و مدیریت قوانین اجرایی موجود، توسعه ی فرهنگ پاسخگویی گردشگری، دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ارائه ی امکانات و امتیازات ویژه سرمایه گذاری، و افزایش سطح آگاهی گردشگران به منظور حفاظت از محیط زیست“ این موارد بعنوان موثرترین استراتژی ها در مطالعه حاضر یافت شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining and prioritizing the best strategies of ecotourism development in Haraz watershed

نویسندگان [English]

  • mahsa masih 1
  • Seyyedali Jozi 2
  • akram al molook lahijanian 3
  • afshin danehkar 4
  • alireza vafaeinejad 5
1 PhD Student in Environmental Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Environmental Engineering, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor, Faculty of Environment and Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Water and Environment, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today tourism is one of the largest industries around the world. Ecotourism is also a type of sustainable tourism whose aim is to minimize the negative effects on the natural and socio-cultural environment, which is now emerging as the fastest growing subset of the world's largest industry. Based on these changes, the need for strategic plans in this area is necessary. In this study, the watershed of Haraz has been studied. The reason for this is the unique natural features of this area for ecotourism, which has made it one of the pillars of ecotourism in Iran. The purpose of this study is to provide management strategies for the development of ecotourism in the watershed of Haraz. In line with this goal, the AWOT analysis was considered to be an effective combination of AHP and SWOT methods. The results show that simple local customs, appropriate interaction with tourists along with natural resources destruction due to infrastructure development are the most important strengths and weaknesses, respectively. Providing new job opportunities and changing local traditions were the most important opportunity and threat in this regard. In addition, "increasing the number of domestic and international advertisements, setting newly required rules and managing the existed executive rules, developing the culture of tourism accountability, inviting domestic and foreign investors, offering special investment opportunities and privileges, and raising tourists` awareness in order to protect the environment. " have been identified cases as the most effective strategies in the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Development strategies
  • Haraz Watershed
زرینجوی الوار، سهیلا و سمیرا اسدی، 1392، بررسی عوامل موثر در جذب و وفاداری گردشگران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
اسدی، رامین (1391). استراتژی برای اکوتوریسم ایران، مجله علوم کاربردی جهان، ش: 18 (3)، 414-424.
 یاوریان، تینا (1389). اثرات صنعت اکوتوریسم و معماری پایدار در ایران، همایش منطقه‌ای توریسم و توسعه، یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.
Hadizadeh Zargar S, Sakhaee B. (2014) The analysis of tourism development in rural settlements of Sari. Space economy and rural development, 3(8), 39-53.
Crispin, S., Wickham, M. (2010). Ecotourism and strategic management. University of Tasmania. http://ecite.utas.edu.au/X/6464C533E245B959E0530300020AC635. Accessed 27 Dec 2017.
Donohoe, HM., Needham, RD. (2008). Ecotourism: The Evolving Contemporary Definition.https://www.researchgate.net/publication/249025643_Ecotourism_The_Evolving_Contemporary_Definition. Accessed 6 Jan 2018.
Fabac, R., Zver ,I. (2011). Applying the modified SWOT-AHP method to the tourism of Gornjeme- Imurje. Tourism and Hospitality Management, 17( 2), 201-215.
Gurbuz, T. (2013). A Modified Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) Matrix Method, Proceedings of the International Multi-Conference of Engineers and Computer Scientists (IMECS) at Hong Kong.
Irene, G., Moiseev, A., Prescott-Allen, R. (2001). IUCN resource kit for sustainability assessment part C : slides for facilitators based on the work of the IUCN/IDRC sustainability assessment team. IUCN Monitoring and Evaluation Initiative. http://cmsdata.iucn.org/downloads/resource_kit_b_eng.pdf. Accessed 10 Jan 2018.
Khodadadi, M., O'Donnell, H. (2017). UK press and tourist discourses of Iran: A study in multiple realities. Leisure studies, 36(1), 53-64.
Korkmaz, I., Gökçen, H., Çetinyokuş, T. (2008). An analytic hierarchy process and two-sided matching based decision support system for military personnel assignment”, Information Sciences, 178(14), 2915-2927.
Mahbubul, A., Furukawa, Y., Akter, S. (2010). Forest-based tourism in Bangladesh: Status, problems, and prospects. Tourismos 5 (1): 163–172.
Öztürk ,S. (2015). Determining management strategies for the Sarikum Nature Protection Area. Environ Monit Assess, DOI 10.1007/s10661-015-4302-3.
Richardson, J. (1993). Ecotourism and nature-based holidays. Simon and Schuster publication.
Sayyed , M. R. G., Mansoori ,M. S., Jaybhaye ,R. G. (2013). SWOT analysis of Tandooreh National Park (NE Iran) for sustainable ecotourism. Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental Sciences, 3(4), 296-305.
UNCTAD secretariat. (2013). Sustainable tourism : contribution to economic growth and sustainable development. Trade and development commission. Expert meeting on tourism`s contribution to sustainable development. Geneva. http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciem5d2_en.pdf. Accessed 25 Dec 2017.
Kandakoglu A., Akgun, I., Topcu, J. (2007), “Strategy development & evaluation in the battlefield using quantified SWOT analytical method”, Proceedings of The International Symposium ISAHP, viewed 12 February 2011,<www.isahp.org/2007Proceedings>.