تدوین الگوی توسعۀ حمل و نقل محور‌(TOD) با ملاحضۀ ساختار کلان شهری (مورد: تبریز)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تدوین و ارائۀ مدل توسعۀ حمل و نقل محور در شهر تبریز، با توجه به ساختار کلان این شهر است. بر این اساس، جهت جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز، از تعداد 25 استاد و کارشناس در حوزۀ حمل و نقل و توسعۀ شهری، مصاحبه‏های عمیق به عمل آمد و تعداد 870 کد اولیه به دست آمد که پس از غربال‏گری و کدگذاری محوری، مقوله‏های ساخته شده شامل 6 مقولۀ اصلی با 71 زیر مقوله شدند. بر این اساس، عوامل علی، پنج مقولۀ «عدم وجود طرح انسانی در طراحی محیط و بی‏توجهی به دسترسی اقشار مختلف اجتماعی به مراکز حمل و نقل» ، «لزوم رونق اقتصادی، رقابت‏پذیری و صرفه‏جویی‏های ناشی از مقیاس مناطق شهری» «تهیۀ طرح اختصاصی-بومی و توسعۀ حمل و نقل محور پایدار»، «آلودگی هوای شهری و لزوم پالایش آن»، از مفاهیم اولیه در توسعۀ حمل و نقل محور استخراج گردید. در رابطه با راهبردها، مقوله‏های سطح اول «ایجاد مجتمع‏های ایستگاهی و اختلاط کاربری‏ها»، «طراحی انسان‏محور با ملاحضۀ بافت شهری»، «بکارگیری نوین‏ترین سیستم‏های حمل و نقلی»، «مشارکت اجتماعی ساکنین و آموزش»، «سیستم برنامه‏ریزی و مدیریت یکپارچه در حکمرانی حمل و نقل شهری» و «زیباسازی و ایجاد فضاهای جذاب شهری» شناسایی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a transtit-oriented model considering macro urban form

نویسندگان [English]

  • Arezou Karimi Rahnama 1
  • Mahsa Faramarzi 2
  • Siroos Jamali 2
  • Dariush Sattarzadeh 3
1 Department of Urbanism, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The goal of this study is to compile and present a model of transportation-based development in Tabriz, according to the macro structure of this city. Therefore, due to the lack of theoretical basis and indigenous models, researchers using the Grand Theory method, conceptualized this model based on the urban structure of Tabriz metropolis. Accordingly, in order to collect the required data, from 25 professors and experts in the field of urban transportation and development, in-depth interviews were conducted and 870 initial codes were obtained after screening and axial coding, the constructed categories included 6 main categories with 71 sub-categories. Hence, the causal factors are five categories "Lack of human-centered design in environmental design and disregard for the access of different sections of society to transportation centers" "The need for economic prosperity, competitiveness and savings due to the scale of urban areas" "Preparing a Dedicated Indigenous Plan and Developing a Sustainable Transport oriented development", "Urban Air Pollution and the Need for Refining" The basic concepts of transport oriented development were extracted. In terms of strategies, the first level categories “Creating Station Complexes and Mixing Uses” "Human-centered design with urban context consideration", "Using the latest transportation systems”, “Social Participation of Residents and Education", "Integrated Planning and Management System in Urban Transportation Governance" and "Beautifying and creating attractive urban spaces" were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transit Oriented Development
  • Urban structure
  • Urban Ddevelopment
  • Grand Theory
  • Tabriz
اشتراوس، اتسلم و کربین، جولیت­(1394)؛ مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‏ای، ترجمۀ ابراهیم افشار (چاپ چهارم)، تهران: نشر نی.
بهزادفر، مصطفی و ذبیحی، مریم. (1390) راهنمای برنامه سازی حوزه‌های شهری در چارچوب توسعه مبتنی بر حمل و نقل
رفیعیان، مجتبی و عسگری تفرشی، حدیثه و صدیقی، اسفندیار (1389)، کاربرد رویکرد توسعۀ حمل و نقل محور (TOD) در برنامه‏ریزی کاربری زمین‏های شهری (مطالعۀ موردی: ایستگاه مترو صادقیه)، فصلنامۀ برنامه‏ریزی و آمایش فضا، دورۀ چهاردهم، شمارۀ 3، صص 295- 312.
عباس‏زادگان، مصطفی و رضازاده، راضیه و محمدی، مریم (1390)، بررسی مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و جایگاه مترو شهری تهران در آن، فصلنامۀ باغ نظر، سال هستم، شمارۀ 17، 43-58.
علی الحسابی، مهران و مرادی، سلمان (1389)، تبیین مفهوم توسعۀ مبتنی بر حمل و نقل عمومی و معیارهای تعیین مراکز آن؛ مطالعۀ موردی: خط 1 مترو شیراز، نشریۀ هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، شمارۀ 41، صص 111-123.
عمومی، فصلنامه علمی- پژوهشی باغ نظر، 8(18):50-39
کرسول، جان، دبلیو و پلاتو کلارک، ویکی (1394)، روش‏های پژوهش ترکیبی، ترجمۀ علیرضا کیامنش و جاوید سرایی، تهران: آییژ. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2007).
Abbaszadegan,M. (2004), Attitude of the modern movement in architecture, urban to urban spaces, Vol.67, Municipalities Organization Press [In Persian].
Belezer, Dena and Autler, Gerald (2002) "Transit Oriented Development: Moving from rhetoric to reality", a Discussion paper prepared for the Brooking Institution Center on Urban and Metropolitan Policy and the Great American Station Foundation, pp. 1- 46.
Bernick, M. and Cervero, R. (1997): Transit Villages for the 21st Century, McGraw-Hill, New York.
California Department of Transportation (2001): Factors for Success in California’s Transit-Oriented Development, Technical Advisory and Policy Steering Committee, Sacramento.
Candy, A (2003), Affordable Housing and Transportation: Creating New Linkages Benefiting Low-Income Families, Housing Facts & Findings, Vol. 5 No. 2: <http://www.fanniemaefoundation.org/programs/hff/v5i2-affordable.shtml.
Deogaonkar,V.(2014). Impact of Transit Oriented Development on Regional Cities of Australia,
Gharib, F. (2004), Feasibility of Pedestrian and bicycle routes within the old Tehran, Vol.19, Journal of Fine Arts [In Persian].
Glaser, B. & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory. Chicago: Aldine
Gorbani, R & Jamkasra, M. (2010), Pedestrian movement Wide, a new approach to revitalize urban centers, Vol.6, Urban and Regional Studies and Research [In Persian].
Habibi, K. (2013). Assessment of global transportation experience and policy intervention in urban old sites relying on walkability, Vol.5, Iran scientific society of architecture and urbanism [In Persian].
Jin Qi,N,(2017). Impacts of Transit-Oriented Development (TOD) on the Travel Behavior of itsResidents in Shenzhen, China
Journal of Suburban and Metropolitan Studies, Volume 2, Issue 1.
Maryland Department of Transportation (2000): Report to Governor Parris N. Glendening. From the Transit-Oriented Development Task Force.
Misra.R, (1975), Plan and Budget organization, Methodology of spatial Planning for rural development in Iran.
Nelson, D., Niles, J., Hibshoosh, A. (2001), A New Planning Template for Transit-Oriented Development, MTI Report 01-12, Mineta Transportation Institute, San Jos é State University.
Newman, P., Kenworthy, J. (2006), Urban Design to Reduce Automobile Dependence, Opolis: An International
Olaru,D.(2011). Residential location and transit-oriented development in a new rail corridor, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Volume 45, Issue 3
Rodrigue, J. P., Claude, C. and Brian, S. (2009). The Geography of Transport Systems, New York: Routledge.
Ranter,A and Goetz,A.(2010).Reshaping of lad use and urban form in denver throught transit -oriented development,National center for intermodal transportation.
Van wyk,C.(2017). Creating a platform for Transit-Oriented Development (TOD) through Integrated Land Use and Transport Planning
Xie,j,(2017). Transit-Oriented Development (TOD) for Urban Sustainability: A Comparative Case Study of Beijing and Shenzhen,China
Zhang,y.(2011). The Role Of Transit-oriented development Urban planning of cities in China
Ziari,K and Mahdnejad,H and Parhiz,F. (2009). Principles and techniques of urban planning, Chabahar University Press [In Persian].Zoning Department, Austin: Metropolitan Council.