تبیین مدل فرایند سیاست گذاری در پیشگیری از رتینوپاتی دیابتی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران- پردیس بین المللی کیش، کیش، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران- پردیس بین اللملی کیش، کیش، ایران

3 استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، کیش، ایران

چکیده

اثرات کم بینایی و نابینایی در جوامع روبه توسعه وحتی توسعه یافته ، کاهش بار قابل پیشگیری و قابل اجتناب ابتلا و ناتوانی ناشی از آن انجام تحقیقات گسترده را ضروری ساخته است . مطالعه حاضر نیز بـا هـدف تبیین مدل سیاست گذاری در در حــوزه پیشگیری از رتینوپاتی دیابتی انجـام شده است. در این راستا نمونه اى متشکل از 32 نفر از خبرگان و صاحبنظران ارشد بخش نظام سلامت در انتخابی هدفمند انتخاب و مورد مصــاحبه نیمه ساختاریافته وقرارگرفته،. داده ها بر اسـاس نظریه داده بنیاد دسته بندی شده اند. یافته های این مقاله را در چارچوب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی (آموزش همگانی، هدایت صحیح بیمار) ، پدیده محوری (سیاستگذاری پیشگیرانه)، راهبردها (کاهش میزان ابتلا به چاقی و جلوگیری از افزایش وزن و دیابت ،کاهش درصد لیزرهای چشمی ، کاهش میزان تزریقات داخل چشمی ، افزایش داوطلبانه افراد برای پیگیری های پیشگیرانه) ، زمینه ها (نقش رسانه، نقش بخش غیر دولتی، ضمانت اجرائی قوانین)، شرایط مداخله گر (شرایط اقتصادی، وفرهنگی، منافع ذی نفعان، ، نگرش درمان محور دولت )و پیامدها (توسعه پایدار مبتنی بر انسان سالم، نظام سلامت توسعه گرا و همه جانبه نگر ،نظام سلامت به روز و مبتنی بر دانش، نظام سلامت هدفمند،) تحلیل کرده است. هر برنامه ای در زمینه پیشگیری از رتینوپاتی دوسری ملاک ارزیابی دارد . ملاک کارایی و ملاک اثربخشی . پژوهش حاضر نشان می دهد که در شاخه اثربخشی و نتیجه گیری بد عمل کرده ایم . به نظر من در تدوین و اجرا باید جایگاه ها مشخص شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Modeling of Policymakingin in Preventing Diabetic Retinopathy

نویسندگان [English]

  • Abbas Nargessian 1
  • Abouli Vadadir 2
  • Farzan Kian ersi 3
  • Majid Jafari Harandi 4
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, University of Tehran - Kish International Campus, Kish, Iran
2 Associate Professor, Department of Public Administration, University of Tehran - Kish International Campus, Kish, Iran
3 Professor, Department of Ophthalmology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 PhD Student in Public Decision Making and Public Policy, University of Tehran - Kish International Campus, Kish, Iran
چکیده [English]

The inevitable material and material effects of low vision and blindness in developing and even developing societies, reduction of preventable and avoidable burden of disease and its inability necessitate extensive research. The purpose of this study was to explain the health policy transformation policy model in the field of prevention of diabetic retinopathy. A sample of 32 health system experts and senior experts was selected through purposeful sampling and semi-structured interviews were conducted. The data are categorized by the basis of the data theory of the foundation. Findings of this paper are presented in the context of a paradigm model including: causal conditions (universal education, proper patient guidance), pivotal phenomena (preventive policy making), strategies (reducing obesity and preventing weight gain and diabetes, reducing laser percentages). Ophthalmic, Intraocular Injection Reduction, Voluntary Increase in Preventive Follow-Ups), Areas (Media Role, Non-Governmental Role, Law Enforcement Guarantees), Intervening Conditions (Economic, Cultural, Benefits,, Treatment-Focused Attitude) Government) and the consequences (sustainable human-based sustainable development, holistic and holistic health system, health system) Date and knowledge-based, targeted health system) has analyzed. Each program in the field of prevention of retinopathy has two criteria. Performance criterion and effectiveness criterion. We often do poorly in the field of effectiveness and inference. In my opinion, the positions should be specified in the formulation and implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetic Retinopathy
  • Health System
  • Foundation Data Theory
 
A set of basic interventions for non communicable diseases in the care system Iran “Irapen” Primary Health Care, Ministry of Health and Medical Education Deputy of Health, Office of Management of Non-Communicable Diseases: 2015. (In persian)
Walt G. Health policy: an introduction to process and power. Witwatersrand University Press Johannesburg; 1994.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques, and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd ed.). Thousand Oaks: CA: Sage.
Corbin, J., & Strauss, A. (2015). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
Seyed Abbas Ebrahimi, Designing an Evidence-Based Policy Model in the Health System Iran (Qualitative Research), Public Administration Research Seventh, No. Twenty-Fourth, Summer 2014 - Page 24(in persian)
Haniya Sadat Sajjadi et al., Policy Analysis of Health System Development Plan in the Islamic Republic of Iran, Hakim Health Research Journal, 2016 pp71-88(in persian)
George A, Scott K, Garimella S, Mondal S, Ved R, Sheikh K. Anchoring contextual analysis in health policy and systems research: A narrative review of contextual factors influencing health committees in low and middle income countries. Social Science & Medicine 2015; 133:159-67.
Akhavan Behbahani A. A review of health policies of Iran in the development plans. Scientific Journal of Medical Organization 2013; 31(2):105-112. (In Persian)
Savedoff WD, de Ferranti D, Smith AL, Fan V. Political and economic aspects of the transition to universal health coverage. The Lancet 2012;380(9845):924-32.
Green A. An introduction to health planning for developing health systems: Oxford university press; 2007: 1-23.
Reich MR, Harris J, Ikegami N, Maeda A, Cashin C, Araujo EC, et al. Moving towards universal health coverage: lessons from 11 country studies. The Lancet. 2016;387(10020):811-816.