نقش فرودگاه امام خمینی (ره) در پایداری سکونتگاههای روستایی شهرستان روستا‌های رباط کریم

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش در این پژوهش به بررسی نقش فرودگاه امام خمینی (ره) در پایداری سکونتگاههای روستایی رباط کریم پرداخته شده است. روش تحقیق، تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی می‌باشد. جهت انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و مدل موریس دیویس استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل موریس دیویس نشان می دهد، در بین 22 روستا مورد مطالعه، روستا‌های (حکیم آباد، شترخوار) بیشترین پایداری را نسبت به سایر روستا‌های دیگر به خود اختصاص داده‌اند. همچنین نتایج آزمون T تک نمونه‌ای نیز نشان داد، در تمامی شاخص‌ها میانگین به‌دست‌آمده پایین‌تر از حد میانه عدد 3 می‌باشد. در واقع با توجه به نتایج به دست آمده میزان تاثیر فرودگاه امام خمینی (ره) در توسعه اجتماعی روستا‌های مورد مطالعه کم است. در ادامه با استفاده از تحلیل مسیر، به اثرات مستقیم و غیرمستقیم فرودگاه امام خمینی (ره) در توسعه اجتماعی روستا‌های مورد مطالعه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Imam Khomeini Airport in Sustaining the Rural Settlements of Rabat Karim Townships

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Fooladchi 1
  • Mahdavi Masoud 2
  • Parviz Kardvani 2
1 PhD student in Geography and Rural Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Geography, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this study, In this study the role of Imam Khomeini Airport in the sustainability of Rabat Karim rural settlements is investigated. In this study, In this study the role of Imam Khomeini Airport in the sustainability of Rabat Karim rural settlements is investigatedThe research method is analytical and based on library, documentary and field studies. Data analysis was performed using spss software and Morris Davis model. The results of the Morris Davis model show that among the 22 villages studied, the villages (Hakimabad, Ostrakhar) have the most stability compared to other villages. Also, the results of single-sample T-test showed that in all indices the mean obtained is below the median of 3. In fact, according to the results, the impact of Imam Khomeini Airport on the social development of the studied villages is low. Then, using the route analysis, the direct and indirect effects of Imam Khomeini Airport on the social development of the studied villages are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini Airport
  • Sustainability of Rural Settlements
  • Rabat Karim Villages
اجتماعی، بابک. غفاری، سید رامین. جاوری، مجید. نجف پور، بهرام. 1393. سنجش پایداری سکونتگاه­های روستایی (مطالعه موردی سکونتگاه­های روستایی فیروزآباد).فصلامه علمی و پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیای ایران.دوره جدید. سال دوازدهم. شماره 43. صص280-294.
براتی، علیرضا. عابدی درچه، محسن. 1393. نقش فرودگاه­ها و حمل و نقل هوایی در توسعه پایدار صنعت گردشگری. کنفرانس بین­ المللی توسعه پایدار، راهکار­ها و چالش­ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری.
پورطاهری، مهدی. سجاسی قیداری، حمداله و صادقلو، طاهره. 1389. سنجش و اولویت­بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک رتبه­بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل فازی-مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده، فصلنامه پژوهش­های روستایی، سال اول. شماره 1. صص 1-31.
توکلی، جعفر. 1392. سنجش پایداری اجتماعی-اقتصادی سکونتگاههای روستایی دهستان­های خاوه شمالی و جنوبی، استان البرز. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال چهاردهم. شماره 32. صص72-92.
جمعه پور، م، (1384)، مقدمه­ای بر برنامه­ریزی توسعه روستایی. دیدگاه­ها و روش­ها. تهران: انتشارات سمت.
طالب، مهدی و همکاران،. 1388 اولویتهای توسعه روستایی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران
رضایی ارجرودی، عبدالرضا. 1389. اهمیت و جایگاه صنعت حمل و نقل در رتقا و شکوفایی اقتصاد کشور.یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور. دانشگاه هرمزگان.
زال، ابوذر. 1386. ارزیابی و سنجش پایداری اجتماعی و نقش عوامل جغرافیایی در آن: مناطق روستایی شهرستان خرک بید. پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس.
سعیدی، عباس.1377. مبانی جغرافیای روستایی، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، (چاپ دهم، 1388)؛275.
شیرازی، احمدرضا(1386.(حقوق مسافر هواپیما با مسئولیت مدنی شرکت‌های هواپیمایی در قبال مسافر و کالا بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی و قوانین داخلی مایکل‌هال، جنکیز(1382.(سیاست گذاری جهانگردی. ترجمه سید محمد اعرابی و. داودایزدی تهران:دفتـر پژوهش‌های فرهنگی،
-متوسلی، محمود. 1382. توسعه اقتصادی مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش شناسی، تهران. انتشارات سمت
نظریان، اصغر. قادری، اسماعیل. حقیقی، عبدالرضا. قادری، 1389. نقش حمل و نقل هوایی در توسعه صنعت توریسم با تاکید بر فرودگاه بین­المللی ارومیه. فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیای انسانی. سال دوم. شماره سوم.
Harding, R. (2006). Ecologocally Sustainable Development: Origins, Implementation and Challenges, Elsiver. Journal of Desalination, 187 (1-3), 229–239.
Barbier, F.B., (1995). blue print for a Gren Economy Earth scam , London,103.
McKenzie, S. (2004) Social Sustainability: Towards Some Definitions, Hawke Research Institute,
University of South Australia, Working Paper Series, No 27 available on:
http://www.sapo.org.au/pub/pub241.html (June 2013).
Edwards, A.R. (2005) the sustainability revolution, portrait of a paradigm shift, Canada, new society publishers.
Spangenberg, J.H. (2005) Economic sustainability of the economy: concepts and indicators, International Journal of Sustainable Development, Vol. 8, Nos. 1/2, pp. 47–64-
Harris, M. J. 2000. Basic Principles of sustainable development. Tufts, univer.112.
Word bank.2002. sustainable development in word U.S.A85-www.weather.ir 68.
Madu, A. I. (2007), Case study: the underlying factors of rural development patterns in the Nsukka region of southeastern Nigeria. Journal of Rural and Community Development. Vol. 2, No. 2: 110-122
Barrios, B. E. (2008), Infrastructure and rural development: household perceptions on rural development. Progress in Planning. Vol. 70, No. 1: 1-44.
SARDAF (South African Rural Development Framework).2005. Report: available on http:// cbdd. Wsu.
Edu/kew/content /cdoutput/tr 501/ page 58.htm.
RUTH, Meena.2001. Women and Sustainable Development, Non Govermmental Liaison Service, available on www.un-ngls.org.page1.
Belk,Randy.2006. Using Proven Aircraft Avionics Principles to Support a Responsive Space infrastructure,space Conference,USA.
Michelle, gray more, Neil g. Snipe, ropy e. rick son, (2008), regional sustainability: how useful are current tools of sustainability’s assessment at the regional scales, ecological, p11.
Alkan Olsson, J.,( 2009) , A goal oriented indicator framework to support integrated assessmentf new policies for agri-environmental systems, environmental science &policy, 12, PP. 562-572.
Mittelsteadt, N.L., (2001), A Review of Economic Sustainability Indicators, Department of Rural Economy, University of Alberta, Edmonton, Alberta.p.3.
Asayesh, H. Estelaji, A. 2003. Regional planning principles and methods (methods and models).
 Islamic Azad University, Tehran. (In Persian(.
Neumayer, E. 2001 Analysis of the Human Development Index and Sustainability. A constructive, proposal. Ecological Economics 39:101-114
Pezzey, j, Michael, T. 2002. The Economics of Sustainability:A Review of Journal Articles. to be published by Ashgate 2(3):1-33.
Patrick, R., 2002, Developing sustainability indicators for rural residential areas, The public transit connection, Simon Fraser University , United State.p.2.