مسئولیت دولت ها در قبال جنایت علیه مسلمانان روهینگیا در حقوق بین الملل تحت تاثیر رقابت های ژئوپولیتیکی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، حقوق بین الملل، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 استادیار، گروه حقوق بین الملل، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

3 استادیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

یکـی از بزرگتریـن فجایـع انسـانی، در دو دهـه اول قـرن بیسـت و یکم در ایالـت راخین میانمار و نسـبت به مسـلمانان روهینگیا اتفاق افتاد. پاکسـازی قومی، نسل کشـی، جرایم علیه بشـریت و هر عنوان مشـابه دیگری کـه به نوعـی جلـوه ای از نقـض حقوق بشـر محسـوب شـود، در قبال مسـلمانان روهینگیا حادث شـد. سـوال اصلـی ایـن مقالـه آن اسـت کـه مسولیت دولت های در قبـال این فجایـع چه بـود و چرا به جز محدودی کشورهای ریز قدرت، ابر قدرتی چون ایالات متحده آمریکا به طور جدی به این مساله نقض فاحش حقوق بشر ورود نمی کند؟ فرضیه مقالـه که به روش توصیفی- تحلیلی بررسـی شـد، آن اسـت که ایالات متحده آمریکا تحت تاثیر ملاحظات ژوپولیتیکی چون نزدیکی چین به دولت میانمار نسبت به فجایع انسـانی در این کشور فقط ً بـه اظهـار نظر شـفاهی، صدور بیانیـه، و نهایتا صدور قطـعنامه ای توصیه ای بسـنده کرده است. این درحالیاسـت کـه انتظـار میرفـت ایـالات متحده بر اسـاس اصل مسـئولیت بین المللـی حمایت، مداخله بشـر دوسـتانه را در میانمـار در دسـتور کار قـرار مـیداد. تعاض رفتاری موجود نسبت به این نقض فاحش حقوق بشر ناشـی از اعمال فشـار قدرتهای بزرگ اسـت. یافتههای مقاله نشـان داد که برخورد ایالات متحده آمریکا نسـبت به نقض حقوق بشـر در کشـورهای مختلف تابـع اسـتانداردهای دوگانـه اسـت. خوشبینانه تریـن حالت آن اسـت که گفته شـود قدرتهای بـزرگ مانع عمده ای در جلوگیری از عملکـرد مؤثر و مسـتقل نهادهای بین المللی بر اساس قوانیین موجود در برخـورد با دولتهای ناقض حقوق بشـر می شـوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Responsibility of governments for crimes against Rohingya Muslims in international law under the influence of geopolitical rivalries

نویسندگان [English]

  • Hadi Najjari 1
  • Ali Pourqasab Amiri 2
  • Hassan Soleimani 2
  • Ahmad Reza Behniafar 3
1 PhD Student, International Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
2 Assistant Professor, Department of International Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

One of the greatest human catastrophes occurred in the first two decades of the twentieth century in Myanmar's Rakhine State and against Rohingya Muslims. Ethnic cleansing, genocide, crimes against humanity, and any other similar phenomenon that is seen as a form of human rights violation have occurred against Rohingya Muslims. The main question of this article is what was the responsibility of governments in the face of these catastrophes and why, except for a few small powers, a superpower such as the United States does not seriously address this gross violation of human rights? The hypothesis of the article, which was examined descriptively-analytically, is that the United States, under the influence of geopolitical considerations such as China's proximity to the Myanmar government in the face of humanitarian catastrophes in the country, only issued an oral statement, a statement, and finally a recommendation. It is enough. It was expected that the United States would establish humanitarian intervention in Myanmar on the basis of the principle of international responsibility for protection. The current behavioral response to this gross violation of human rights stems from the pressure exerted by the great powers. The paper's findings show that the United States' approach to human rights abuses in different countries is subject to double standards. The most optimistic case is that the great powers are said to be a major obstacle to preventing the effective and independent functioning of international institutions under existing laws in dealing with human rights abusers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Responsibility
  • Human Rights Violations
  • Geopolitics
  • Myanmar
  • Protection Responsibility
Amirsaed, Vakil (2009) Encouraging and Encouraging Governments to Observe Fundamental Human and Humanitarian Rights, Tehran: PhD Thesis, Allameh Tabatabai University, p. 183. .(in persian)
Barcelena traction, light and powercompany, Limited, second phase, Judgment, I.C.J Reports (1970).
Delkhosh ,Alireza, (2011)"Various Aspects of Liability in International Criminal Law", International Law Journal, Year 28, Issue 4, Spring and Summer, p. 424. .(in persian)
Krieg Sak Kitty Shizari(2004), International Criminal Law, translated by Behnam Yousefian and Mohammad Ismaili, Tehran, Tehran University Press, p. 464. .(in persian)
Gowen ,Annie,(2017) Textbook Example of Ethnic Cleansing –“370000 Rohingyas Flood Bangladesh as Crisis Worsens” Washington Post .
G.A.Res/60/1,2005. Available at: http://www.un.org/en/development/desa/population/ migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf
Gallant, Kenneth S. , “Criminal Defense and the International Legal Personality of the Individual”, Quebec Review of International Law, vol. 75, Legal Studies Research Paper No. 11.11, 2010. p. 2.
Hudson, Rodd-N(2015), Silence as Myanmar genocide unfolds Asia Times 18, February.
Haghparast, Meysam (2016), (Humanitarian intervention in the light of the principle of responsibility for protection( with a brief view on the issue of Syria )(in persian).
Jabbari, Mansour (2011), Assessing the Doctrine of Responsibility to Support in the Sudan Darfur Crisis, "Strategy Quarterly", Spring, No. 241-217(in persian)
Journal of the Bar Association, Fall and Winter, No. 43 and 44, pp. 27-50.
ICISS Report 2001, parag: 1.35-2.15
McBeth , Adam,(2008) ”Every organ of society: The responsibility of non.state actors for the realization of human rights”, Hamline Journal of Public Law and Policy, no. 33, 2008. p. 35.
Mojtahedzadeh, Pirouz(2010) Philosophy and Geopolitical Function, Publications, Samat Publications, Tehran.(in persian)
Niavarani, Saber, Akhundan, Elham, Mollazehi, Pir Mohammad, (1396)The Responsibility of the Myanmar Government and the International Community on the Genocide of the Rohingya Muslim Minority from the Perspective of International Law, International Media Research Journal, Year 2, Issue 2, Fall, p. 28 .(in persian)
Sadeghi, Didookht (2013), International responsibility for the support and sovereignty of governments. Journal of International Relations, Summer, .155-133Pages, 22 issues.(in persian)
Vakil, Amir Saed,(2009) Encouraging and Encouraging Governments to Observe Fundamental Human and Humanitarian Rights, Tehran: PhD Thesis, Allameh Tabatabai University, 2009, p.183. .(in persian)