بررسی رابطه آمایش استراتژیکی و ساختاری سازماندهی فضایی با کارافرینی پایدار دانشگاهی: مطالعه موردی پیام نور منطقه 2 ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

براساس دیدگاه اغلب محققان، کارآفرینی دانشگاهی و سپس به مرحله تجاری درآوردن دانش، به ویژه در کشورهایی که فاقد سرمایه‏های اولیه‏ای نظیر نفت، طلا و ... می‏باشند یا در جوامعی که در آنها علی‏رغم وجود منابع اولیه قابل توجه، سازوکارهای لازم برای بهره گیری از آنها وجود ندارد، می‏تواند موثر باشد. با این وجود نظریه‏ها مدیریت ضعیف استراتژیک و عوامل ساختاری محدودکننده را دو عامل اصلی در جلوگیری از کارآفرینی معرفی کرده‏اند. از این رو مسئله تحقیق حاضر آگاهی از رابطه مدیریت استراتژیک و عوامل ساختاری با کارآفرینی دانشگاهی، و هدف، طراحی مدلی برای نشان دادن چگونگی این رابطه‏ها است. شیوه انجام پژوهش به صورت کمّی و توصیفی- تحلیلی بوده است. ابزار گردآوری داده‏ها شامل پرسشنامه ‏هایی بوده که توسط محقق تهیه شده است. جامعه آماری شامل کلیه واحدهای دانشگاهی پیام نور منطقه 2 کشور (48 واحد) است که به صورت سرشماری مطالعه شده‏اند. داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار اس.پی.اس.اس تحلیل شدند. یافته‏ها نشان داده‏اند که رابطه معناداری میان کلیه متغیرها و مولفه‏های وجود دارد. محقق در پایان، کوشیده است مدلی را طراحی کند که بالاترین درجه تبیین کارآفرینی دانشگاهی را به دست دهد. این مدل با استفاده از شبکه عصبی تحلیل شد. یافته‎‏ها حاکی از برازش بسیار بالای مدل می‏باشد. به این ترتیب نتیجه پژوهش این بوده است که می توان مدلی را طراحی نمود که به واسطه آن در مسیر توسعه کارآفرینی دانشگاهی با ایجاد بهبود در مدیریت استراتژیک و عوامل ساختاری گام برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of the Relationship between Strategic and Structural Planning of Spatial Organization and Sustainable University Entrepreneurship: A Case Study of Payame Noor in Region 2 of Iran

نویسندگان [English]

  • Farshad Gouran Orimi 1
  • Farshid Zamani 2
  • Reza Yousefi Saeedabadi 3
1 PhD Student in Entrepreneurship, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Corresponding Author: Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The altered state of today’s world such as increased population, changed cultural patterns, political effects, etc., has affected the economy in some countries and made them somewhat detrimental. According to most scholars, academic entrepreneurship < br /> and then knowledge commercialization, especially in countries that lack basic funds such as oil, gold, etc., or in communities with no practical mechanism to manipulate the existing initial sources, can be effective. Nevertheless, theories have said poor strategic management and constraining structural factors to be the two main factors in the prevention of entrepreneurship. The present study was designed to give an insight into how strategic management and structural factors are related to academic entrepreneurship. The data was collected using questionnaires prepared by the researcher. The population of the study included all academic units in Payam Noor University, Area 2 (48 branches) studied in a census and the data were analyzed using SPSS software. It was indicated from data analysis that there is a significant relationship between all the variables and components. Finally, the researcher tried to design a model which can explain academic entrepreneurship to the greatest extent. This model was analyzed using neural network. The findings of the study suggested very high fitness for the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Entrepreneurship
  • Knowledge Commercialization
  • Strategic Management
  • Structural Factors
دارابی، سلمان، نیستانی، محمدرضا. (1393). بررسی مقایسه‌ای میزان‌ کاربست مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در (توسعه پایدار) آموزش‌وپرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه. مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 2(4), 101-136.
کلائی دارابی، رضا، تقوایی یزدی، مریم. (1397). ارائه مدل ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشد‌ و تأثیر آن بر توسعه پایدار دانشگاه‌ها. مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 7(14), 146-171.
محمدی، احمد (1396). کارآفرینی در دانشگاه‏های ایران و تجاری‏سازی دانش ناشی از آن، پایان‏نامه دکترای دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
ملکی، محمود. (1397). کارآفرینی دانشگاهی چیست و چه رابطه‏ای با بازار صنعت و کار در ایران دارد؛ تحلیلی مبتنی بر داده‏های ثانویه در ایران، پایان‏نامه دکترای دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
نصیری زنگ‌آباد، عباس؛ رسولی، رضا؛ الوداری، حسن و محمدزاده، علی. (1395). طراحی مدل دولت کارآفرین برای سازمان‌های اداری ایران. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، 5(شماره 1 (پیاپی 17)), 91-106.
نوری، سیامک؛ مرادی، یزدان. (1396). تبیین شکاف کارآفرینی و تجاری‌سازی فناوری در همکاری صنعت و دانشگاه. نشریه مدیریت فردا، 16(53)، 209-234.
Amanor-Boadu, V., & Metla, C. M. R. (2008). Research faculty, entrepreneurship and commercialization: the case of Kansas State University. Department of Agricultural Economics Kansas State University (No. 1368-2016-108455).
Carayannis, E. G., Cherepovitsyn, A. Y., & Ilinova, A. A. (2016). Technology commercialization in entrepreneurial universities: the US and Russian experience. The Journal of Technology Transfer41(5), 1135-1147.‏
Fenger, M. H., Frederiksen, L., Juhl, H. J., & Scholderer, J. (2016, January). Entrepreneurial intent and commercialization of applications on a technology platform. In Academy of Management. Proceedings, (1), 1-40.
Mueller, S. L., & Thomas, A. S. (2001). Culture and entrepreneurial potential: A nine country study of locus of control and innovativeness. Journal of business venturing16(1), 51-75.
Rotter, J. B. (2018). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological monographs: General and applied, 80(1), 1.‏
Simsek, Z., Lubatkin, M. H., Veiga, J. F., & Dino, R. N. (2009). The role of an entrepreneurially alert information system in promoting corporate entrepreneurship. Journal of business research, 62(8), 810-817.‏
Tali, S. M (2018). The role of an entrepreneurially alert information system in promoting corporate, journal of business research, 5(12): 20-32.