تحلیل و ارزیابی مشارکت های مردمی در توسعه محله ای با استفاده از مدل تاپسیس(مطالعه موردی: منطقه 6 تهران)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 جغرافیا،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز تهران ایران

چکیده

همواره محله ها به عنوان کوچکترین واحد تقسیمات شهری و سلول های تشکیل دهنده بافت شهری در نظام برنامه ریزی شهری نقش خاصی را ایفا می کند . از آنجا که محلات در کنار همدیگر به شهر معنا و هویت می بخشند ،در بسیاری از شهرها با بحران ها و مشکلات محله ای روبه رو هستند. منطقه 6 شهر تهران نیز با دارا بودن ویژگی های نظیر قدمت منطقه ، موقعیت تجاری و مشکلات کالبدی و مدیریتی با معضلات متفاوتی روبه رو است و بنابراین رویکرد میزان مشارکت شهروندان در توسعه محله ها از جمله فرآیندهایی می باشد که می تواند تاثیرات بسزایی در رشد و بهبود وضعیت محله ها ایفا نماید .در این راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به تحلیل و ارزیابی مشارکت های مردمی در توسعه محله ای با استفاده از مدل Topsis در منطقه 6 تهران پرداخته است . جامعه آماری تحقیق را صاحب نظران حوزه های جغرافیای سیاسی مدیریت شهری تشکیل می دهند که حجم نمونه تعداد 35 نفر مشخص گردید.در پژوهش حاضر ، پنج معیار، میزان مشارکت در اداره امور محله ، مشارکت در حفظ فضای سبز محله ، مشارکت در تصمیم گیری های شهری ، اطلاع رسانی مشکلات محله به مدیران و سطح توسعه یافتگی محله مورد بررسی شد . نتایج نشان داد نواحی 1 ، 2 و 6 از میزان مشارکت تقریبا یکسان و بالایی برخوردار می باشند و در این میان ناحیه 4 و سپس ناحیه 5 از کمترین میزان مشارکت در سطح منطقه 6 تهران برخوردار می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Evaluation of Public Participation in Neighborhood Development Using Topsis Model (Case Study: District 6 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mehrshad allahverdi 1
  • FARHAD HAMZEH 2
1 Geography, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University of Tehran Markaz, Tehran, Iran
2 GEOGRAPHY
چکیده [English]

Neighborhoods, as the smallest unit of urban divisions and cells that form the urban fabric, always play a special role in the urban planning system. Because neighborhoods together give meaning and identity to the city, many cities today face neighborhood crises and problems. District 6 of Tehran, with its characteristics such as the age of the area, business situation and physical and managerial problems, is facing different problems, and therefore the approach of citizen participation in the development of neighborhoods is one of the processes that can have significant effects. Play in the growth and improvement of neighborhoods. In this regard, the present study uses descriptive-analytical and applied methods to analyze and evaluate people's participation in neighborhood development using the Topsis model in District 6 of Tehran. The statistical population of the present study consists of experts in the fields of political geography of urban management with a sample size of 35 people. In the present study, five criteria were examined: the level of participation in the management of neighborhood affairs, participation in maintaining the green space of the neighborhood, participation in urban decisions, informing the managers of neighborhood problems and the level of neighborhood development. The results showed that areas 1, 2 and 6 have almost the same and high participation rate and in the meantime, District 4 and then District 5 have the lowest level of participation in District 6 of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Participation
  • Neighborhood Development
  • Topsis Model
  • Tehran
  • District 6 Tehran
احمدیان، مریم، 1397، نقش اقدامات بازآفرینی در افزایش مشارکت شهروندان و ارتقا کیفیت زندگی آنها در محلات بازآفرینی شده شهری، محله نیروگاه0سبزوار، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری.
ارسیا، بابک، ساعی، احمد، 1398، تاثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی، فصلنامه علمی دانش سیاسی، دوره 15، شماره 1.
اقتصادی، نهال، 1391، مشارکت شهروندان کلید توسعه پایدار اجتماعی در محلات شهری (محله باغشاه شیراز)، فصلنامه هویت شهر، دوره 7، شماره 16.
جمشیدزاده، ابراهیم، غفاری، غلامرضا، 1390، مشارکت‌های مردمی و امور شهری(بررسی موانع، مشکلات و راهکارهای توسعه مشارکت مردمی)، انتشارات جامعه و فرهنگ، اداره کل معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، چاپ باران، چاپ اول، تهران.
حسینی، روناک، 1389، طراحی مرکز محله پایدار (نمونه موردی منطقه 5 تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران.
خاکپور، براتعلی، عزت الله مافی، علیرضا باوان پوری، (1388)، نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله‌ای (نمونه: کوی سجادیه مشهد)، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 12.
رضایی، محمدرضا، نگین تاجی، سوده، 1394، بررسی راهکارهای موثردر ایجاد محله پایدار با رویکرد مشارکتی (مطالعه موردی:محله راهنمایی یاسوج)، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دوره 6، شماره 20.
رهنما، محمد رحیم، 1377، جدایی گزینی فضایی-مکانی شهری، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 1.
شجاعی، مرجان، ادریسی، افسانه، 1391، بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی ساکنین در تحقق طرح‌های توسعه شهری(نمونه موردی:پیاده راه سازی حوزه تاریخی شهر تهران منطقه 12)، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 4، شماره 13.
صادقی، علیرضا، پناهی، نیلوفر، زارع، پریسا، 1397، تبیین کیفیت‌های محیطی موثر بر مشارکت شهروندان در عرصه‌های عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار(مطالعه موردی:شهر شیراز)، فصلنامه معماری شهرهای ایران، دوره 6، شماره 2.
عزیزی، محمد صادق، 1397، امکان‌سنجی ایجاد و توسعه پارک‌های جیبی با رویکرد مشارکت شهروندان مطالعه موردی : محلات (زیباشهر و امیرکبیر)شهرزنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان
علیان، مهدی، 1393، ارزیابی و سنجش وضعیت پایداری محله‌ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد.
فنی، زهره، صارمی، فرید، 1392، رویکرد توسعه پایدار محله‌ای در کلانشهر تهران مورد: محله بهار منطقه 7، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 30.
قبادی، فاطمه، 1397، بهبود فرآیند مدیریت شهری با تکیه بر رویکرد شهرسازی مشارکتی( نمونه موردی: شهر آمل)، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت شهری، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزشی عالی کمال الملک.
کریمی، آرام، مرادی، ثروت الله، تابعی، نادر، 1396، توسعه پایدار محله‌ای در چارچوب حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی:منطقه 6 تهران)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره 6، شماره 22.
مضطرزاده، حامد، 1391، تدوین معیارهای ساختار محلات پایدار شهری (با تکیه بر اقلیم گرم و خشک ایران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
معصومی، سلمان، (1389): توسعه محله‌ای در راستای پایداری کلانشهر تهران، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
Elkin, T., McLaren, D., & Hillman, M. (1991).Reviving the City. London: Friends of the Earth.
Fridman, j, 1993, toward a non-euclidian mode of planning, japa journal, 59(4).
Kline، A. (2005): Social capital، the social economy and community development. Development journal of Oxford University, 140(173).