بررسی رابطه متغیرهای جغرافیایی و رشد پهنای فضایی اقتصاد جرم در استان های مرزی با تاکید بر شرق ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جفرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه ازاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

3 دانشیار جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری

4 استادیار جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی (ره)-شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران.

چکیده

به محض این که یک منطقه مرزی و یا خط مرزی به وجود آمد می‌تواند نه تنها منظره طبیعی را که جزیی از آن به شمار می رود، بلکه عمران و سیاست های کشورهای مجاور را نیز تحت تاثیر قرار دهد. مرز به تنهایی دارای یک نقش است و آن تحدید حدود منطقه ای است که در داخل آن یک نوع قدرت اعمال می‌شود. اما دولت ها سعی می کنند نقش های دیگری هم مثل، مهاجرت، تجارت، بهداشت و ... را در منطقه اعمال نمایند. حتی تمرکز بیش از حد نقش های دولت در مرز می تواند نماینده تغییرات در سیاست های خارجی باشد. شکوفایی و زوال شهرها و حوزه نفوذ آن ها در مجاورت مرز بستگی به این دارد که خط مرزی نقش‌های جدیدی برای آن‌ها پدید آورد و یا بر عکس، حوزه طبیعی آن ها را بر هم زند. در بررسی تئوری مناطق جغرافیایی بزهکاری، بیشتر رفتار آنومیک از نوع تبهکارانه ی آن مربوط به کیفیت محلات شهری است تا این که در اثر خود شهرنشینی باشد. بدین ترتیب احتمالا محلات بزهکاری به وجود می آیند که خود به مخزن تمرکز دائمی بزه کاران تبدیل می شود. از این رو پژوهشگران نشان داده اند که برخی از محلات، کوچه ها و ساختمان ها، دارای تمرکز بالایی از بزه کاران هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Geographical Variables and Spatial Growth of Crime Economy in Border Provinces with Emphasis on Eastern Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad balouchi 1
  • heidar lotfi 2
  • majid valishariatpanahi 3
  • Ali Asghar esmail Pour roshan 4
1 PhD Student in Political Geography, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
2 Associate Professor, Department of Geography, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
3 Associate Professor of Human Geography, Islamic Azad University, Rey Branch
4 Assistant Professor of Political Geography, Imam Khomeini Memorial Unit - Rey City, Islamic Azad University, Rey City, Iran. esmaeilpouraliasghar6@gmail.com
چکیده [English]

Once a border area or border line is established, it can affect not only the natural landscape of which it is a part, but also the development and policies of neighboring countries. The border alone has a role, and that is to delimit the boundaries of a region within which a kind of power is exercised. But governments are trying to play other roles in the region, such as immigration, trade, health, and so on. Even the overemphasis on government roles at the border can represent changes in foreign policy. The prosperity and decline of cities and their spheres of influence near the border depend on whether the border line creates new maps for them or, conversely, disrupts their natural sphere.In the study of the theory of delinquent geographical areas, most of the anomic behavior of its criminal type is related to the quality of urban neighborhoods rather than to urbanization itself. In this way, criminal neighborhoods are likely to emerge, which themselves become a repository for the perpetrators' permanent focus. Hence, researchers have shown that some neighborhoods, alleys and buildings have a high concentration of criminals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographical variables
  • latitude
  • mass economy
  • in border provinces
افتخاری، اصغر(­1381­)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیتی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
پور احمد، احمد(­1388­)، قلمرو و فلسفه جغرافیا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
تقوایی، مسعود(1389­)، بررسی و مقایسه شاخص‌های ششگانه جرم در سطح مناطق مختلف شهر شیراز، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، سال هشتم، شماره 26.
حافظ نیا، محمدرضا(­1381­)، جغرافیای سیاسی ایران، تهران: انتشارات سمت.
جمالی، فیروز(1381­)، مهاجران، شهرها و سازگاری مهاجران، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
علایی طالقانی، محمد(­1382­)، ژئومورفولوژی ایران، تهران: نشر قومس.
عبادی نژاد، سید علی، صفاری، امیر، پناهی، حمید، پور غلامی، محمد رضا( 1389­)، جغرافیای مواد مخدر نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در قاچاق مواد مخدر از مرزهای جنوب شرق کشور­­، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال پنجم، شماره سوم.
طاهر خانی، حبی الله(1381)، ایجاد فضاهای قابل دفاع شهری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 9.
قالیباف، باقر(1375)، بررسی نقش عناصر جغرافیایی در امنیت سیستان و بلوچستان، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران.
شوارزی، عباس(1387)، رابطه جغرافیا و امنیت با تاکید بر نقش و کار ویژه نیروی انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره چهارم.
رجعتی، الهه(­1389)، بررسی اثرات سکونتگاه­های غیر رسمی بر امنیت شهری، نمونه موردی کلان شهر مشهد، دومین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری، اردیبهشت ماه، مشهد.
رئیس دانا، فریبرز(1381)، بازار مواد مخدر در ایران(قیمت، مصرف و تاثیرگذاری تولید خارجی)، مجله جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، شماره 2.
کلانتری، محسن(­1380)، بررسی جغرافیایی جرم و جنایت در مناطق شهر تهران، رساله دکتری
کامران، حسن، شعاع برآبادی، علی(1388)، بررسی امنیت شهری در شهرهای مرزی مطالعه موردی: شهر تایباد، فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، سال هشتم، شماره 25.
محمدی، حمید رضا و محمد غنجی­(1385)، چالش­های ژئوپلیتیکی مواد مخدر در جنوب غربی آسیا، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دوم، شماره اول.
نظریان، اصغر(1388)، مهاجرت­های قومی و تغییر ساختار اجتماعی شهرهای ایران، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی،
امیراحمدیان، بهرام، صالحی دولت آبادی، روح‌الله­(1395)، ابتکار (جاده ابریشم) جدید (اهداف، موانع و چالش‌ها)، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال نهم، شماره 36، زمستان 1395.
رحیمی، حسین­(1393)، افغانستان و سازمان‌های همکاری منطقه‌ای، سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری‌های منطقه‎ای، زیر نظر: دکتور فرامرز تمنا، کابل: مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه.
رحیمی، سردار محمد­(1391)، ژئوپلیتیک افغانستان در قرن بیستم، کابل: انتشارات سعید.
زارعی، بهادر، شاهدوست، حسن، زینی‌وند، علی­(1393)، فرصت‌ها و چالش‌های همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورة 46، شمارة 4، زمستان 1393.
سروش، حسن­(1393)، موقعیت ژئوایکونومیک افغانستان و اهمیت آن برای اقتصاد بین آسیایی مرکزی و آسیای جنوبی، سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری‌های منطقه‎ای، زیر نظر: دکتور فرامرز تمنا، کابل: مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه.
شاران، تیمور­(1390)، نگاهی به پس منظر توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، فصلنامه مطالعات استراتیژیک، شماره بیست و پنجم و بیست ششم.
عجم اوغلو، دارون و رابینسون، جمیزای­(1394)، چرا ملت‌های شکست می خورند؟ ترجمه: محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی‌پور، تهران: انتشارات روزنه.
علیرضایی، محمد حنیف­(1390)، افغانستان و اهمیت انرژی، فصلنامه مطالعات استراتیژیک، شماره بیست و پنجم و بیست ششم.
غبار، میر غلام محمد­(1388)، افغانستان در میسر تاریخ، پیشاور: دارالسلام کتب خانه.
غیاثی، انجینیر توریالی­(1383)، ما و جامعه مدنی، مشهد: کانون فرهنگی میهن. 
Meagan Elizabeth Cahill, (2004),Geographies of Urban Crime: An Intraurban Study of Crime in Nashnille, TN: Portland, Or : and Tucson.
Mclachlan,k. ; The boundaries of modern Iran ; London : the soas,(1994)
Mojtahed – zadeh, p. ; The amirs of the borderlands and eastern Iranian borders ; london urosevic foundation publication(1996)
baluch,M.sardar khan,history of baluch race and baluchestan, karachi, (1985)
Anselin, Luc. (2000). Spatial Analysis of crime. National Institute of Justice.
Benton- short, L.,& Short, John R. (2008). cities and Nature. Routledge, New York.
Boba, R. (2005). Crime Analysis and Crime Mapping. Sage, USA.
Brown, D., & Dalton, J. (1981). Regional Crime Analysis Program (RECAP). presented at Crime Mapping Specialists Meeting, National Institute of Justice, Washington, DC, February.
Brown L. (2000). Geography of crime, university of Wollongong. school of Geo Science, from the world wide web: http://www.geos542.com
Chi Pun Chung, E. (2005). Use of GIS in campus crime analysis: A case study of the university of Hong Kong. (Unpublished master's thesis). University of Hong Kong, Hong Kong. Retrieved from hub.hku.hk/bitstream/10722/40958/1/FullText.pdf
Cohen, J., Gorr, W.L., & Olligschlaeger, A. (2007) Leading Indicators and Spatial Interactions: A Crime Forecasting Model for Proactive Police Deployment" Geographical Analysis, 39 (1), 105-127.