بررسی میزان تاثیرگذاری الزامات حقوقی بین‌المللی مرتبط با کنوانسیون مبارزه با تغییرات اقلیمی در عملکرد کشورها

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (دانشجوی دکتری تخصصی)

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی،‌ تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین میزان اثرگذاری الزامات حقوقی و بین‌المللی مرتبط با کنوانسیون مبارزه با تغییرات اقلیمی بر عملکرد کشورها می‌باشد. این تحقیق از نوع نظری است که به روش مطالعه عمیق و مقایسه تطبیقی صورت گرفته است. بدین منظور، عملکرد 36 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بوده است که 3 نوع رویکرد و 3 مدل سازوکار برای تمامی کشورها تعیین گردیده است. موانع و چالش‌های موجود به دو سطح ملی و بین‌المللی تقسیم می‌شوند و مجموعاً در 6 طبقه جداگانه قرار می‌گیرند. تنها کشورهای توسعه یافته از رویکرد «تثیبت میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به سطح انتشار سال 1990» استقبال کرده‌اند. همچنین؛ در زمینه اتخاذ رویکردهای «تلاش برای کاهش میزان تولید گازهای گلخانه‌ای» و «انطباق با پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم» عملکرد کشورهای توسعه یافته بهتر بوده است. در مورد سازوکار «اجرای مشترک» تنها کشورهایی که دارای عملکرد قابل قبولی می‌باشند، کشور هندوستان و مکزیک هستند. عملکرد کشورها در مورد سازوکار «تجارت انتشار» قابل قبول بوده است و روند رو به رشدی به لحاظ تعداد کشورهایی که در هر دوره زمانی به این سازوکار ملحق شده‌اند، وجود دارد و در مورد «توسعه پاک» تنها 4 کشور موفق بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the effectiveness of international legal requirements related to the Convention against Climate Change in the performance of countries

نویسندگان [English]

  • Touraj Khadivi Sohrabi 1
  • Dariush Ashrafi 2
  • Mohsen Abdollahi 3
1 Department of Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the impact of legal and international requirements related to the Convention against Climate Change on the performance of countries. This research is of theoretical type which has been done by in-depth study method and comparative comparison. For this purpose, the performance of 36 selected developed and developing countries was examined. The results indicate that 3 types of approaches and 3 models of mechanisms have been determined for all countries. Obstacles and challenges are divided into national and international levels and are placed in a total of 6 separate categories. Only developed countries have welcomed the approach of "stabilizing greenhouse gas emissions to 1990 levels". Also; Developed countries have performed better in adopting "trying to reduce greenhouse gas emissions" and "adapting to the consequences of climate change" approaches. As for the "joint implementation" mechanism, the only countries that have acceptable performance are India and Mexico. Countries' performance on the "diffusion trade" mechanism has been acceptable, and there is a growing trend in terms of the number of countries that have joined the mechanism in each period, and only four countries have been successful on "clean development".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change Convention
  • Kyoto Protocol
  • Commitment Requirements
  • International Environmental Law
اشرافی، د (1394). سازمانهای بین‌المللی وتحول مفهوم حاکمیت ملی، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، 1394، صص 269-265-268.
امینی، ا. میان‌آبادی، ح. نداف، ن (1397). نقش دیپلماسی در موافقتنامه اقلیمی پاریس فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال چهاردهم، شماره اول، بهار 1397، صص 175-148.
پورهاشمی، س. ع. طیبی، س. نادری، ش (1393). دادخواهی و مسئولیت بین‌المللی؛ ابزار مقابله با عدم ایفای تعهدات در خصوص تغییرات آب و هوایی، فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 31، زمستان 93
حاجی قاسمی اردبیلی، م. میلانی، ع.ر (1398). نقدی بر رویکرد نظام کیفری ایران در قبال جرایم علیه محیط زیست با نگاهی بر کنوانسیون‌های بین‌المللی، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، دوره 10، 1-1، شماره پیاپی 37، 344-329 صص.
حسینی، م (1392). لزوم اتکا بر حقوق نرم در راستای توسعه و نهادینه‌سازی حقوق بین‌الملل فضای ماورای جو، تحقیقات حقوقی آزاد، سال ششم، شماره بیست و دوم، زمستان ١٣٩٢، صص ٨١ تا ١٠٨.
خوش‌منش، ب. و دیگران (1394). بررسی پیامدهای تغییر اقلیم ازدیدگاه حقوق بشر، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هفدهم، شماره چهار، زمستان 94، صص 234-223.
رمضانی قوام آبادی، م. ح (1394). اقتصاد سبز: گامی به سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین‌الملل محیط زیست، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق) دوره جدید، سال بیست و یکم، شمارة 6، پاییز و زمستان 1394، صص 142-114.
رمضانی قوام آبادی، م. ح (1389). بررسی محتوای اصل مشارکت درحقوق بین الملل محیط زیست، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه پژوهش حقوق، سال 12، شماره 29، تابستان 89، صص114-87.
جیرانی، ف. مرید، س (1397). مروری بر مفاهیم و اصول توسعه طرحهای سازگاری با تغییر اقلیم، تحقیقات منابع آب ایران، سال چهاردهم، شماره 1، زمستان 1397، صص 270-258.
ساجدی، ز (1389). تغییرات اقلیمی و امنیت بشری، رشته حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع 89، صص12-7.
ضیائی بیگدلی، م. ر (1384). حقوق معاهدات بین‌المللی، گنج دانش، چاپ دوم، تهران، 1384، صص 24-19.
ظهوری زنگنه، آ (1392). نقش شورای امنیت در برخورد با چالش‌های نوین امنیتی ناشی از تغییرات آب و هوایی، رشته حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران پردیس بین‌المللی کیش، سال دفاع 92، صص15-9.
عبدالهی، م (1389). تغییرات اقلیمی: تاملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 1، بهار 89، صص 213-193.
عزیزی، س (1392). جایگاه ماده 103 منشور ملل متحد در حقوق بین‌الملل عام، فقه و حقوق اسلامی، سال چهارم، شماره هفتم، پائیز و زمستان 92، صص 122-97
فلسفی، ه. شاکریان، ش (1391). شناخت حقوق نرم در سیستم حقوق بین‌الملل، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دوره 15، شماره 117، تابستان 1391.
کاظمی درآباد، گ (1396). واکاوی کنوانسیونهای بین‌المللی در قوانین زیست محیطی ایران، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.
مزیدی، م (1391). نقش اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت‌ها در حفظ محیط زیست بین‌المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشکده علامه طباطبایی، 91، صص15-5.
معینیان، ع.ر.، لطفی، ح.، رحیمی، م.م.، جورابلو، ک (1399). مبانی گردشگری در حقوق بین‌الملل، فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال دهم، شماره 2، 964-941 صص.
هداوند، م. سیف‌الهی، آ (1388). جایگاه حقوق نرم در توسعه حقوق بین‌الملل، راهبرد: دوره 18، شماره 50 (ویژه بررسی‌های فقهی و حقوقی)، بهار 1388، صص 147-131.
Axon, S (2018). Addressing Climate Change and the Role of Technological Solutions, Department of Geography, Liverpool Hope University, Liverpool, United Kingdom, Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography, on 27 February 2018
Batten, JA., et al. (2018). Energy Policy journals, Elsevier, 116 (2018) 127–136
Biagini, B., Bierbaum, R., Stults, M., Dobardzic, S., McNeeley, SM (2014). A typology of adaptation actions: a global look at climate adaptation actions financed through the global environment facility. Glob. Environ. Chang. 25, 97–108. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.01.003.
Brocherie, F., Girard, O., Millet, GP (2015). Emerging environmental and weather challenges in outdoor sports. Climate, 3, 492–521. https://doi.org/10.3390/cli3030492
Cronin, J., Anandarajah, G., Dessens, O (2018). Climate change impacts on the energy system: a review of trends and gaps. Climatic Change 151:79-93, DOI:10.1007/s10584-018-2265-4
Damm, A., Greuell, W., Landgren, O., Prettenthaler, F (2017). Impacts of +2 °C global warming on winter tourism demand in Europe, Climate Services, Volume 7, Pages 31-46, https://doi.org/10.1016/j.cliser.2016.07.003
EPA. (2016). Climate change: Basic information. Retrieved from www3.epa.gov/climatechange/basics/
Gilley, B., Kinsella, D (2015). Coercing Climate Action, Journal Survival Global Politics and Strategy,57:2,7-28, DOI:10.1080/00396338.2015.1026053, (20 Mar 2015).
Hawken, P (2017). Top 10 Solutions to Reverse Climate Change,Green America, In Search of Ethical Fashion Social Investing Victories of 2017.
IPCC. (2014). Climate change 2014 synthesis report summary chapter for policymakers. Ipcc 31. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.
McGuire, CJ (2018). Examining legal and regulatory barriers to climate change adaptation in the coastal zone of the United States, Cogent Environmental Science, 4:1, 1491096, 2018.
Oliviera, J.V., Cohen, J.C.P., Pimente, M., Touringo, H.L.Z., Lobo, A., Sodre, G., Abdala, A (2020). Urban climate and environmental perception about climate change in Belém, Pará, Brazil, Urban Climate, Vol. 31, (2020), 100579, 16 Pp. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2019.100579
Rustler, A (2019). Are sanctions stopping us from achieving global climate goals? , Columbia University, SIPA, Journal of international affairs, Vol. 73, No. 1 - Fall/Winter, Jul 11, 2019
Singh, AS., Zwickle, A., Bruskotter, JT., Wilson, R (2017). The perceived psychological distance of climate change impacts and its influence on support for adaptation policy, Environ. Sci. Policy 73, 93–99. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.04.011.
Tayebi, S., Zarabi, M. 2019. Environmental Diplomacy and Climate Change; A Constructive Strategy and a Reducing Approach. Human and Environment, 16(4). (Persian). http://he.srbiau.ac.ir/article_13669.html
Yang, J., Wan, C (2010). Progress in research on the impacts of global climate change on winter ski tourism.Advances in Climate Change Research, 1, 55–62. https://doi.org/10.3724/SP.J.1248.2010.00055