سنجش فضایی- مکانی شهری به منظور مکان یابی مراکز انتظامی با تاکید بر روش Fuzzy‌(منطقه دو و چهار شهر مقدس قم)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا – دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد آمایش سرزمین دانشگاه تهران

چکیده

توسعه شهرنشینی بعد از قرن نوزدهم، سکونتگاه‌های شهری را تبدیل به کلانشهرها و ابرشهرها نموده است. ظهور این پدیده برنامه‌ریزان و متولیان امور شهری را با چالش‌هایی در حوزه تامین امنیت شهروندان مواجه ساخته است. مکانیابی به معنای یافتن پهنه های دارای ظرفیت و متناسب به منظور بارگذاری کاربری‌های شهر، این پژوهش با رویکرد کاربردی و با روش توصیفی– تحلیلی صورت گرفته است. در گام اول پس از دریافت لایه های مختلف کاربری های شهری موثر در مکان یابی مراکز انتظامی از سازمان ها و مراکز مختلف و پس از محاسبه اوزان معیارها و زیر معیار ها با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی ، نقشه های فاصله در نرم افزار GIS ساخته شد. درادامه محدوده های مناسب به منظور توسعه کاربری انتظامی مشخص گردید.با بررسی وضعیت توزیع مراکز انتظامی در مناطق دو و چهار شهر قم مشخص شد پراکنش مراکز انتظامی شهر در این مناطق با توزیع فضایی نامتوازن مواجه است وصرفا چند کلانتری و مرکز انتظامی درتامین امینت شهر با مشکلات بسیاری مواجه اند. گستردگی محدوده های استحفاظی مراکز انتظامی و کلانتری ها در شهره های بزرگ ، کنترل محله ای را با مشکلات بسیاری مواجه می سازد.علاوه بر این کمبود زیر ساخت ها و امکانات پلیس نیز از جمله دلایل کاهش این نظارت هاست. در این پژوهش از طریق بررسی زیرساخت های شهری در مناطق دو و چهار پهنه های مناسب به منظور توسعه کاربری انتظامی شناسایی و توسط نقشه نمایش داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial-spatial measurement of the city in order to locate law enforcement centers with emphasis on Fuzzy‌ method

نویسندگان [English]

  • bahman karegar 1
  • ali osanlu 2
  • Mustafa Tavakoli Naghmeh 3
1 Associate Professor, Department of Geography, Amin University of Law Enforcement Sciences
2
3 Graduated from the University of Tehran
چکیده [English]

The development of urbanization after the nineteenth century has turned urban settlements into metropolises and megalopolises. The emergence of this phenomenon has faced the planners and officials of urban affairs with challenges in the field of ensuring the security of citizens. Locating, which means finding areas with capacity and proportion to load the city's land uses, is something that can be used today in the field of security. Methodology: This research utilized an applied approach and with a descriptive-analytical method. In the first step, after receiving different layers of urban land uses in locating police centers from different organizations and after calculating the weights of criteria and sub-criteria using hierarchical analysis model, distance maps are made in GIS software. Further appropriate areas were identified for the development of law enforcement use. Findings: Examining the distribution of police stations in the second and fourth districts of Qom, it was found that the distribution of police stations in these areas is faced with unbalanced spatial distribution and only a few police stations and police stations face many problems in securing the city. Conclusion: The expansion of the protection zones of police stations and police stations in large cities makes neighborhood control very difficult. In addition, the lack of infrastructure and police facilities are among the reasons for the reduction of these surveillances. In this study, by examining the urban infrastructure in areas two and four, suitable zones for the development of law enforcement use were identified and displayed by a map.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security
  • city
  • location
  • fuzzy method
  • Qom city
بمانیان، محمدرضا و محمودی نژاد، ‌هادی (1387) تحقیقی در سنجش عوامل اثر گذار بر احساس امنیت شهری نمونه شهر کرمان، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 19 صص59- 71.
پاپلی یزدی، محمدحسین؛ رجبیسناجردی، حسین) 1389 (، نظریه‌های شهر و پیرامون، تهران انتشارات سمت
پاهکیده، فریدون) 1392 (، بررسی چالش‌ها و مشکلات فرماندهی انتظامی استان خوزستان در پیشگیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خوزستان.
پورمحمدی، محمدرضا (1384) برنامه ریزی کاربری اراضی، انتشارات سمت، تهران.
پیر نظر، محمد (1394) تعیین موقعیت بهینه کلانتری‌های پلیس با رویکرد MCDM-GIS (منطقه 8 تبریز) مجله دانش انتظامی آذربایجان شرقی، سال 5، شماره 4، زمستان.
ذبیحی، حسین (1392) ارائه مدل تحلیلی برای ارتقای امنیت شهری از طریق رویکرد امنیت طراحی مطالعه مورد منطقه 17 شهر تهران، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای سال 5 شماره 17 صص 119-136.
ربانی، رسول(1385) جامعه شناسی شهری انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان.
زیاری، کرامت الله (1384) برنامه ریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت، تهران.
سعدی نژاد، فاطمه و عظیمی، آزاده (1390) تبیین امنیت در محیط شهری بر مبنای پارامتر‌های کالبدی و طراحی موردی شهر بابلسر، فصنامه آمایش محیط، شماره 15 صص81 – 105.
سلطانی، علی؛ طالبی، طیبه) 1392 (، بررسی نظام توزیع فضایی و تحلیل مکانگزینی پایانه‌های حمل ونقل و اتوبوسرانی درونشهری شیراز با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای، مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه‌ای، سال 5، شماره18.
شایگان، فریبا؛ ذوالفقاری، حسین) 1390 (، نقش اقدامات کلانتری‌ها در افزایش سطح امنیت عمومی، فصلنامه دانش انتظامی، سال 13، شماره3.
شکوئی، حسین ( 1372 ) دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری(جلد اول )، تهران، انتشارات سمت.
شهرداری قم، معاونت برنامه ریزی، 1397.
عبادی نژاد، علی، داودی، رضا، اصانلو، علی (1390) عوامل جغرافیایی موثر در پیشگیری از قاچاق اشیای عتیقه (شهرستان الیگودرز)، فصلنامه مظالعات پیشگیری از جرم، شماره 20.
عبدی، توحید؛ جزئینی، علیرضا) 1380 (، تحلیلی بر پلیس حرفها ی و مردمی)پلیس110 (، فصلنامه دانش انتظامی، سال 3، شماره1.
علوی، سید علی(1390) تعیین موقعیت بهینه فضا - مکانی مراکز انتظامی شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: منطقه تهران پارس، فصلنامه دانش انتظامی، سال سیزدهم، شماره دوم، ص 84.
فرج زاده اصل، منوچهر) 1387 (، سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه ریزی توریسم، تهران، انتشارات سمت.
کیانی، اکبر (1392)، تحلیل و اولویت بندی راهبرد‌های امنیت محیطی فضا‌های شهر زابل، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال 4 شماره 13 صص 107 – 126.
لطفی، صدیقه (1393)، بررسی احساس امنیت در فضا‌های عمومی (مطالعه موردی کلان شهر شیراز) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال 5 شماره 19 صص 39-56.
مرکز آمار ایران، سالنامه آماری، 1396.
نورایی، همایون (1392) تحلیل امنیت در سکونت گاه‌های غیر رسمی‌با تاکید بر آسیب‌های اجتماعی مورد ی محله خاک سفید تهران، فصلنامه هویت شهر سال 7 شماره 13 صص 11 – 33.
هدایتی، اکبر و عباسی، الهام (1388) مدیریت علمی کانون‌های جرم خیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی مورد مطالعه انواع جرایم سرقت در شهر قزوین فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره دوم صص 169-189.
یغفوری، حسن؛ فتوحی، صمد؛ بهشتی فر، جاسم) 1392 (، کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در تجزیه و تحلیل توزیع فضایی و مکانیابی داروخانه‌ها )مطالعه موردی: داروخانه‌های شهر جهرم(، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال 4، شماره14.
Banai, K, (1989): a New Method for Site Suitability Analysis: An Analytical Hierarchy Process, Environmental, Vol. 13, No.6,PP. 693-785.
Carmona, Matthew, (2013). 􀂳Heath, Tim.; Oc, Taner; Tiesdell, Steve. Public Places, Urban Spaces, Oxford.
Chou, S. Y., & Chang, Y. H. (2019). A decision support system for supplier selection based on a strategy-aligned fuzzy SMART approach. Expert systems with applications.
Heydari Bakhsh, Marziyeh, 2006. Comparative Study of Parks and Green Space in Isfahan City with Existing Standards", Master's thesis, Isfahan University, pp. 50-30. (in Persian‎).
Mostafa Pour, Mansour, 2014. An Analysis on Spatial Location of Urban Green Spaces and Providing an Optimal Model Using Multi-Criteria Decision-Making Rules (MCDM)."Case Study of Ardabil City ", Master's thesis, Mohaghegh Ardebil University, Faculty of Literature and Humanities, Ardebil, Iran. (in Persian‎.
Hatami Nejad, Hossein., Mohammadpour, Saber., Manoochehri, Ayob., Mehdi, Hessam., 2011. Investigating and Proposing the Standard and the Standard for the Development of Urban Green Space. Case Study of 12th District of Tehran, Geographical Survey, 26(102), pp. 5-25. (in Persian‎).
Naghavi, Reza et al., 2006. Technical Considerations on How to Create Green Spaces in Urban Roads", Proceedings of the 7th Conference on Transport and Traffic Engineering, Tehran, Iran (in Persian‎).