ارزیابی عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر صنعت حمل ‌و نقل کالا با تاکید بر تنظیم بارنامه و ارایه مدل مدیریتی مبتنی بر پایداری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه حقوق .دانشکده علوم انسانی واحد قائمشهر .دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر. ایران

2 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سیاسی، از مزیت ژئوپلیتیک ویژه‌ای در منطقه و جهان برخوردار است از اینرو می‌تواند با تکیه بر دانش متخصان بخصوص در زمینه حمل و نقل کمک شایانی به توسعه پایدار خود بنماید. این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل موثر بر توسعه پایدار حمل‌ونقل با تاکید بر تنظیم بارنامه انجام شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و تحلیلی است که با استفاده از طراحی مدل مفهومی اولیه و تعیین ابعاد چهارگانه اصلی (رویکردی، مدیریتی / اجتماعی، فرهنگی / محیط زیستی، اقتصادی) و نیز 19 مولفه (هدف) اقدام به تعیین روایی و پایایی مدل و برازش آن گردید. مدل اولیه تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و با کمک نرم‌افزار Smart PLS2 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد «بُعد مدیریتی» (ضریب مسیر= 5227/0) بیش‌ترین اثر را بر الگوی توسعه پایدار حمل‌ونقل کشور داشته است. سپس «بعد اجتماعی / فرهنگی» (ضریب مسیر= 5097/0) و پس از آن «بُعد اقتصادی» (ضریب مسیر= 4589/0) و در نهایت «بعد محیط زیستی» (ضریب مسیر = 3324/0). مقدارR2 (9823/0) نشان از تأیید الگو می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of geopolitical factors affecting the transportation and commodity industry with emphasis on adjusting the bill of lading and providing a sustainable management model

نویسندگان [English]

  • saeid hasani 1
  • karen rohani 1
  • iraj Rezaeinejad 2
1 Department of Law, Faculty of Human Science, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
2 Department of Law, Faculty of Human Science, Chaloos Branch, Islamic Azad University, Chaloos, Iran
چکیده [English]

In terms of geographical and political location, Iran has a special geopolitical advantage in the region and the world, so it can rely on the knowledge of experts, especially in the field of transportation, to contribute to its sustainable development. The aim of this study was to evaluate the factors affecting the sustainable development of transport by emphasizing the regulation of the bill of lading. The research method is a survey and analytical type that uses the design of the initial conceptual model and determining the four main dimensions (approach, management / social, cultural / environmental, economic) as well as 19 components (goals) to determine the validity and reliability of the model and It fit. The initial research model was tested using structural equation (SEM) method using Smart PLS2 software. The results showed that "managerial dimension" (path coefficient = 0.0527) had the greatest effect on the model of sustainable development of the country's transportation. Then "social / cultural dimension" (path coefficient = 0.5097) and then "economic dimension" (path coefficient = 0.4589) and finally "environmental dimension" (path coefficient = 0.3324). The value of R2 (0.9823) indicates the pattern confirmation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • Sustainable development
  • Transportation
  • Bill of lading
ابوالفتحی، مجید؛ و لطفی، حیدر (1397). تحلیل و بررسی نقش بحران‌های ژیوپلیتیکی منطقه خلیج فارس در معضل ریزگردها، فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال هشتم، شماره 4، پاییز 1397، 143-121 صص.
السان، مصطفی؛ امینی، وحید (1393). مطالعه تطبیقی جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی دریایی، پژوهشنامه بازرگانی سال هجده.
براری چناری، یوسف؛ و جهانیان، مجتبی (1395). بررسی صدور و مندرجات بارنامه دریایی، مجله حقوقی دادگستری، شماره93.
بنا، مرتضی؛ سرور، رحیم و قربانی‌نژاد، ریباز (1398). چالش‌ها و راهبردهای نهادی مدیریت و توسعه پایدار حریم تهران، فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال نهم، شماره 4، پاییز 1398، 213-195 صص.
پورحسین، فاطمه؛ اخباری، محمد (1398). تبیین ژیوپلیتیکی بحران‌های مذهبی در جنوب غرب آسیا، فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال دهم، شماره 1، زمستان 1398، 252-227 صص.
تتلی، ویلیام (1370). حمل و نقل دریایی، انتشارات مراکز آموزشی و تحقیقات گمرک ایران، 79 ص.
دریاباری، سید جمال‌الدین و همکاران (1397). آمایش سرزمینی و توسعه سواحل مکران با تاکید بر مکان‌یابی و احداث شبکه‌های حمل و نقل در راستای ارتقای موقعیت ژیوپلیتیک و ژیواکونومیک منطقه، فصلنامه علمی – پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال دهم، شماره دوم، بهار 1397، 174-151 صص.
روحانی، افسانه؛ طیبی ثانی، سید مصطفی؛ و بهمن‌پور، هومن (1396). ارزیابی مکانی و سنجش پایداری زیست محیطی مجموعه‌های ورزشی شمیرانات تهران در ارتباط با پهنه‌بندی آلودگی هوا: در راستای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال هشتم، شماره 1، زمستان 1396، 236-215 صص.
شهبازی، شهباز؛ و دیگران‌ (1377). نقش فوروادر در حمل و نقل بین المللی، تهران‌: انتشارات اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌.
صیادی، ‌هادی؛ سنایی، اردشیر (1396). عوامل ژئوپلیتیک ﺗﺄثیرگذار بر تغییر نگاه سیاست خارجی ایران از غرب به شرق با ﺗﺄکید بر روسیه، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، دوره 10، شماره 39. ص 86-84
ضرابی، اصغر؛ و اذانی، مهری (1380). توسعه پایدار در جهان صنعتی و در حال توسعه، تهران، مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره ۵۹.
طارم سر، مسعود (1395). حقوق بازرگانی بین المللی، تهران: انتشارات توسعه و نشر بازرگانی.
طهماسبی، پروانه؛ و فاتحی، اکرم (1397). راهنمای حمل و نقل محصولات کشاورزی، تهران: انتشارات خدمات بازرگانی.
عرفانی، محمود (1392). حقوق تجارت، تهران: نشر جنگل، 243 ص.
غریبه، علی (1388). آثار تخلف متصدی حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل جاده‌ای داخلی و بین‌المللی کالا، دانشنامه حقوق و سیاست، نشریه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، شماره 12، واحد، 104-99 صص.
قلی‌زاده‌پاک، نادر؛ لطفی، حیدر؛ و مرتضایی، شیدا (1397). بررسی مسایل ژیوپلیتیکی تاثیرگذار افغانستان بر امنیت ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال نهم، شماره 1، زمستان 1397، 82-57 صص.
گرجی مهلبانی، یوسف (1389). نقد معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست، نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران، شماره1.
ملک محمدی، محسن (1390). بررسی ابعاد حقوقی بارنامه‌های الکترونیکی، پایان نامه ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
نبوی، عزیز (1398). اصول حسابداری، تهران: انتشارات دیدار، چاپ اول، 211 ص.
نجفی اسفاد، مرتضی (1393). حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی؛ تهران: انتشارات سمت.
Borriello, F (2013). The Sustainability of Mediterranean Port Areas: Environmental Management for Local Regeneration in Valencia, Department of Conservation of outcomes of structural adjustments in a South Australian fishery, Journal: Marine Policy, Volume 34, Issue 3, May 2010, Pages 671–678.
Byrne, B.M (2001). Structural Equation Modeling with Amos: Basic Concepts Applications, and Programming, London; Lawrence Erlbaum Publishers. Link: https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1963808
Costello, A. B., Osborne, J (2005). Best practices in exploratory factor analysis: four recommendations for getting the most from your analysis, Practical Assessment, Research, and Evaluation: Vol. 10, Article 7. Link: https://scholarworks.umass.edu/pare/vol10/iss1/7
Fornell, C., Larcker, D (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18 (3), 39-50. DOI: 10.2307/3151312, https://www.jstor.org/stable/3151312
GIZ (2011). Urban Transportation and Energy Efficiency; Sustainable Transportation: A Sourcebook for Policy-maker in Developing Cities, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, BMZ, 2011.
Hafeznia, M. R (2005). Geopolitics A Philosophical Review, Geopolitical Quarterly, No. 1.
Hook, W (2011). 10 Principles of Transportation in Urban Life, M. Aghili (Trans.), Tehran: Phoenix Millennium, 2011.
Hosseini, S.H., Daneshfard, K., Memarzadeh Tehran, G.R., Bahmanpour, H (2019). Validation of Networking Approach in Environmental Policy in IRAN to Decrease Environmental Pollution by Factor Analysis Method, Anthropogenic Pollution Journal, Vol 3 (2), 2019: 1-9, DOI: 10.22034/ap.2019.668486
Jabareen, Y.R (2006). Sustainable Urban Forms Their Typologies, Models, and Concepts, Department of Urban Studies, Massachusetts Institute of Technology, 2006.
Kennedy, H.P (2004). Enhancing Delphi Research: Methods and Results", J Adv Nurs Mar, No. 45(5), Pp. 504-511.
Kline, R.B (1998). Principles and Practice of Structural Equation Modeling, London; the Guilford Press. DOI: 10.4236/psych.2017.89086
Litman, T., & Burwell, D (2006). Issues in Sustainable Transportation, International Journal of Environmental Issues, Vol. 6, No. 4, Pp. 331-335, 2006.
Lovett, S., Zeiss, A.M., Heinemann, G.D (2002). Assessment and development: Now and in the future, Heinemann, Gloria D. (Ed); Zeiss, Antonette M. (Ed). (2002). Team performance in health care: Assessment and development, Issues in the practice of psychology, 385 400 pp. Link: https://www.aucd.org › lend › joint_mtg › team_performance_book_excerpt
Mehrabi, A., & Hashem A (2013). The role of political and security factors in the development of the Chabahar Free Zone, Geopolitical Quarterly, No. 31.
Mottaghi, A., & Rahimi, R., Eyvazlou, M (2015). The Strategic Role of the Silk Road in Cultural Development and the Establishment of Resistance Economics, Ma'aref Quarterly, No. 212.
Thompson, B (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications, American Psychological Association. Link: https://doi.org/10.1037/10694-000
UNESCO (2008). Education for a Sustainable Future, visited at: www.unesco.org/env/documents/2003/cep.2003.13.add.1.e.pdf, 9-8-2008.