نقش پدیده صخره شیشه‌ای و سبک رهبری در توانمندسازی مدیران زن ورزش کشور با توجه به اهداف توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف پژوهش، بررسی نقش پدیده صخره شیشه‌ای و سبک رهبری در توانمندسازی مدیران زن ورزش کشور بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، به لحاظ شیوه اجرا از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل مدیران زن شاغل در سازمان‌های ورزشی بود که نمونه آماری، 384 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌های صخره شیشه‌ای نصیری (1394)، سبک رهبری چالشتری (1389) و توانمندسازی رینهارت و شورت (1994) می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد صخره شیشه‌ای بر توانمندسازی مدیران اثر منفی دارد، بین سبک‌ رهبری با توانمندسازی مدیران اثر مثبت مشاهده گردید، همچنین تأثیر مثبت و معناداری بین صخره شیشه‌ای با توانمندسازی از طریق نقش میانجی سبک رهبری تأیید گردید. ورزش در بسیاری از اهداف توسعه پایدار نقش دارد و ازجمله این اهداف توانمندسازی و حضور بیشتر زنان در سطح اجتماع می‌باشد؛ که می‌توان با عبور از موانع پدیده صخره شیشه‌ای و توجه به استفاده از سبک‌های رهبری مشارکتی و مشاوره‌ای به توانمندسازی مدیران زن در ورزش و توسعه پایدار کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Glass Cliff Phenomenon and Leadership Style in Empowering of Sports Female Managers with According to the Sustainable Development Goals

نویسندگان [English]

  • , Ramisa Jalisian 1
  • Ali Fahimi Nejad 2
1 PhD Student, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahroud, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahroud, Iran
چکیده [English]


The purpose of this study was to identify the role of glass cliff phenomenon and leadership style in empowering of sports female managers.The methodology of this research is applied in terms of purpose, data collection was descriptive-correlation that was done as a survey. The statistical population of the study included all female managers that work in sport organizations, and the statistical sample of this study was selected according to the unlimited community (n=384). The data collection tools in this study are standard questionnaires included Glass Rock Nasiri (2012), Leadership Style Chaleshtari (2010) and Empowerment Questionnaire of Reinhart and Short's (1994). To analyze the data, structural equation method was used.The results showed that the Glass Cliff Phenomenonhas a negative and significant effect on the empowerment of female managers. Also, a positive and significant effect was observed between leadership styles with empowerment of female managers. Finally, a positive and significant effect between the Glass Cliff Phenomenon was confirmed by empowering female managers through the mediating role of leadership style. Sport plays a role in many of the goals of sustainable development, among these goals is the empowerment and greater presence of women at the community level. In general, Can be expressed that by overcoming of obstacles of the glass cliff phenomenon and paying attention to the use of participatory leadership and counseling styles, it is possible to help empower female managers in the country's sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glass cliff
  • leadership style
  • empowerment
  • Sustainable development
  • sports organizations
ابراهیم پور، حبیب؛ مکبری، امیرحسین؛ ریواز، داوود؛ روشندل اربطانی، طاهر. (1390). رسانه و سقف شیشه­ای: تبیین نقش تلویزیون در ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی جامعه. مدیریت دولتی، 3(6)، 1-18.
احمدی، صهیب. (1394). ارتباط سبک رهبری خدمتگزار با توانمندسازی و بهبود عملکرد کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی.
آزادان، مهدی؛ کوزه چیان، ‌هاشم؛ بشیری، مهدی؛ نوروزی سید حسینی، رسول. (1394). وضعیت سقف شیشه‌ای شرقی و تأثیر آن بر کاهش توانمندی زنان در سازمان‌های ورزشی (اداره‌ی کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی)، پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دوره 7، شماره 1، صفحات 39-49.
بابایی زکلیلی، محمدعلی. (1396)، مطالعه نوع مشاغل مدیریتی و نیازهای شغلی مدیران زن در سازمان‌های دولتی، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، شماره 15، صفحات 39-58.
پناهی، سیروس. (1394). بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین و عمل گرای روسای شعب بر توانمندسازی کارکنان شعب بانک تجارت منطقه غرب و مرکز شهر تهران'، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
پورکیانی، مسعود؛ نیک پور، امین؛ چمنی فرد، راحله. (1392). عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان واحدهای ارزی بانک تجارت، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها.
جام جور، طاهره. (1392)، آسیب‌شناسی مدیریت زنان از دیدگاه مدیران زن در شهر بندرعباس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان.
جعفرنژاد، احمد؛ اسفیدانی، محمدرحیم. (1394). وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت، نشریه مطالعات زنان، 3(7): 77-103.
حسینی نودهی، مریم. (1392). بررسی رابطه میان رهبری خدمتگزار با توانمندسازی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
حیدری، فریبا. (1397). نقش و مشارکت زنان در توسعه پایدار، فصل نامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، 3(11)، 100-115.
زاهدی، شمس السادات؛ بودلایی، حسن؛ ستاری نسب، رضا؛ کوشکی جهرمی، علیرضا. (1398). تحلیل رابطه توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی، مجله رشد فناوری (فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد) شماره 24.
سلیمیان، معصوم علی؛ ناظری، مهناز. (1392). بررسی موانع ارتقای شغلی زنان به سطوح مختلف مدیریت در سازمان‌های دولتی منطقه غرب مازندران، مقاله همایش‌های ایران، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها.
ضرغامی فرد، مژگان؛ بهبودی، محمدرضا. (1393). پدیده صخره شیشه‌ای: بررسی تجربه‌ها و چالش‌های زنان در پست‌های رهبری سازمان، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 12، شماره 2، صفحه 191-211.
عباسی، ابراهیم؛ تیموری، سعید. (1398). بررسی رابطه بین سبک رهبری و عملکرد سازمانی فرهنگی و هنری شهرداری تهران در دو دوره مدیریت، مجله مدیریت فرهنگی، شماره 1، صفحات 37-56.
غلام‌زاده، داریوش؛ حق‌شناس، فریده؛ محمدخانی، فاطمه. (1394). تأثیر سبک رهبری بر باورهای سقف شیشه‌ای زنان، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 13(3)، 175-197.
فروزان، ستاره؛ بیگلریان، اکبـر. (1392). زنـان سرپرسـت خانـوار: فرصت‌ها و چالش‌ها، فصلنامـه پژوهـش زنـان، 1(5)، 23- 34.
نصیری ولیک بنی، فخرالسادات؛ اردلان، محمدرضا؛ بهشتی راد، رقیه. (1394). بررسی تأثیر صخره شیشه‌ای بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان زن دانشگاه بوعلی سینای همدان)، زن در توسعه و سیاست، دوره 13، شماره 3، صص 377-398.
یزدخواستی بهجت؛ میرزایی، حسین؛ فتحی، لاله. (1398). مطالعه نگرش شاغلان سازمان‌های دولتی استان آذربایجان شرقی نسبت به تصدی پست‌های مدیریتی توسط زنان؛ فصلنامه پژوهش زنان، 7(2): 130-113.
Acara, P. (2015). Gender Differences in Promotions to Top Level Management Positions: An Examination of Glass Cliff in the IT Sector, International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences 210 (2015) 223- 230.
Cotter, D. A. Hermsen J. M, Ovadia S. Vanneman R. (2001). The glass ceiling effect. Social Forces, 80(2), 655–681.
Fridell, M., Newcom Belcher, R., & Messner, P. E. (2009). Discriminate analysis gender public school principal servant leadership differences. Leadership & Organization Development Journal, 30(8), 722.
Jeanquart, M., Clieaf, S., Van, M (2017). Strategic fit: Key to growing enterprise value through organizational capital, Business Horizons, 60(1): 55-65.
Lemke, W. (2016). The Role of Sport in Achieving the Sustainable Development Goals, UN chronicle, L3 (2).
Ryan, M. K. Haslam, S. A. (2005). The glass cliff: Evidence that women are over-represented in precarious leadership positions, British Journal of Management, 16, 81–90.
Ryan, M. K. Haslam, S. A. (2007). The glass cliff: Exploring the dynamics surrounding women’s appointment to precarious leadership positions, Academy of Management Review, 32, 549–572.
Spreitzer, Gretchen. M & Aneil M. (1997). Survivor Responses to Downsizing: The mitigating Effects of trust and Empowerment, Southern California studies Center.