بررسی مولفه های شاخص منظر بوم گرا در هویت بخشی به محیط در اقلیم گرم و مرطوب ( مورد مطالعه : بندر کنگ )

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 گروه معماری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، بوشهر، ایران دانشیار، گروه معماری، دانشکده تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران ، ایران

3 استادیار، گروه معماری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

هویت که یکی از مهم ترین مسائل در جامعه ی امروزی می باشد ، کمتر نگرشی به آن در شهر های بومی ایران به خصوص نواحی سواحل خلیج فارس شده است که ضرورت دانش معماری بومی و توسعه پایدار را دو چندان می کند . در این مقاله با توجه به مطالعات کتابخانه ای و میدانی ، مولفه های اصلی معماری بومی را ارزیابی کرده و به بررسی عمیق از بندر تاریخی زیبای کنگ پرداخته شده است.و سپس از روش دلفی و توسط نرم افزار SPSS و EXL پرسشنامه ها مورد ارزیابی قرارگرفته که در آن روش تجزیه و تحلیل به صورت کمی بوده که بر اساس داده های جمع آوری شده از روش دلفی با استفاده از شاخص های آماری –توصیفی خلاصه و طبقه بندی شده است . نتایج مطالعات نشان می دهد که در کنار شاخصه های اصلی همچون طبیعت و بستر ، زمینه های گوناگون ، انرژی تجدیدپذیر ، الگوهای فرهنگی ، طراحی اقلیمی و کالبد شهر ،شاخصه های دیگری همچون عوامل هنری و صنایع دستی و هم چنین خاطرات شکل گرفته در محیط وروانشناسی محیط در شکل گیری هویت شهری موثرند . بالاخص مهم ترین پارامتر ها در این ارزیابی ، طبیعت و منظر دریا والگوهای فرهنگی شکل گرفته ، می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Components of Indigenous Landscape Indicators in Environmental Identification in Warm and Wet Climates (Case Study: Port of Kong)

نویسندگان [English]

  • mahya ranjbaran 1
  • Jamaluddin Mehdi Nejad 2
  • bagher Karimi 3
  • Mahmoud Jamiri 3
1 PhD Student, Department of Architecture, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
2 Department of Architecture, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran Associate Professor, Department of Architecture, Shahid Rajaei Teacher Training College, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Identity, which is one of the most important issues in today's society, has become less of an issue in Iran's native cities, especially in the Persian Gulf, which doubles the need for local architecture knowledge and sustainable development. In this paper, according to library and field studies, the main components of indigenous architecture are evaluated and an in-depth study of the beautiful historic port of Kong is carried out. Then the questionnaires are evaluated by Delphi method using SPSS and EXL software. In which the analytical method was quantified and summarized and categorized based on the data collected from the Delphi method using descriptive statistics. The results show that alongside key features such as nature and the landscape, diverse fields, renewable energy, cultural patterns, climatic design and the city's body, other characteristics such as artistic and craft elements as well as memories formed in the environment and psychology The environment is effective in shaping urban identity. Particularly important in this assessment are the nature and landscape of the sea and the cultural patterns formed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Native Architecture
  • Identity
  • Landscape
  • Ecology
  • Port of Kong
آﺗﺸﻴﻦ ﺑﺎر، م، (1388)، " ﺗﺪاوم ﻫﻮﻳﺖ در ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی "، ﺑﺎغ ﻧﻈﺮ، (6) 12، 56 -45.
بانی مسعود، ا، (1386)، "پست مدرنیته و معماری"، اصفهان، نشر خاک.
بهزادفر، مصطفی، (1387)، "هویت شهر (نگاهی به هویت شهر تهران)"، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، مؤسسه نشر شهر، چاپ دوم، تهران.
بهزاد فر، مصطفی، (1392)، "هویت شهر"، نشر شهر، چاپ اول، تهران.
پوردیهیمی, شهرام، سیدکلال، س، (1391)، "فضای منظر، پیوند گاه فرهنگ و طبیعت", مسکن و محیط روستا, نسخه 138.
تقوایی، سید حسن، (1383)، " طر احی منظر بوم گرا در مناطق گرم و خشک ایران " – رسال دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی.
حبیبی، رعنا سادات، (1387)، تصویرهای ذهنی و مفهوم مکان، مجله هنرهای زیبا شماره 35، صص39-50.
حجازی زاده، ز.، مقیمی، ش، (1386)، کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، پیام نورتهران
خادمی، شهرزاد، مهدوی مقدم، مژده سادات، (1393)، مفهوم منظ فرهنگی، منظر، 28، 30-35.
دویران، اسماعیل، کریمی نژاد م، (1393)، هویت و حس تعلق مکانی در فضاهای عمومی جدید الاحداث، هویت شهر، 8 (18) 81-92.
ذوالفقارزاده، حسن، حصاری، پ، (1393)، نظریه بوم شناسانه به معماری زیستگاه‌ها، فصلنامه مسکن ومحیط روستا، 145، 29-44.
رضازاده، راضیه، (1385)، رویکردی روانشناسانه و جامعـه شناسانه بـه هویت مکـانی در شهرهای جدید، مجموعه مقالات همایش بـین المللـی شهرهای جدید، انتشارات شرکت عمران شـهرهای جدید، چاپ اول، تهران.
زرگر، اکبر، (1378)، در آمدی بر شناخت معماری روستایی ایران، مجله ماه هنر، شماره 15.
سعیدی، عباس (1377)، توسعه پایدار و ناپایداری توسعه روستایی، مجله مسکن و محیط روستا، شماره 82.
سنوزیان، جاویر، (1389)، " معماری فرایند زیستی "، ترجمه: سامان صادقی، تهران: پرهام نقش.
شیخی، محمد تقی، (1389)، جامعه شناسی شهری، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، تهران.
صالحی امیری، سید رضا، (1387)". هویت". پژوهشنامه شماره 19. پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی، تهران.
عمادی، محمد حسین، عباسی، اسفندیار، (1378)، کاربرد دانش بومی در توسعه پایدار، نشریه روستا و توسعه، دوره 3، شماره 2.
فکوهی، ناصر، (1383)، ﻧﺎﺻﺮ اﻧﺴﺎن شناسی ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﭼﺎپ اول، نشر نی.
فلامکی، محمدمنصور، (1388)، معماری بومی در ایران، موسسه علمی و فرهنگی فضا، تهران.
قطبی، علی اکبر، (1387)، مفهوم هویت و معماری امروز ایران، مجله آینه خیال، شماره 10.
کمیلی، محمد، (1387)، شناخت هویت شهری بندر عباس، نشریه صفه، شماره 46، 167-180.
گلابچی، محمود و زینالی فرد، آیدا، (1393) " معماری آرکی تایپی (کهن الگویی) "، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، چاپ دوم.
لینچ، کوین (1381)، تئوری شکل شهر، ترجمه ی سید حسین بحرینی، تهران، دانشگاه تهران
لینچ، کوین، (1383)، سیمای شهر، مترجم: منوچهر مزینی، تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
مامفورد، لوئیس. (1385)، فرهنگ شهرها. ت: عارف اقوامی. وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، تهران.
محرمی، توحید. (1383). هویت ایرانی- اسلامی ما در هویت ایران. پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی. تهران.
معین، محمد، (1381)، فرهنگ فارسی. موسسه لغت نامه دهخدا. دانشگاه تهران. تهران.
موثقی، رامین، آیرملو، سحر، (1385)، عناصر هویت فرهنگی در شهر، کنفرانس بین المللی شهر برتر – طرح برتر، همدان.
Ecocitybuilders. (2013). The Ecocity Framework. Oakland: Ecocitybuilders Publication
Fewins, Clive, (2019), "What is Vernacular Style?". Homebuilding & Renovating. Retrieved 23 May 2019.
Gruen, J. Philip, (2017), “Vernacular Architecture,” in Encyclopedia of Local History, 3d edition, ed. Amy H. Wilson (Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield: 697-98.
Mallgrave,harry francis, (2005), modern architecturar theory: A Historical survey,1673~1968,combrige university press.
Pirnia,M.k. (2009).Islamic identity of urban and Architecture,Tehran: Iran university of science and technology.
Schoun Frithjof, (1965), light on the ancient world, Perennial book, London.
wells, Jill, (1995),. settlements and the environment: the provision of organic materials for sheltersouth bank university;; london, pp:73-90