تدوین مدل توسعه گردشگری حلال با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه :جزیره کیش)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهارتی مدیریت گردشگری، سازمان بین المللی سیتی وان

2 رییس هیات مدیره سی تی وان(SITI1)

3 دانشیار، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

به دلیل زیرساخت‌های تکنولوژیکی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده قرن بیست و یکم، پدیده گردشگری یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر در رفتار و عمل انسان برای ارضای روح کنجکاوی او خواهد بود. سفر به دیگر نقاط جزو ملزومات زندگی قرن بیست و یکم شده است. در این میان گردشگری گاهی برای مسلمانان با امکانات کمتری صورت می‌گیرد و مشکلاتی در این زمینه برایشان وجود دارد. از این جهت محدودیت‌هایی به لحاظ خوراکی‌ها یا تفریحات برای گردشگران مسلمان به وجود می‌آید. اکثر گردشگران مسلمان، معمولاً پیش از رزرو هتل و بلیت هواپیما، در رابطه با مقصد و امکانات آن بررسی و مطالعه‌ای دارند. به ویژه مسلمانان که لازم است برخی حدود و آداب را رعایت کنند. “گردشگری حلال” موضوعی است که دراین‌باره مطرح می‌شود. پژوهش حاضر با رویکرد تحقیق آمیخته انجام می گیرد و جامعه آماری موردنظر خبرگان فعال در عرصه گردشگری می باشند. تعداد نمونه آماری در مرحله کیفی جهت انجام مصاحبه 12 نفر تعیین کفایت می گردد و در مرحله کمی 107 نفر از فعالین و دست اندرکاران حوزه گردشگری کشور انتخاب می شوند. در بعد کیفی از رویکرد تحلیل تم و در بعد کمی بمنظور اعتبار سنجی مدل از روش دلفی و تحلیل عامل تاییدی استفاده می شود . در پایان پس از تعیین مقولات، طبقات کلی مدل توسعه گردشگری حلال در قالب 3 بخش الزامات توسعه گردشگری حلال، ادراک گردشگری و توسعه پایدار مورد شناسایی قرار می گیرند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Halal Tourism Development Model with Sustainable Development Approach (Case Study: Kish Island)

نویسندگان [English]

  • masoud jalalian 1
  • Mohammad Sharif Malekzadeh 2
  • Vahid Reza Mirabi 3
1 PhD Student in Tourism Management Skills, City One International
2 Chairman of the Board of CTAN (SITI1)
3 Associate Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the technological, cultural, political, social and economic infrastructures created in the 21st century, the phenomenon of tourism will be an inevitable fact in human behavior and action to satisfy the spirit of curiosity. Travel to other places has become a necessity of life in the 21st century. In the meantime, tourism is sometimes done for Muslims with less facilities and there are problems in this regard for them. As a result, there are restrictions on Muslim tourists in terms of food or entertainment. Most Muslim tourists usually check their destination and facilities before booking a hotel or plane ticket. Especially Muslims who need to observe certain limits and customs. "Halal tourism" is an issue that is raised in this regard. The present study is conducted with a mixed research approach and the statistical population is the experts active in the field of tourism. The number of statistical samples in the qualitative stage is determined to conduct interviews with 12 people, and in the quantitative stage, 107 activists and those involved in the field of tourism are selected. In the qualitative dimension, the theme analysis approach is used, and in the quantitative dimension, the Delphi method and confirmatory factor analysis are used to validate the model. Finally, after determining the categories, the general classes of halal tourism development model are identified in the form of 3 sections: halal tourism development requirements, tourism perception and sustainable development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Halal Tourism
  • Sustainable Development
ایمانی, نعمت‌اله و هادی احمدی. (۱۳۹۷). بررسی اهمیت گردشگری در توسعه وضیعت اقتصادی مردم استان خراسان شمالی، اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مشهد، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی.
دامن باغ ،صفیه وصفایی پور،مسعود(1396) "بررسی توسعه گردشگری حلال در ایران" نشریه میراث و گردشگری  ، دوره  2 ، شماره  6 71 تا 97.
دل افروز، نرگس و سلیمی نیا، احسان. (1396). ارزیابی عوامل موثر برنگرش جامعه میزبان به گردشگری و حمایت از توسعه آن. فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری 3 .
Akroush, M. N., Akroush, M. N., Jraisat, L. E., Jraisat, L. E., Kurdieh, D. J., Kurdieh, D. J., ... & Qatu, L. T. (2016). Tourism service quality and destination loyalty–the mediating role of destination image from international tourists’
Buonincontri, P., Morvillo, A., Okumus, F., & van Niekerk, M. (2017). Managing the experience co-creation process in tourism destinations: Empirical findings from Naples. Tourism Management, 62, 264-277
Boley, B. B., McGehee, N. G., Perdue, R. R., & Long, P. (2014). Empowerment and resident attitudes toward tourism: Strengthening the theoretical foundation through a Weberian lens. Annals of Tourism Research, 49(1), 33e50
Chang, L. L., F. Backman, K., & Chih Huang, Y. (2014). Creative tourism: a preliminary examination of creative tourists’ motivation, experience, perceived value and revisit intention. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 8(4), 401-419.
Chen, C. C., & Petrick, J. F. (2016). Vacation Recovery Experiences on Life Satisfaction. Travel and Tourism Research Association: Advancing Tourism Research Globally. 29.7.
Gursoy, D., & Rutherford, D. (2004). Host attitudes toward tourism: An improved structural model. Annals of Tourism Research, 31(3), 495e516.
Gursoy, D., Chi, C. G., & Dyer, P. (2010). Locals' attitudes toward mass and alternative tourism: The case of Sunshine Coast, Australia. Journal of Travel Research, 49(3), 381e394.
Ribeiro, M. A., Pinto, P., Silva, J. A., & Woosnam, K. M. (2017). Residents’ attitudes and the adoption of pro-tourism behaviours: The case of developing island countries. Tourism Management, 61, 523-537
Stylidis, D., & Terzidou, M. (2014). Tourism and the economic crisis in Kavala, Greece. Annals of Tourism Research, 44, 210e226.
Woosnam, K. M. (2012). Using emotional solidarity to explain residents' attitudes about tourism and tourism development. Journal of Travel Research, 51(3), 315e327.