مکانیابی محل دفن پسماند با استفاده تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)- مطالعه موردی شهر سیریک هرمزگان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

مکانیابی محل دفن زباله بعلت اثرات آن بر روی اقتصاد، اکولوژی و سلامت محیط زیست منطقه یک موضوع اساسی در فرایند طراحی شهری بشمار می رود. مکانهای دفن پسماند بر روی پهنه هایی واقع می شوند که حداقل آسیب پذیری را به محیط زیست و سلامت عمومی وارد می کنند. هدف این مطالعه تعیین مکان مناسب دفن زباله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS )و فرایند تحلیل سلسله مراتبی( (AHP در محدوده مورد مطالعه است. در این پژوهش 30 لایه اطلاعاتی بر اساس عوامل موثر و معیارهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فنی در 4 پهنه کاملا مناسب، مناسب، نسبتا مناسب و نامناسب طبقه بندی و نقشه های مورد نظر ترسیم گردید. در این مطالعه شعاع بیش از 30 کیلومتر از مرز محدوده شهری به دلیل فاصله زیاد، حذف گردید. در نهایت جهت انتخاب مناسب ترین مکان دفن پسماند، با تلفیق لایه های اطلاعاتی و اعمال وزن هرلایه در محیط GIS، مکان های مناسب احداث پسماند مشخص شدند. پهنه های نامناسب که مکان های ممنوعه دفن زباله هستند 6/66 درصد، پهنه های نسبتا مناسب 7/29 درصد، پهنه مناسب 5/2درصد و بالاخره پهنه کاملا مناسب برابر 2/1درصد محدوده مورد مطالعه را شامل شده است. در بررسی کفایت فضای مورد نیاز در توسعه آتی و تا سال 1420 معادل 71/10 هکتار زمین مورد نیاز است. در این راستا 6 سایت دفع و دفن بهداشتی پسماند به همراه مساحت آنها جانمایی شدند و مناسب ترین سایت دفن پسماند مشخص شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landfill site selection using a hybrid system of AHP in GIS environment: A case study in Sirik city

نویسندگان [English]

  • mohsen dehghani ghantghastani 1
  • farshad Javadizadeh 2
1 Department of Environment, Islamic Azad University, Bandar abbas Branch
2 Department of Environment., Islamic Azad University Bandar abbas Branch, Bandar abbas. Iran
چکیده [English]

Landfill site selection is a critical issue in the urban planning process because of its enormous impact on the economy, ecology, and the environmental health of the region. Landfill site selection process aims to locate the areas that will minimize hazards to the environment and public health. Multi-criteria evaluation methods are often used for different site selection studies. The purpose of this study was to determine suitable landfill site selection by using the geographical information system and the analytic hierarchy process in the study area. The final index model was grouped into four categories as ‘‘unsuitable’’, ‘‘low suitable’’,‘‘ suitable’’ and ‘‘best suitable’’ with an equal interval classification method. As a result, 66.6 % of the study area is not suitable for a landfilling, 29.7 % was low suitable,2.5 % was suitable, and 1.2 % was the best suitable for landfilling; 50.72 % of the study area is not suitable for a landfilling

کلیدواژه‌ها [English]

  • landfill
  • GIS
  • AHP
  • Sirik city
Al-Anbari, M.A., AL-Ansari, N., Jasim, H.K., (2014). GIS and multicriteria decision analysis for Landfill site selection in Al-Hashemiyah Qadaa. Nat. Sci., 6, 282–304.
Alfaia, R.G. de S.M., Costa, A.M., Campos, J.C., (2017). Municipal solid waste in Brazil: A review. Waste Management & Research 35(12), 1195–1209.
Allesch, A., Brunner, P.H., (2014). Assessment methods for solid waste management:A literature review. Waste Manag, Res. 32(6).1-13.
Araiza Aguilar, J. A., Nájera Aguilar, H.A., Gutiérrez Hernandez, R.F., Rojas Valencia, M.N.,
 (2018). Emplacement of solid waste management infrastructure for the Frailesca Region, Chiapas, México, using GIS tools. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, 21,  391–399.
Ayaim, M.., Fei-Baffoe, B., Sulemana A., Miezah K., Adams,F., (2019). Potential sites for landfill development in a developing country:A case study of Ga South Municipality, Ghana. Heliyon, 5, 1–8.
Barakat, A., Hilali, A., Baghdadi, M.El, Touhami, F., (2017). Landfill site selection with GISbased multi-criteria evaluation technique. A case study in Beni Mellal-Khouribga Region, Morocco. Environ. Earth Sci., 76 (12), 413.
Chabuk, A., Al-Ansari, N., Hussain, H.M., Knutsson, S., Pusch, R., (2016). Landfill site selection using geographic information system and analytical hierarchy process: a case study Al-Hillah Qadhaa, Babylon, Iraq. Waste Manag. Res., 34 (5), 427–437.
Demesouka, O.E., Anagnostopoulos, K.P., Siskos, E., (2019). Spatial multicriteria decision support for robust land-use suitability: the case of landfill site selection in Northestern Greece. Eur. J. Oper. Res., 272 (2), 574–586.
Kajjumba GW, Aydın S and Güneysu S., (2018). Adsorption isotherms and kinetics of vanadium by shale and coal waste. Adsorption Science and Technology, 36, 936–952.
Kapilan, S., Elangovan, K., (2018). Potential landfill site selection for solid waste disposal using GIS and multi-criteria decision analysis (MCDA). J. Cent. South Univ., 25 (3), 570–585.
Karimi, H., Amiri, S., Huang, J., Karimi, A., (2018). Integrating GIS and multi-criteria decision analysis for landfill site selection, case study: Javanrood County in Iran. Int. J. Environ. Sci. Technol., 16, 7305–7318.
Khan, M.M.U.H., Vaezi, M., Kumar, A., (2018). Optimal siting of solid waste-to-value-added facilities through a GIS-based assessment. Sci. Total Environ., 610–611, 1065–1075.
Khodaparast, M., Rajabi, A.M., Edalat, A., (2018). Municipal solid waste landfill siting by using GIS and analytical hierarchy process (AHP): a case study in Qom city, Iran. Environ. Earth Sci., 77 (2), 52.
Menikpura SNM, Sang-Arun J and Bengtsson M., (2013). Climate co-benefits of energy recovery from landfill gas in developing Asian cities: A case study in Bangkok. Waste Management and Research, 31, 1002–1011.
Ayaim M.KM., Fei-Baffoe, B., Sulemana. A., Miezah, K., Adams, F., (2019). Potential sites for landfill development in a developing country: A case study of Ga South Municipality, Ghana. Heliyon, 5, 1-8.
Nas, B., Cay, T., Iscan, F., Berktay, A., (2010). Selection of MSW landfill site for Konya, Turkey using GIS and multi-criteria evaluation. Environ. Monit. Assess, 160 (1–4), 491–500.
Nizami, AS., Shahzad, K., Rehan, M., et al., (2017). Developing waste biorefinery in Makkah:  A way forward to convert urban waste into renewable energy. Applied Energy, 186, 189–196.
Osra, F. A., Kajjumba, G.W., (2019). Landfill site selection in Makkah using geographic information system and analytical hierarchy process. Waste Management & Research, 1–9.
Owusu-Nimo, F.Oduro-Kwarteng, S., Essandoh, H.,Wayo, F.,Shamudeen, M., (2019). Characteristics and management of landfill solid waste in Kumasi, Ghana. Scientific African,. 3, 1-8.
Rehan M, Gardy J, Demirbas A, et al., (2018). Waste to biodiesel: A preliminary assessment for Saudi Arabia. Bioresource Technology, 250, 17–25.
Saaty, T., (1980). The analytic hierarchy process: planning, priority setting, and resource allocation. NewYork/London: McGraw-Hill International, Book Co, p: 84.
Spigolon, L.M., Giannotti, M., Larocca, A.P., Russo, M.A., Souza, N.D.C., (2018). Landfill siting based on optimisation, multiple decision analysis, and geographic information system analyses. Waste Manag. Res. 36 (7), 606–615.
Sulemana, A., Donkor, E.A., Forkuo, E.K., Oduro-Kwarteng, S., (2019). Effect of optimal routing on travel distance, travel time and fuel consumption of waste collection trucks, Manag. Environ. Qual. Int. J., 30 (12).
Uyan, M., (2014). MSW landfill site selection by combining AHP with GIS for Konya, Turkey. Environ. Earth Sci., 71 (4), 1629–1639.
Yesilnacar, M.I., Cetin H., (2005). Site selection for hazardous wastes: a case studyfrom theGAP Area, Turkey, Eng. Geol., 81 (4), 371–388.