چالش‌های تحقق دموکراسی در عراق با تاکید بر اقلیم کردستان ( 2003 الی 2019)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تحقق دموکراسی در عراق به‌ویژه در اقلیم کردستان با چالش‌های عدیده‌ی فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امنیتی مواجه است که به سدی در مسیر دموکراتیزاسیون بدل شده‌اند. مقاله‌ی حاضر در تلاش است تا به این سوال بپردازد که «چالش‌های تحقق دموکراسی در عراق با تمرکز بر اقلیم کردستان کدامند و چگونه به مانعی در مسیر دموکراتیزاسیون بدل شده‌اند؟» در پاسخ اولیه می توان اذعان کرد که «عراق و به‌ویژه اقلیم کردستان از 2003 تا 2019 طیفی از چالش ها در مسیر گذار به دموکراسی از قبیل خشونت علیه اقلیت‌ها، ظهور رادیکالیسم اسلامی، غلبه‌ی فروملی‌گرایی، بحران رانتیریسم، شکاف در لایه‌های نخبگان ملی و نیز مداخلات خارجی مواجه بوده است». یافته‌های مقاله‌ نیز صحت این مولفه‌ها را در کنار موضوعاتی از قبیل نظام قضایی نا عادلانه و توسعه‌ی اقتصادی نامتوازن به‌عنوان موانع تحقق دموکراسی در این کشور را تایید می نماید. این پژوهش از روش ترکیبی کمی و کیفی در یک مطالعه واحد به‌طور همزمان بهره می‌برد تا ضمن تفسیر تاریخی با بررسی روندها، ابعاد و کمیت‌ها به تشریح و تبیین سوال اصلی بپردازد. روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع اسنادی و از منابع کتابخانه‌ای و اسناد و آمارهای معتبر است؛ بعلاوه در این مقاله از منابع کردی با رویکرد چند علتی به جای رویکرد تک علتی – تقلیلی استفاده شده است تا درک عمیق‌تری از وضعیت چالش عدم تحقق دموکراسی در عراق با تمرکز بر اقلیم ارائه شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of democracy realization in Iraq with an emphasis on the Kurdistan region (2003 to 2019)

نویسندگان [English]

  • Abdulrahim Qaderi 1
  • Mojtaba Maghsoudi 2
  • Mohammad Mehdi Mojahedi 3
  • Sadegh Zibakalam 3
1 PhD Student in Political Science, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Achieving democracy in Iraq, especially in the Kurdistan region, faces many socio-cultural, economic and political-security challenges which have become an obstacle in the way of democratization. The present article tries to address the question that what are the challenges to achieving democracy in Iraq with a focus on the Kurdish region, and how have they become an obstacle to democratization? In the initial response, it can be acknowledged that "Iraq, and the Kurdistan Region in particular, from 2003 to 2019, a range of challenges on the path to democracy, such as violence against minorities, the emergence of Islamic radicalism, the defeat of nationalism, the crisis of rentierism, and divisions within national elites." And also faced foreign intervention. The findings of the article also confirm the validity of these components along with issues such as an unjust judiciary and unbalanced economic development as obstacles to the realization of democracy in this country. This research uses a combined quantitative and qualitative method in a single study to simultaneously interpret the main question by examining the trends, dimensions and committees. The method of data collection is documentary and from library sources and valid documents and statistics; In addition, this article uses Kurdish sources with a multi-causal approach instead of a single-causal approach. To provide a deeper understanding of the situation of the challenge of non-democracy in Iraq with a focus on climate

کلیدواژه‌ها [English]

  • democratization
  • Iraq
  • Kurdistan region
  • authoritarianism
اسپوزیتو، جان (1396)، آینده‌ی اسلام، ترجمه‌ مهدی امینی، تهران، نشر ثالث.
امام جمعه‌زاده، سیدجواد و معصومی، سیدداود (بهار و تابستان 1389)، رانتیریسم و تاثیر آن بر رابطه دولت و احزاب در ایران، جستارهای سیاسی معاصر، سال اول، شماره اول.
چامسکی، نوام (1389)، دولت‌های فرومانده، ترجمه‌ اکرم پدرام‌نیا، تهران، نشر افق، چاپ دوم.
سلیمی، آرمان و زرین‌نرگس، یحیی (1393)، محورهای منازعه‌ی سیاسی و امنیتی حکومت اقلیم کردستان با حکومت مرکزی عراق در سال‌های بعد از 2003، فصلنامه‌ی فرهنگی، ادبی، اجتماعی زریبار، دوره‌ی جدید 32 و 33، شماره‌ی 85 و 86.
شریعتی، شهروز (پاییز 1396)، نقش مولفه‌های انسدادی ساختاری در روند همگرایی منطقه‌ای ایران و عراق، فصلنامه دولت‌پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال سوم، شماره 11 ،پاییز 1931 ،صفحات 51ـ72.
عطوان، عبدالباری (1395)، تولد اهریمن: عوامل پیدایش دولت اسلامی عراق و شام، ترجمه‌ی فاروق نجم‌الدین، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
قادری، حاتم (1387) ، اندیشه‏های سیاسی در قرن بیستم، تهران انتشارات سمت.
Abu Jabar, Faleh (199). The Reconstruction and Deconstruction of Iraq's Tribes: Tribalism under Patrimonial Totalitarianism. 1968-1998, unpublished paper.
Al-Tamimi, Aymenn Jawad (11 May 2014). Key Updates on Iraq's Sunni Insurgent Groups. Brown Moses Blog. Retrieved 26 May 2014.
Bensahel, Nora, Olga Oliker, Keith Crane, R. Richard Jr, and Heather S. Gregg (2008). After Saddam: prewar planning and the occupation of Iraq. Rand Corporation.
Cagaptay, Soner and Evans, Tyler (2012). Turkey's Changing Relations with Iraq: Kurdistan Up, Baghdad Down. Policy Focus 122.
Dahl, R. (2019). On Democracy, With a New Preface and Two New Chapters by Ian Shapiro, Yale University Press.
Friedland, Elliot (2015). The Islamic State. Clarion Project. 501 (c) (3).
Katzman, K., Blanchard, C. M., Humud, C. E., Margesson, R., Tiersky, A., & Weed, M. C. (2014, November). The'Islamic State'Crisis and US Policy. Congressional Research Service (Library of Congress).
Knack, S. (2004-03-01). Does Foreign Aid Promote Democracy? International Studies Quarterly, 48 (1): 251–266.
Levitsky, S. and Way, L. A, (2010). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War, Cambridge University Press.
Mahdavy, Hossein (1970). The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran, in M. A. Cook (ed.), Studies in the Economic History of the Middle East, London: Oxford University Press.
Marsha, Pripstein Posusney and Michele, Penner Angrist (2005). Authoritarianism in the Middle East: Regimes and Resistance. Lynne Rienner Publishers, Inc., USA.
Chomani, Kamal (January 1, 2019). Judiciary in Kurdistan Region in Peril. The Tahrir Institute for Middle East Policy. At: https://timep.org/commentary/analysis/judiciary-in-kurdistan-region-in-peril/
Climis, Louis (November 2011). MRG interview. Iraqi Minorities Council. At: https://minorityrights.org/country/iraq/
Cordesman, Anthony H. (2015). Iraqi Stability and the “ISIS War”. Center for Strategic and International Studies (CSIS). Available at: http://csis.org/publication/iraqi-stability-and-isis-war
Cordesman, Anthony H. and Khazai, Sam (2014). Shaping Iraq’s Security Forces. Center for Strategic and International Studies (CSIS). Available at: http://csis.org/
Eisenstadt, Michael (2015). Iran and Iraq. The Washington Institute for Near East Policy. Available at: http://www.washingtoninstitute.org.
Human Right Watch (25 September 2019). Iraq: Appeals Court ignoring torture claims. At:  https://www.hrw.org/news/2019/09/25/iraq-appeals-courts-ignoring-torture-claims
Human Right Watch (31 January 2013). Iraq: A broken justice system. At: https://www.hrw.org/news/2013/01/31/iraq-broken-justice-system
Kennedy, Brian A. (2015). The Shaikh’s Republic: The Kurdish Regional Government’s Incorporation of Tribalism. Politics Honors Papers. 3. At: https://digitalcommons.ursinus.edu/pol_hon/3
Khalil, Shatha (August 6, 2018). The Rentier Mentality of the government destroys the Iraqi economy. Relation Center. At: https://rawabetcenter.com/en/?p=6436
KurdMedia (January 10, 2007.). Bloodline Instead of Merit: The Talabanis. IndyBay (blog). At: http://www.indybay.org/newsitems/2007/01/10/18345489.php.
Otterman, Sharon (February 2, 2005). IRAQ: The Role of Tribes. Council on Foreign Relations. At: https://www.cfr.org/backgrounder/iraq-role-tribes
Pevehouse, J. C. (2002-06-01). Democracy from the Outside-In? International Organizations and Democratization, International Organization, 56 (3).
Phillips, David L. (2015). The Kurdish Spring: A New Map of the Middle East. Routledge
Smith, Ben (19 March 2015). ISIS and the sectarian conflict in the Middle East. House of Commons research paper. 15, 16.
Taneja, Preti (2011). Iraq’s Minorities: Participation in Public Life. Minority Rights Group International. At: https://www.refworld.org/pdfid/4ed612bc2.pdf
United States Commission on International Religious Freedom (2015), IRAQ, ANNUAL REPORT. Available at:http://www.uscirf.gov/.
World Bank (May 01, 2020). The World Bank in Iraq. At: https://www.worldbank.org/en/country/iraq/overview.
World Bank Group (2015). The Kurdistan Region of Iraq: Assessing the Economic and Social Impact of the Syrian Conflict and ISIS. At: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21637 [Accessed 30 Aug 2018].
Zaman, Amberin (Jan 20, 2016). Is the KRG heading for bankruptcy? Al-monitor. At: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/turkey-iraq-kurds-cash-crisis-derail-b
یورونیوز (7 می 2019)، انتقاد از سیستم قضایی عراق به دلیل دستگیری و شکنجۀ کودکان مظنون به همکاری با داعش، قابل دسترس در:
https://per.euronews.com/2019/03/07
که­تزمن، کنیز و دیگران(1393)، قه­یرانی د­ه­وله­تی ئیسلامی و هه­لویستی ئه­مریکا،له ئینگلیزییه وه: ره­زا فه­رامه­رزی، وه‌رزنامه‌ی زریبار، ژماره‌ی 87 و 88.
 گه‌ردى، حه‌مید (2006)، هوزى گه‌ردى له کوردستان و جیهاندا: میرئاوده‌لى، بابان، فه‌یزووللابه­گی، گه‌رگه‌رى، عگیدات، گولى: لی کولینه وه یه کی مه یدانی میژوویی
ئه‌لیاسی، قادر (20 گه‌لاویژی 2014)، داعش، هه‌ریمی کوردستان و ولاتان، کوردستان میدیا، له:
https://kurdistanmedia.com/so/news
کوردنەژاد، حوسێن (19 ئاگست 2017)، رێفراندۆمی کوردستان لە بەستێنی سیاسەتی ناوچەدا، گولان، له:
http://gulan-media.com/sorani/articles.php?eid=300&id=5565
رێبوار، هەڵات (16 حزیران 2020)، بەهۆی هێرشەکانی بۆ سەر چەند ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان، عێراق باڵیۆزی تورکیا بانگهێشت دەکات، کوردستان 24، له:
https://www.kurdistan24.net/so/news/b3b15cab-4f25-4401-93f9-be593a68bd82
نوچه‌نیت (25 کانونی هه‌ول 2017)، نتەرێکی ئەمریکی:گرتنەوەی کەرکوک دەستکەوتێکی گەورەی ئێران بوو، له:
http://www.nuche.net/?p=111350
مه‌لایی، حه‌لیمه (23 ته‌مووز 2020)، کاریگەریی تاران لە سەر هەولێر و بەغدا ڕۆرە، هه‌والنیری میهر، له:
https://www.google.com/amp/s/ku.mehrnews.com/amp/33405/
مالپه‌ری کوردپا (17 نوامبر 2011)، حکوومەتی ئەمریکا گرووپی ئەلقاعیدە"گوردانی کورد" ی بە تیرۆریست لە قەڵەم دا، له:
https://kurdpa.net/so/news/%D8
رووداو (1 مارس 2020)، قاسم سوله‌یمانی و ئه‌بومه‌هدی موهه‌ندس کوژران، له:
https://www.rudaw.net/sorani/middleeast/iraq/03012020
مه‌سیفی، ئاراس (10 مه‌ی 2020)، بەرپرسیاریێتیی زۆرینە بەرامبەر مافی کەمینەکان، کوردستان تایمز، له:
https://kurdistantimes.org/2020/05/10/
کوردستان میدیا (28 ئاپریل 2020)، ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا، داوای لە هەرێمی کوردستان کرد کە واز لە پەیوەندییە سیاسی و بازرگانییەکانی لەگەڵڕێژیمی ئێراندا بهێنێت، له:
https://kurdistanmedia.com/so/news/
دەستوری کۆماری عێراق بە زمانی کوردی (13/2/2018)، رێکخراوی کودستان بۆ هەمووان، له:
http://www.keodd.org/view?news=52197&part=4
مه‌نمی، دانا (7 کانوونی دووه‌می 2020)، کوردو شیعه‌ -ئێران سه‌نتراڵی شیعه‌کانی جیهان، ستانده‌ر، له:
http://skurd.net/2020/01/07/%D9
ده‌نگی ئامریکا (4/11/2003)، سه‌رگوتار: ئه‌نسار ئه‌ل ئیسلام  له عێراقدا، له به‌رده‌سته له:
https://www.dengiamerika.com/a/a-58-a-2003-11-04-3-1-89151732/941170.html
پیامی کورد (19 حزیران 2020)، سەعوودی هێرشە مووشەکی و تۆپخانەییەکانی بۆ سەر سنوورەکانی هەرێمی کوردستان بە تووندی مەحکووم کرد، له:
http://www.peyamakurd.com/sorani/
ئین‌ئارتی (22 مه‌ی 2019)، قوباد تاڵەبانى: پشتبەستنی زۆر بە سامانی نەوت تەمەڵیى دروستکردووە، له:
https://www.nrttv.com/News.aspx?id=16431&MapID=1
یه‌کیتی نیشتمانی کوردستان (8/2/2019)، حاکم قادر: شه‌وکه‌تی حاجی موشیر پیاوی ئه‌رکه‌ قورسه‌کان بوو، له‌به‌رده‌سته له:
https://www.pukmedia.com/KS_Direje.aspx?Jimare=135727