تبیین نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان چهارفریضه شهرستان بندرانزلی)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، کارکردهای متنوع گردشگری روستایی در راستای پیشبرد اهداف توسعه پایدار روستایی توجهات بسیاری را به خود جلب نموده است. بنابراین، درک آثار گردشگری روستایی بر شاخص‌های مختلف توسعه پایدار روستایی می‌تواند در راستای دستیابی به اهداف طرح‌های توسعه روستایی مفید واقع شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر توسعه گردشگری بر شاخص‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی روستاهای دهستان چهار فریضه شهرستان بندر انزلی است. اطلاعات مورو نیاز پژوهش از طریق منابع اسنادی و مطالعات میدانی بدست آمده است. جامعه آماری شامل روستاییان دهستان چهار فریضه می‌باشد که بر اساس فرمول کوکران 373 نفر از ساکنان روستاهای منتخب به روش نمونه‌گیری تصادفی جهت تکمیل پرسش‌نامه انتخاب شدند. برای پایایی ابزار پرسش‌نامه از آزمون آلفای کرونباخ 895/0 و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آماری رگرسیون چند متغیره، واریانس و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که توسعه گردشگری روستایی بر شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی روستاهای محدوده مورد مطالعه تأثیر مثبتی داشته اما تأثیر آن بر محیط‌زیست منفی بوده است. نتایج آزمون رگرسیون بیانگر تأثیر توسعه گردشگری بر تمامی متغیرهای مورد بررسی بوده همچنین نتایج آزمون واریانس درون‌گروهی و بین‌گروهی هم نشان داد که در رابطه با عامل زیست محیطی بین روستاها تفاوت معنادار وجود ندارد ولی در رابطه با سه عامل دیگر تفاوت معناری بین روستاها مشاهده شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Definition the Role of Tourism on Sustainable Rural Development (Case Study: Chahar Farzieh Village of Bandar Anzali)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Kazami 1
  • rafat shahmari 2
  • seyedeh sedighe hasani mehr 2
  • Alireza porsheykhan 2
1 Ph.D Student in Geography & Rural Planning, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran
2 Raft Shahmari Assistant Professor of Geography, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran
چکیده [English]

In recent years, the diverse functions of rural tourism in order to advance the goals of sustainable rural development have attracted much attention. Therefore, understanding the effects of rural tourism on various indicators of sustainable rural development can be useful in achieving the goals of rural development projects. The purpose of this study is to investigate the effect of tourism development on social, cultural, economic, physical and environmental indicators of villages in Chahar Farizeh rural area of Bandar Anzali city. Moro information needed for research is obtained through documentary sources and field studies. The statistical population includes the villagers of Chahar Farizeh village. According to Cochran's formula, 373 residents of selected villages were selected by random sampling method to complete the questionnaire. Cronbach's alpha test of 0.895 was used for reliability of the questionnaire and multivariate regression, variance and Pearson correlation coefficient were used for data analysis. Findings showed that the development of rural tourism had a positive effect on economic, socio-cultural and physical indicators of the villages in the study area, but its effect on the environment was negative. The results of regression test showed the effect of tourism development on all studied variables. Also, the results of intra - group and inter - group variance test showed that there is no significant difference between villages in terms of environmental factor, but in relation to the other three factors, there is a significant difference between Villages were observed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Rural Tourism
  • Sustainable Rural Development
  • Chahar Farizeh County
  • Bandar Anzali County
Alipour, H., Olya, H. G., Hassanzadeh, B., & Rezapouraghdam, H. (2017). Second home tourism impact and governance: Evidence from the Caspian Sea region of Iran. Ocean & Coastal Management, 136, 165-176.
Anabestani, A., Saeidi, A., Darvishi., H. (2012). Investigating the Economic, Social, Spatial,  and Environmantal Effects of Rural Tourism om Rural Housing from the perspective of Tourists and Villagers. Case Study: Dasht-e-Arzhan, Fars. Specialized Scientific Journal of Spatial Planning, 2(2), 1-20. (in Persian)
Anzali Government Office, https://anzali.gilan.ir, (2017). (in Persian)
Armaghan, Simin,( 2019), Evaluation of socio-cultural indicators in the sustainability of rural tourism in Noor city, Quarterly Journal of Rural Development Strategies, Torbat Heydariyeh University, 6(3) 23, pp. 347-362.
Azkia, Mostafa, Kamour Najmeh, (2013), Sustainable Development of Rural Tourism in Chasham Village, Mehdi Shahr, Iranian Journal of Social Development Studies, Research Sciences Branch, Islamic Azad University of Tehran, 5( 3), pp. 107-122.
Babakhanzadeh, E., Lotfi, S. (2012). Evaluating the Effects of Tourism on GhouriGhaleh Rural District. Scientific - Research Quarterly of  Tourism Management Researches, 7(20), 81-116. (in Persian)
Barkauskas, V., & Jasinskas, E. (2015). Analysis of macro environmental factors influencing the development of rural tourism: Lithuanian case. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 213, 167-172.
Castellano-Álvarez, F. J., del Río-Rama, M. D. L., Álvarez-García, J., & Durán-Sánchez, A. (2019). Limitations of Rural Tourism as an Economic Diversification and Regional Development Instrument. The Case Study of the Region of La Vera. Sustainability, 11(12), 3309.
Crespo, G., Pupo, F., Marco, J., Ruiz, C., Noblecilla, G., & Ortiz, B. (2017). Turismo rural y su impacto sociocultural en los residentes de Casacay, El Oro, Ecuador. Revista interamericana de ambiente y turismo, 13(2), 157-163.
Darvishi, Houshang, Pourramazan, Issa, Molaei Hashjin, Nasrollah, 1399, Analysis of the role of tourism in the economic development of rural areas of Rudsar city in the last two decades, Journal of New Attitudes in Human Geography, Garmsar Branch of Azad University, Volume 12, Number 3 - Number 47 , Summer 1399, pp.379-365
Eftekhari, A. R., Mahdavi, D., Pourtaheri, M. (2011). Assessing Sustainable tourism in Iranian Cultural-Historical Villages with Emphasis on rural Tourism Development Paradigm. Scientific - Research Quarterly of Tourism researches, 14, 1-39. (in Persian)
Einali, J., Farahani, H., Cheraghi, M., Abbasi, F. (2018). Evaluating the Role of Rural Tourism on Rural Development of Local Community. Case Study: Tourist Destination Rural Regions in Zanjan Province. Scientific-Research Quarterly of Tourism and Development, 7(2), 171-193. (In Persian)
Fazalnia, Gh., Asghari Lamfjani, S., Masoumi Jashni, M. (2017). Spatial-Physical Effects of Tourism Economics on Marginal Rural Housing. Case Study: Fars Province. Quarterly of Space Economy and Rural Tourism, Special Issue of Rural Tourism, 133-154. (in Persian)
Ghadermarzi, H., Jamini, D., Jamshidi, A. (2015). Investigating the Influence of Tourism on Rural Region Development. Case Study: GhoriGhale Rural District. Quarterly of Space Economy and Rural Development, 4(14), 111-127. (in Persian)
Gharashi Minabad, M., Molaei Hashtjin, N., Yaghobi, M. (2014). Explaining the Spatial-Local Outcomes of Tourism on Rezvanshahr City Rural Districts. Journal of Studies on Human Settlements Planning, 9(27), 53-77. (in Persian)
Ghorbaninia, Z., Nikzad, V., Salehi, E. (2015). Evaluating the Environmental Effects of Tourist Projects. Case Study: Evan Tourat Region. Journal of Planning and Tourism Development, 13, 147-167. (in Persian)
Hajiloo, Mehdi; Taghi Karimian and Majid Rahmani Series, 2013, Rural Tourism and the Role of Quality of Tourism Services in Rural Development and Tourist Attraction (Case Study: Lazour Village), National Conference on Applied Research in Science and Engineering, Takestan, Islamic Azad University, Takestan Branch
Hisyam, K., Nurhuda, K., Wahid, A. (2014). Indicators of Sustainable Community Based Rural Tourism: A Review. In: International Conference on Urban and Regional Planning, Malaysia.
International Labor Office Report, (2018).  Sustainable Tourism – A Catalyst for Inclusive Socio-economic Development and Poverty Reduction in Rural Areas.
Iran general census, Deputy of rural tourism and disadvantaged regions, https://www.amar.org.ir/, (2016). (in Persian)
Jamshidi, O., Sobhani, S. M. J., Hajimirrahimi, S. D., & Nourozi, A. (2017). On the Effects of Tourism Development on Rural Areas (A case Study of Giayn District, Nahvand county).International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 8(1047-2019-3436), 287-297.
Jurdana, D. S., & Frleta, D. S. (2012, January). Economic and Social Aspects of Rural Tourism. In 6th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy–path to sustainable future”, Croatia.
Kantar, S., & Svržnjak, K. (2017). Development of sustainable rural tourism. DETUROPE-The Central European Journal of Regional Development and Tourism, 9(1), 26.
Karami Dehkordi, Mehdi, Mirkzadeh, Ali Asghar; Ghiasvand Ghiasi, Angel;( 2012), Analysis of Factors Affecting Rural Tourism Development from the Perspective of Villagers in Chaharmahal and Bakhtiari Province, University of Isfahan, Journal of Spatial Planning (Geography), 45(14), pp. 99-112.
Langroudi, H., Heidari, Z. (2012). Diversification of coastal rural economy with emphasize on fishing tourism. Case study: coastal rural districts of Tonekabon city. Quarterly of Space Economy and Rural Development, 1(1), 19-36. (in Persian)
Management and Planning Organization of Iran, Deputy of Statistics and Information, http://mpogl.ir/amar/, (2020). (in Persian)
 McAreavey, R., & McDonagh, J. (2011). Sustainable Rural Tourism: Lessons for Rural Development. Sociologia Ruralis, 51(2), 175-194. https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2010.00529.x
Mohammadi, Karim, Mohammadzadeh, Mahnaz and Tahereh Sharghi, (2019), Identification and Study of Factors Affecting the Sustainable Development of Rural Tourism (Case Study: Zarabad Village, East Alamut, Qazvin), Quarterly Journal of Rural Development Strategies, Torbat Heydariyeh University, 6(4) 24, pp. 427-443.
Mousavand, J., Mahmoudi, S. M., Cheraghi, R. (2013). Rural tourism development based on rural development. Case study: Sourin rural district, Baneh city. Quarterly of Tourism Space, 8, 81-97. (in Persian)
Nematollahi, M., Najarzadeh, M. (2015). Measuring the economical, social and environmental sustainablity levels based on rural tourism development. Case Study: Ghalat Region in Shiraz. Quarterly of Heritage and Tourism, 43-61. (in Persian)
Neumeier, S., & Pollermann, K. (2014). Rural tourism as promoter of rural development–prospects and limitations: case study findings from a pilot project promoting village tourism. European Countryside, 6(4), 270-296.
Petrović, M. D., Vujko, A., Gajić, T., Vuković, D. B., Radovanović, M., Jovanović, J. M., & Vuković, N. (2018). Tourism as an approach to sustainable rural development in Post-Socialist Countries: A Comparative Study of Serbia and Slovenia. Sustainability, 10(1), 54.
Piñeiro, M. V., De Salvo, P., & Giommi, F. (2019). Rural Tourism and Territorial Development in Italy. In Sustainability Assessment at the 21st century. IntechOpen.
Postevoy, K. (2017). Improving the competitiveness of rural areas in the aspect of rural tourism development (PhD thesis). Supervisors: Paula Odete Fernandes and Olga Kosenchuk, Business Management, Instituto Politécnico de Bragança.
Rahmani, V., Molaei Hashtjin, N., Amar, T. (2016). Strategic Analysis of Rural Tourism in Western Region of Mazendaran Province according to Sustainable Development, Scientific - Research Quarterly of Space Economics and Rural Tourism, 5(3), 135-151. (in Persian)
Rasoolimanesh, S. M., & Jaafar, M. (2016). Community participation toward tourism development and conservation program in rural world heritage sites. In: Tourism-from empirical research towards practical application. IntechOpen.
Rezaei, N., MIrzaei Ghale, F., Monshizadeh, R. (2017). Evaluating the Place of Tourism in Rural Economy. Case Study: Moridan Village, Koomleh Dinstrict, Langroud City. Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), 27(108), 225-236. (in Persian)
Safaeipoor, M., Damanbagh, S., Taheri, H., Razmgir, F. (2014). Analyzing the Role of Tourism on Rural Economy. Case Study: Banzardeh Rural District, Dalaho City. Rural Researches, 5(2), 423-444. (in Persian)
Sahadi, Mohammad Ali, Mahdavi Hajiloui, Massoud, Ezzati, Ezatollah,( 2015), Rural tourism and the need to determine the target villages of tourism using scientific indicators and criteria, Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, Fall 2015 - No. 28 Scientific-Research (Ministry Science) / ISC (26), pp. 1 to 26.
Sanagustin-Fons, V., Lafita-Cortés, T., & Moseñe, J. A. (2018). Social perception of rural tourism impact: A case study. Sustainability, 10(2), 339.
Serdarušić, M. and Tustonjić, M. (2017). Sustainable Development of Rural Tourism in the Lika Region (M.Sc. thesis). Supervisor: Dagmar Lund-Durlacher, Business Administration in Tourism Management, Modul University, Vienna.
Seyed Alipour Seyed Khalil, Eghbali Nasser, Bakhshandeh Nosrat Abbas, 2010, Rural Tourism Management and Its Role in Rural Development (Case Study: Villages of Semnan Province), Journal of Industrial Strategic Management:, Fall, Volume 7, No. 19, pp. 52 to p. 69
Shin, H. J., Kim, H. N., & Son, J. Y. (2017). Measuring the economic impact of rural tourism membership on local economy: A Korean case study. Sustainability, 9(4), 639.
Soltani Moqadas, R. (2018). The Role of Rural Tourism in Sustainable Rural Development: A Case Study of Shandiz Rural Region, Khorasan Razavi Province, Iran. Journal of Sustainable Rural Development., 2(1), 61-76.
Spanou, E. (2007). The Impact Of Tourism on the Socio-Cultural Structure of Cyprus. International Multidisciplinary Journal of Tourism, 2(1), 145-162.
Statistical Center of Iran, Results of National Tourism Survey, available in: https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1396/gardesh%201-95.pdf, (2016). (in persian)
Taghdisi, A., Sepahvand, F. (2015). Environmental-Spatian Changes of second House Tourism in Rural Regions with sustainable Approach. Geography and Environmental Sustainability, 14, 29-41. (in Persian)
Taqdisi, Ahmad; Goodarzi, Somayeh; Beyk Mohammadi, Hassan;(2015), A Study and Analysis of Rural Tourism Development Challenges from the Perspective of Villagers in Tourism Target Villages of West Azerbaijan Province, University of Isfahan, Journal of Spatial Planning (Geography), Issue 16 (Ministry of Science) / ISC (18 pp. 83 to 100).