تطبیق راهبردهای مدیریت صیانت برتوسعه پایدارحریم منطقه 4 تهران با حریم مناطق کلانشهرهای توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد یادگار امام (ره) شهرری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

4 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

از مهمترین چالشهای فعلی شهرها موضوع مدیریت حریم و صیانت آن می باشد به طوری که رشد و شکل گیری بی ضابطه این پسکرانه های شهری،مغشوش وکانون مشکلات عدیده بوده و تفاوت نامتجانس و بی ثباتی معنی دار پهنه های حریم با محدوده شهرها محسوس می باشند .حریم شهرداری منطقه 4 تهران نیز در نظام توسعه پایدار طی دهه های گذشته با چالشهای اساسی روبرو بوده و هدف کلی این تحقیق، تطبیق راهبردهای مدیریت صیانت برتوسعه پایدارحریم منطقه 4 تهران با حریم مناطق کلانشهرهای موفق و توسعه یافته و شناسایی چالشهای محدوده مورد مطالعه و ارائه راهبردهایی متناسب جهت دستیابی به توسعه پایدار می باشد.تحقیق پیش رو از لحاظ نوع پژوهش(کمی و کیفی) با استناد به اینکه دارای محدوده مورد مطالعه (محیط پژوهش) می باشد از نوع کمی،پیمایشی واثبات گرایانه بوده و همچنین از لحاظ هدف،تحقیقی کاربردى و توسعه ای و بر مبنای ماهیت و روش کار،تحقیقی از نوع تطبیقی و تحلیلی وتکنیک جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی (کتابخانه ای (می باشد . نتایج این تطبیق منجر به خروجی و یافته های دو رویکرد اصلی در برنامه ریزی حریم شهرها، الف:"کمربند سبز"راهبردهای اصلی کشورهای اروپایی و ب:"محدوده اعمال قدرت فرا مرزی"راهبردهای اصلی ایالت متحده آمریکا گردید و درپایان با استناد به یافته های پژوهش،دست آوردها و نتایج علمی و پژوهشی عام و در سطح کلان درارتباط با حریم کلیه شهرها و همچنین خاص و خرد در ارتباط با حریم شهرداری منطقه 4 تهران جهت رفع چالشهای موجود و دستیابی به توسعه پایدار ارائه می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategy, privacy, protection management, sustainable development, privacy of Tehran metropolis, privacy of Tehran region 4 and privacy of developed metropolises

نویسندگان [English]

  • alireza khaniooshani 1
  • Naser Eghbali 2
  • parvaneh zivyar 3
  • hamidreza judaki 4
1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Yadegar Imam Shahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important current challenges of cities is the issue of privacy management and protection, so that the unregulated growth and formation of these urban backgrounds are confusing and the center of many problems, and significant heterogeneity and instability of privacy zones with urban areas are noticeable. Tehran Region Ⅳ municipal privacy has faced major challenges in the sustainable development system over the past decades. To achieve sustainable development. The present research in terms of the type of research (quantitative and qualitative) with reference to the study area (research environment) is a quantitative, survey and positivist type and also in terms of purpose, applied research, development and based on the nature and method The work is a comparative and analytical research and the technique of collecting information in the form of documentary (library) information. The results of this adaptation led to the output and findings of two main approaches in urban planning, a: "Green Belt", the main strategies of European countries, and b: "Scope of transboundary power", the main strategies of the United States of America, and finally citing the findings. Research proposals provide general and macro-level proposals in relation to the privacy of all cities, as well as specific and micro-proposals in relation to the privacy of the municipality of District Ⅳ of Tehran to address existing challenges and achieve sustainable development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • privacy
  • protection management
  • sustainable development
  • privacy of Tehran metropolitan area 4
اسمعیل نژاد، روح اله، (1394)، بررسی مفاهیم مرتبط با حریم در برنامه‌ریزی نواحی خارج از محدوده شهرها، اولین کنفرانس ملی ایده‌های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری، مازنداران، محمود آباد.
امینی، مهدی و زیاری، یوسفعلی و فرجی، عبدالرضا، (1396)، بررسی و تطبیق راهبردهای مدیریت پایدار حریم کلانشهرها ؛ تهران وکلانشهرهای جهانی، فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیایی سرزمین، سال چهاردهم، شماره 54، تابستان 1396.
انوری، نعمت الله، (1397)، ساماندهی حریم کلانشهر تهران در چهار چوب مطالعه روابط متقابل میان اسکان جمعیت و اشتغال، فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ای)، سال هشتم، شماره دوم، بهار 1397، صص 356-337.
برنارشاریه، ژان، (١٣٧٣)، شهرها و روستاها، ترجمه سیروس سهامی، نشر نیکا.
برک پور، ناصر و اسدی، ایرج و بصیرت، میثم، (1390)، گونه شناسی حریم و تجربیات جهانی برنامه‌ریزی و مدیریت آن، دو ماهنامه شهر نگار شماره‌های 56 و 57، آذر و دی.
بناء، مرتضی وسرور، رحیم و قربانی نژاد، ریباز، (1398)، چالش‌ها و راهبردهای نهادی مدیریت و توسعه پایدار حریم تهران، فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ای)، سال نهم، شماره 4، پاییز 1398، صص 213 - 195.
چالشهای مدیریتی حریم منطقه 4 تهران، (1397)، ناشر: شهرداری منطقه 4 تهران.
خانی اوشانی، علیرضا، (1398)، چالشها و راهبردهای مدیریت صیانت بر توسعه پایدار حریم تهران (مطالعه موردی حریم منطقه 4 تهران )، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
طرح جامع شهر تهران مصوب سال 1386.
علی پور، حسین و زیاری، یوسفعلی و سرور، رحیم، (1398)، تحلیل تاثیرگذاری قانون پیشنهادی مدیریت شهری ایران درتحقق حکمروایی منطقه ای در محدوده حریم کلانشهرها(مورد مطالعاتی کلانشهر تهران)، فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ای)، سال دهم، شماره 1، زمستان 1398، صص 924-899.
محسنی مقدم، مریم، (1395)، کمر بند سبز راهکاری محلی برای چالش‌های محیطی (طرح کمر بند سبز فرانکفورت)، پژوهشکده نظر و دانشگاه پاریس، گروه معماری منظر شماره 37 زمستان 1395.
Caves, R., 2005, Encyclopedia of the City, Routledge.
Dockerill, Berti.Sturzaker, John. (2019), Green belts and urban containment: the Merseyside experience, Journal Planning Perspectives, Published 02 May 2019.
Errington, A. (2010), theper – urban fringe: Europe’s forgotten rural areas, Journal of Rural Studies, Vol. 10, No. 4.
Pitzl, G., 2004, "Encyclopedia of Human Geography", Greenwood Publication.
Marshall, F., Waldman, L., MacGregor, H., Mehta, L. and Randhawa, P., 2009, "On the Edge of Sustainability: Perspectives on Peri-urban Dynamics", STEPS Working Paper 35, Brighton: STEPS Centre.
Paul, Jonathan. (2019 ), The limits of London, Journal International Journal of Urban Sciences, Published: 19 Sep 2016, Pages 41-57.
Pryor J.R., 1968, "Defining the Rural-Urban Fringe, Social Forces", Vol. 47, No.
Hutchison, R., 2009,"Encyclopedia of Urban Studies", Sage Publications.
Duany, A., Plater-Zyberk E., and Speck J., 2001," Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream", North Point Press, New York.
Yasi Tian, Lei Wang, (2020), The Effect of Urban-Suburban Interaction on Urbanization and Suburban Ecological Security: A Case Study of Suburban Wuhan, Central China, Journal Sustainability, Accepted: 18 February 2020.