پهنه بندی کشت زعفران در استان خوزستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

گیاهان زراعی برای رشد و نمو و تکامل مراحل فنولوژیکی خود نیازمند شرایط مناسب محیطی هوا، آب و خاک می‌باشند. محصول زعفران سازگاری خوبی با آب و هوای خشک و نیمه خشک دارد. تحقیق حاضر به منظور پهنه بندی کشت زعفران در استان خوزستان و تعیین نواحی مستعد این محصول به وسیله نرم افزار GIS می باشد. برای انجام این تحقیق از داده های هواشناسی 12 ایستگاه سینوپتیک در سطح استان در یک دوره آماری 20 ساله(2006-1987) به صورت میانگین ماهانه و داده های روزانه استفاده شده است. در این تحقیق به وسیله مقایسه رگرسیونی، شباهت اقلیمی ایستگاههای استان خوزستان و شهرستان تربت حیدریه(یکی از نواحی زعفران خیز ایران) از نظر بارش و دما مشخص شد و سپس دیگر شرایط اقلیمی برای محصول زعفران مورد بررسی قرار گرفته است. برای تهیه نقشه های مورد نظر و به منظور وزن دهی به هر یک از پارامترها بر اساس اولویت، از مدلAHP استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد با توجه به شرایط اقلیمی و محیطی مطلوب برای گیاه زعفران( مانند: بارش، ارتفاع، شیب، تابش آفتاب و همچنین یخبندان)، نواحی شمالی و شرقی استان خوزستان مستعد و مناسب برای کشت محصول زعفران می باشد. در استان خوزستان با فاصله گرفتن از نواحی شمالی و شمال شرقی، شرایط برای کشت زعفران نامطلوب و با محدودیت مواجه می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoning of Saffron Cultivate in Khuzestan Province by Using GIS

نویسنده [English]

  • mostafaali naghizadeh
Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Determine potential suitable climate for agricultural production, introduction and prerequisite for land preparation and cultivation studies is regional. For crop growth and phonological stages of their development requires appropriate environmental conditions of air, water and soil are. This study to evaluate the climate and environment for the province and determine the saffron crops susceptible to these product areas by GIS software is. For this study data from 12 meteorological synoptic stations in the province at a statistical 20-year period (1987-2006) to an average monthly and daily data are used. The study by comparison with regression stations province city Torbat Areas of saffron-rich Khuzestan province in Iran similar climate and Torbat of precipitation and temperature were determined and other climatic conditions for the product has been evaluated saffron. For maps of climate and environment and to each of weighted parameters based on priority, the AHP model is used. This study shows the climate and favorable environment for plants such as saffron, rainfall, elevation, slope, sun and ice, northern and eastern province talented and suitable for cultivation of saffron are the product. Khuzestan province away from the northern and northeastern and unfavorable conditions for the cultivation of saffron is faced with constraints

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoning
  • Saffron
  • GIS
  • Khuzestan Province
بری ابرقویی، حسین و دیگران(1379). اثر دما بر گلدهی و پتانسیل توده‌های زعفران ایرانی، مجله پژوهش و سازندگی، شماره49.
حبیبی، م،ب و باقری کاظم آبادی، ع(1368). زراعت، فرایند، ترکیبات شیمیایی و استانداردهای آن، انتشارات سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز خراسان.
حسینی، محمد و دیگران(1387). اثر نوسانات دراز مدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران، مجله پژوهشهای زراعی ایران، شماره6.
زبر دست،ا(1380). کاربرد تحلیل سلسله مراتبی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه ای، نشریه علمی پژوهشی دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، شماره 10.
کافی، م(1381). زعفران: فناوری ، تولید و فرآوری، نشر زبان و ادب، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
محمدی مزرعه، حسین و کریم پورریحان، مجید(1384). امکان سنجی اقلیمی کشت زعفران در جنوب سبزوار، مجله بیابان، شماره 10.
نوکندی، ع،ک(1378). اثرات عوامل اقلیمی بر کشت زعفران در جنوب خراسان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
A.R. Sepaskhah, A.A. Kamgar-Haghighi (2009) Saffron Irrigation Regime, International Journal of Plant Production 3 (1).
Haulicek,J (1985).The effect of weather on crop production uvtiz3,praha.
Hages,G.l. and Buell,J.H(1955).Water and over forests:trees also need water at the right time and place . in hater yearbook.usda.
Israelson,O.W. and U.E.Hansen(1962).Irrigation  principle and practices, john wiley.
Kristan,F (1985). Releationship between winter wheat hutrition,plant morphologhy and conditions,rost1,2,praha.
Lamason,T.(1974) The influence of  rainfall on prosperity in eastern Montana, 1878-1974. Mimegraphed rep,7, regioni,forest service.
Ogrosky,H,O. and Mackus,V (1964).Hydrology of agricultural lands. Sec.21 in handbook  of  hydrology by V.T. chow. New York.Mc Grow Hill, book Co.1-79.