بررسی موانع گردشگری شهر شیروان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 دانشیا جغرافیا و آمایش سرزمین، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

صنعت گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی به سومین صنعت درآمدزای جهان تبدیل شده است و اشتغال‌زایی در آن به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارد. کشور ما با برخورداری از جاذبه های بکر و تمدن چند هزار ساله براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، در ردیف ده کشور برتر دنیا در زمینه گردشگری قرار دارد، اما سهم کشور ما از این صنعت سود آور هم از نظر تعداد و هم از نظر گردش مالی بسیار ناچیز است و در این خصوص نیازمند برنامه ریزی منسجم می باشد. با توجه به وضع موجود و رشد و رونق این صنعت در کشور و استان‌های شمال شرقی (شیروان)، هدف پژوهش بررسی موانع توسعه گردشگری در شهر شیروان است. برای بررسی مسئله پژوهش از طریق روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است و یافته های تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از قضاوت کارشناسانه (روش دلفی ) و بهره گیری از شیوه پیمایش میدانی (مشاهده و پرسشنامه) به دست آمده است، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل تاپسیس به منظور بررسی موانع گردشگری شیروان استفاده شده است و نتایج نشان می دهد که از بین رفتن باغات به عنوان جاذبه گردشگری شهر به دلیل کم آبی و خشکسالی با کسب امتیاز 735/0 توانسته است در صدر معیارهای مورد بررسی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of tourism barriers in Shirvan

نویسندگان [English]

  • mohammad moradi 1
  • Majid Karimpourreihan 2
1 Graduate of Urban Planning, Islamic Azad University, Tehran
2 Department of Geography and Land Management, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

The tourism industry has become the world's third-largest income-generating industry, after the oil and auto industries, and it requires less investment in employmentKeywords: Worn texture, Organizing, District 10, Recreational Approach. Our country is among the top ten countries in the world in terms of tourism, with many millennia attractions and civilization, according to the World Tourism Organization, But our nation's share of this lucrative industry is negligible both in terms of number and turnover, and requires consistent planning. Given the current status and growth and prosperity of this industry in the country and the northeastern provinces (Shirvan), this study aimed to investigate the barriers to tourism development in Shirvan. In order to investigate the research problem through documentary and library method, data collection has been done and the findings of the present study are descriptive-analytical and using expert judgment (Delphi method) and field survey method (observation and questionnaire). Is obtained The TOPSIS model was also used for data analysis to investigate Shirvan tourism barriers and the results show that the loss of gardens as a tourist attraction due to water deficit and drought was able to top the criteria in the case of 0.735. Be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Barriers
  • Shirvan
احمدی فضل اله، نصیریانی خدیجه، اباذری پروانه‌ (1387)، تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار و تابستان 87.
اسلامی دولابی، فیصل، شیخی، محمد، (1389)، بررسی جامعه شناختی موانع توسعه گردشگری در جزیره قشم، مجموعه مقالات ششمین همایش ملی فرهنگی – گردشگری خلیج همیشه فارس.
الوانی، سید مهدی، دهشتی، زهره (1373)، اصول و مبانی جهانگردی، مطالعات ایرانگردی و جهانگردی، تهران.
اندی درام، آلن مور (1388)، مقدمه ای بر برنامه‌ریزی و مدیریت اکوتوریسم، ترجمه محسن رنجبر، انتشارات آبیژ.
ای.دی.دواس (1381)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی.
بهزاد فر، مصطفی، زمانیان، روزبه (1386)، کاربرد تصمیم‌سازی چند معیاره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی گردشگری، نمونه موردی: شهرستان نیشابور، نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، ویژه نامه معماری و شهرسازی، شماره 5، جلد 18، زمستان 1386، صص 1-11.
پوررستمی، مجتبی (1384)، ساماندهی صنعت توریسم در شهرهای متوسط، نمونه موردی، تنکابن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
پیترمیسون (1387)، گردشگری اثرات، برنامه ریزی و مدیریت، ترجمه روزبه میرزایی و پونه ترابیان، انتشارات ترمه، تهران.
خلیلوند، ح (1384)، نقش مثبت و منفی تفرج و سایر عوامل انسانی بر محیط زیست و پایداری زیستی پوشش گیاهی جنگل، مجموعه مقاله‌های اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه ی مازندران، نشر رسانش.
جولیا شارپلی، ریچارد (1380)، گردشگری روستایی، ترجمه رحمت اله منشی و فاطمه نصیری، نشر منشی، تهران.
چاک.وای. گی (1385)، جهانگردی در چشم انداز جامع، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.
حیدری چیانه، رحیم (1387)، مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت، تهران.
خاکساری، علی (1382)، نقش برنامه ریزی در توسعه گردشگری پایدار، سمینار بررسی سیاستها و برنامه های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، سازمان ایرانگردی و جهانگردی.
درام، اندی و آلن مور (1388)، مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوسیستم، ترجمه محسن رنجبر، انتشارات آییژ، تهران.
دهستانی، بهبود (1383)، برنامه ریزی کالبدی گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان  آستارا) ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
زاهدی شمس السادات، (1388)، گردشگری و توسعه پایدار: ضرورت جاری سازی حفاظت محیطی در سیاست‌های توسعه گردشگری، فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 12.
زاهدی، شمس السادات، (1382)، چالش های توریسم پایدار از منظر اکوتوریسم، مجموعه مقاله های بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه  طباطبایی، اردیبهشت 82، تهران.
زاهدی، شمس السادات (1385)، مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار (با تاکید بر محیط زیست)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
زنگی آبادی علی، ابوالحسنی فرحناز (1387)، تحلیل فضایی، سطح بندی و برنامه‌ریزی مراکز اقامتی با استفاده از شاخص توسعه گردشگری (TDI)، فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 8.
سجادی، سید محمد تقی (1384)، تاریخ و جغرافیای تاریخی رامسر، انتشارات معین، تهران.
صدر موسوی، میرستار، دخیلی کهنمویی، جواد (1386)، ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری استان آذربایجان شرقی از دید گردشگران، پژوهش های جغرافیایی، شماره 61، پاییز 1386، صص 129-143.
طیبی، سید کمیل، بابکی، روح اله، جباری، امیر (1386)، بررسی رابطه‌ی توسعه‌ی گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (1338-1383)، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ویژه اقتصاد، سال هفتم، شماره بیست و ششم، پاییز 86، صص 65-87.
عبدالملکی، علیرضا (1378)، بررسی عوامل و جاذبه های گردشگری شهر همدان و نقش آن در تحولات این شهر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
علیزاده آذر کامران و همکاران، (1394)، تحلیلی بر وضعیت توسعة گردشگری و موانع عمدة جذب گردشگر در شهرها، فصلنامه گردشگری شهری، شماره 2
فنل.دی.ای (1385)، مقدمه ای بر طبیعت گردی، ترجمه جعفر اولادی قادیکلایی، دانشگاه مازندران.
فنی، زهره، محمد نژاد، علی (1388)، نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: رامسر)، فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 11.
کاظمی، مهدی (1380)، فرهنگ زیربنای جهانگردی پایدار در ایران، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ویژه نامه اقتصاد و مدیریت.
کوپر، کریس- جان، فلچر- گیلبرت، دیوید- ون هیل، گیلبرت (1380)، اصول و مبانی جهانگردی، ترجمه اکبر غمخوار، انتشارات فرآماد، تهران.
گزارش مطالعات طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ شیروان، (1395)، وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی
محسنی، رضاعلی (1388)، گردشگری پایدار، در ایران، کارکردها، چالش ها و راهکارها، مجله علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره 28، زمستان 1388، صص 149-171.
محلاتی، صلاح الدین (1380)، درآمدی بر جهانگردی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
موحد، علی (1382)، بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری، مطالعه موردی: شهر اصفهان، پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
نسترن، مهین، ابوالحسنی، فرحناز، ایزدی، ملیحه (1389)، کاربرد تکنیک تاپسیس در تحلیل و اولویت‌بندی توسعه پایدار مناطق شهری، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 21، شماره پیاپی 38، صص 83-100.
Burton, R (2000) Rural geography, longman. Edinburg.
Cevat, T (2001) challenge of sustainable tourism development developing world: the case of Turkey, Tourism management 22 (2001) ???? Received 4 April 1999; accepted 6  june 2000.
Goodwin, H (1995) “Tourism and the environment” , Biologist (London) 1995 Vol. 42 No. 3 pp. 129-133, ISSN 0006-3347.
Holden, A (2001) Environment and Tourism, Routlege, London and new york.
Inskeep, E (1991) Tourism planning, van nosrat Reinhold, new york.
Jinyang, D; King, B and Bauer, T (2002) Evaluating natural Attractions for tourism, Annals of tourism Research, vol. 29, No. 2, pp. 422-438, 2002 Elsevier.
Logar, I (2010) sustainable tourism management in Crikvanica. Croatia: an assessment of policy instruments-tourism management 31 (2010)125-135.
Sitikarn, B (2002) tourism impacts: key concerns for sustainability achievement school of management, Mae fah luang university. bussaba@mfu.ac.th.
Teresa Gari’n-Mun’ oz,_, Lui’s F. Montero-Marti’n (2007) tourism in the Balearic Island: A dynamic model for international Demand using panel data tourism management 28 (2007) 1224-1235, www. Sciencedirect.com
-University of Dortmund (2001), sustainable regional development for tourism country Donegal, reapublic of Ireland, faculty of spatial planning.
Wallarce, G.N. and Pierce, S.M. (1996) “An evaluation of ecotourism in Amazon, Brazil”. Annals of tourism Reseacrh, vol. 23.
Zhang, H (2000) the sustainable Development of tourism in lijiang science & technology; zhanghong 136@hotmail.com.