تحلیل الزامات و مشکلات توسعۀ پلتفرم مرجع برای توسعۀ هوشمندسازی شهرها (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

2 استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه جغرافیا، تهران، ایران

چکیده

مهمترین بخش زیرساختی نرم افزاریِ پایگاه اطلاعاتی در یک شهر هوشمند، پلتفرم نرم افزاری آن است. پلتفرم نرم افزاری برای شهرهای هوشمند شامل یک محیط میان افزار متمرکز که از توسعه دهندگان نرم افزار در طراحی، اجرا، استقرار و مدیریت برنامه های کاربردی برای شهرهای هوشمند تعریف می کند. این تحقیق به دنبال یافتن الزامات یک پلتفرم نرم افزاریِ جامع برای شهر موزد مطالعه و یافتن چالش های اصلی و مشکلات تحقیق باز در توسعۀ نسل چنین سیستم عامل هایی است. نتایج این مطالعه نشان داد که پلتفرم های موجود در پروژه های هوشمندسازی شهرهای دنیا، دارای معایبی است و ما را به توسعۀ یک پلتفرم مرجع نوین هدایت می کند. چهار جزء اصلی این پلتفرم مرجع عبارت است از: CPS، IoT، BD و رایانش ابری. این الگوی جدید می تواند به عنوان پلتفرم مرجع توسط شرکت های مهندسی داخل طراحی و بومی سازی شود. بر اساس نظر کارشناسان پلتفرم نرم افزاری جامع برای مدیریت هوشمند شهر کرمان که می بایست در سیستم مدیریت هوشمند شهر مستقر باشد، وجود ندارد. نبود پلتفرم معماری جامع در این شهر باعث شده داده های تولید شده توسط سنسورهای معدود نتواند عملاً مورد استفاده قرار بگیرد. ده عامل از توسعۀ سریع چنین پلتفرم هایی در هوشمندسازی این شهر جلوگیری می نماید که بایستی مد نظر شرکت های طراحی کنندۀ آنها قرارگیرد. این مشکلات عبارت است از: حریم خصوصی، مدیریت داده ها، ناهمگونی، مدیریت انرژی، ارتباطات، مقیاس پذیری، امنیت، کمبود آزمایشگاه، مدل های شهری و نگهداری پلتفرم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Requirements and Problems of Development of the Reference Platform for the Development of Smart Cities (Case Study: Kerman City)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Afzali 1
  • Mehdi Modiri 2
  • Rahmatullah Farhudi 3
1 PhD Student of Geography and Urban Planning
2 Professor of Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The most important part of the software infrastructure in a smart city is its software platform. The software platform for smart cities includes a centralized middleware environment that defines application developers in the design, implementation, deployment and management of applications for smart cities. The study seeks to explore the requirements of a comprehensive software platform for the city to study and find the main challenges and open source problems in developing the generation of such operating systems. The results of this study showed that the platforms in smart cities in the cities have disadvantages and lead us to develop a new reference platform. The four main components of this reference platform are CPS, IoT, BD, and cloud computing. This new pattern can be designed and localized as a reference platform by engineering companies. According to experts, there is no comprehensive software platform for intelligent Kerman city management that should be based on the intelligent city management system. The lack of a comprehensive architecture platform in the city has prevented the data produced by a few sensors being used virtually. Ten factors of rapid development of such platforms prevent smart cities that should be considered by their designing companies. These problems include privacy, data management, heterogeneity, energy management, communications, scalability, security, laboratory deficiencies, urban models, and platform maintenance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reference software platform
  • Smart Making
  • database
  • cloud computing
  • Kerman city
Aamir Hussain, RaoWenbi, Aristides Lopes da Silva, Muhammad Nadher, and Muhammad Mudhish. (2015). Health and emergency-care platform for the elderly and disabled people in the Smart City. Journal of Systems and Software 110 (2015), 253 – 263. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2015.08.041
Andrea Caragliu, Chiara Del Bo, and Peter Nijkamp. (2011). Smart cities in Europe. Journal of urban technology 18, 2 (2011), 65–82.
Andrea Zanella, Nicola Bui, Angelo Castellani, Lorenzo Vangelista, and Michele Zorzi. (2014). Internet of Things for Smart Cities. Internet of Things Journal, IEEE 1, 1 (Feb 2014), 22–32. DOI:http://dx.doi.org/10.1109/JIOT. 2014.2306328
Athena Vakali, Leonidas Anthopoulos, and Srdjan Krco. (2014). Smart Cities Data Streams Integration: Experimenting with Internet of Things and Social Data Flows. In Proceedings of the 4th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics (WIMS14) (WIMS ’14). ACM, New York, NY, USA, Article 60, 5 pages. DOI:http://dx.doi.org/10.1145/2611040. 2611094
Bin Cheng, Salvatore Longo, Flavio Cirillo, Martin Bauer, and Ernoe Kovacs. (2015). Building a Big Data Platform for Smart Cities: Experience and Lessons from Santander. In Big Data (BigData Congress), 2015 IEEE International Congress on. 592–599. DOI:http://dx.doi.org/10.1109/BigDataCongress .2015.91
Caragliu, A, Del Bo & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe, Journal of Urban Technology, Vol.18, No. 2, April 2011, pp.65–82.
Carolina Tripp Barba, Miguel Angel Mateos, Pablo Reganas Soto, Ahmad Mohamad Mezher, and M Aguilar Igartua. (2012). Smart city for VANETs using warning messages, traffic statistics and intelligent traffic lights. In Intelligent Vehicles Symposium (IV), IEEE. IEEE, 902–907.
Catriona Manville, Gavin Cochrane, Jonathan Cave, Jeremy Millard, Jeremy Kevin Pederson, Rasmus K°are Thaarup, Andrea Liebe, Matthias Wissner, Roel Massink, and Bas Kotterink. (2014). Mapping smart cities in the EU. (2014).
Chao Wu, David Birch, Dilshan Silva, Chun-Hsiang Lee, Orestis Tsinalis, and Yike Guo. (2014). Concinnity: A Generic Platform for Big Sensor Data Applications. Cloud Computing, IEEE 1, 2 (July 2014), 42–50. DOI:http://dx.doi.org/10.1109/MCC. 2014.33
Charith Perera, Arkady B. Zaslavsky, Peter Christen, and Dimitrios Georgakopoulos. (2014). Sensing as a service model for smart cities supported by Internet of Things. Trans. Emerging Telecommunications Technologies 25, 1 (2014), 81–93. DOI:http://dx.doi.org/10.1002/ett.2704
Chitra Balakrishna. (2012). Enabling technologies for smart city services and applications. In Next Generation Mobile Applications, Services and Technologies (NGMAST), 2012 6th International Conference on. IEEE, 223–227.
Eleana Asimakopoulou and Nik Bessis. (2011). Buildings and Crowds: Forming Smart Cities for More Effective Disaster Management. In Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing (IMIS), 2011 Fifth International Conference on. 229–234. DOI:http://dx.doi.org/10.1109/ IMIS.2011.129.
Flix J. Villanueva, Maria J. Santofimia, David Villa, Jess Barba, and Juan Carlos Lopez. (2013). Civitas: The Smart City Middleware, from Sensors to Big Data. In Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing (IMIS), 2013 Seventh International Conference on. 445–450. DOI:http://dx.doi. org/10.1109/IMIS.2013.80
Gerhard P. Hancke, Gerhard P. Hancke Jr., and others. (2012). The role of advanced sensing in smart cities. Sensors 13, 393–425.
Gilles Privat, Mengxuan Zhao, and Laurent Lemke. (2014). Towards a Shared Software Infrastructure for Smart Homes, Smart Buildings and Smart Cities. In International Workshop on Emerging Trends in the Engineering of Cyber-Physical Systems, Berlin.
Giuseppe Anastasi, Maximiliano Antonelli, Alessio Bechini, Simone Brienza, Eleonora D’Andrea, Domenico De Guglielmo, Pietro Ducange, Beatrice Lazzerini, Francesco Marcelloni, and Armando Segatori. (2013). Urban and social sensing for sustainable mobility in smart cities. In Sustainable Internet and ICT for Sustainability (SustainIT), 2013. IEEE, 1–4.
Giuseppe Piro, Ilaria Cianci, Luigi A. Grieco, Gennaro Boggia, and Pietro Camarda. (2014). Information centric services in Smart Cities. Journal of Systems and Software, 88, 169 –188. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jss. 2013.10.029
Ignasi Vilajosana, Jordi Llosa, Borja Martinez, Marc Domingo-Prieto, Albert Angles, and Xavier Vilajosana. (2013). Bootstrapping smart cities through a self-sustainable model based on big data flows. Communications Magazine, IEEE 51, 6 (2013), 128–134.
Isam Janajreh, Liu Su, and Fathi Alan. (2013). Wind energy assessment: Masdar City case study. Renewable energy 52, 8–15.
Jiafu Wan, Di Li, Caifeng Zou, and Keliang Zhou. (2012). M2M Communications for Smart City: An Event-Based Architecture. In Computer and Information Technology (CIT), IEEE 12th International Conference on. 895–900. DOI:http://dx.doi.org/10.1109/CIT.2012.188
Jose Antonio Galache, Takuro Yonezawa, Levent Gurgen, Daniele Pavia, Marco Grella, and Hiroyuki Maeomichi. (2014). ClouT: Leveraging Cloud Computing Techniques for Improving Management of Massive IoT Data. In Service-Oriented Computing and Applications (SOCA), 2014 IEEE 7th International Conference on. 324–327. DOI:http://dx.doi.org/10.1109/ SOCA.2014.47
Kehua Su, Jie Li, and Hongbo Fu. (2011). Smart city and the applications. In Electronics, Communications and Control (ICECC), International Conference on. 1028–1031. DOI:http://dx.doi.org/10.1109/ICECC.2011.6066743
Levent Gurgen, Ozan Gunalp, Yazid Benazzouz, and Mathieu Gallissot. (2013). Self-aware cyber-physical systems and applications in smart buildings and cities. In Design, Automation Test in Europe Conference Exhibition (DATE), 2013. 1149–1154. DOI:http://dx.doi.org/10.7873/DATE.2013.240
Luis Sanchez, Luis Muoz, Jose Antonio Galache, Pablo Sotres, Juan R. Santana, Veronica Gutierrez, Rajiv Ramdhany, Alex Gluhak, Srdjan Krco, Evangelos Theodoridis, and Dennis Pfisterer. (2014). Smart- Santander: IoT experimentation over a smart city testbed. Computer Networks 61 (2014), 217 – 238. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.bjp.2013.12.020
MZ Fortes, VH Ferreira, GG Sotelo, AS Cabral, WF Correia, and OLC Pacheco. (2014). Deployment of smart metering in the B´ uzios City. In Transmission & Distribution Conference and Exposition-Latin America (PES T&D-LA), 2014 IEEE PES. IEEE, 1–6.
Pu Liu and Zhenghong Peng. (2013). Smart cities in China. IEEE Computer Society 16 (2013).
Riccardo Petrolo, Valeria Loscri, and Nathalie Mitton. (2014). Towards a Cloud of Things Smart City. IEEE COMSOC MMTC E-Letter 9, 5 (Sept. 2014), 44–48. https://hal.inria.fr/hal-01080273
Rong Wenge, Xiong Zhang, Dave Cooper, Li Chao, and Sheng Hao. (2014). Smart city architecture: A technology guide for implementation and design challenges. Communications, China 11, 3 (March 2014), 56–69. DOI:http://dx.doi.org/10.1109/CC.2014.6825259
Santana, E. F. Z., Steinmacher, A.P.C., Gerosa, M. A., Kon, F., (2016). Software Platforms for Smart Cities: Concepts, Requirements, Challenges, and a Unified Reference Architecture.
Sean Thornton. (2013). Chicagos WindyGrid: Taking Situational Awareness to a New Level. (March 2013). Retrieved February 20, 2015 from http://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/chicagos-windygrid-taking-situational-awareness-to-a-new-level-259
Shintaro Yamamoto, Shinsuke Matsumoto, Sachio Saiki, and Masahide Nakamura. (2014). Using Materialized View as a Service of Scallop4SC for Smart City Application Services. In Soft Computing in Big Data Processing. Springer, 51–60.
Sinaeepourfard, J. Garcia, X. Masip-Bruin, E. Marn-Tordera, J. Cirera, G. Grau, and F. Casaus. (2016). Estimating Smart City sensors data generation. In 2016 Mediterranean Ad Hoc Networking Workshop (Med-Hoc-Net). 1–8. DOI:http://dx.doi.org/10.1109/MedHocNet.2016.7528424
Soufiene Djahel, Ronan Doolan, Gabriel-Miro Muntean, and John Murphy. (2014). A Communicationsoriented Perspective on Traffic Management Systems for Smart Cities: Challenges and Innovative Approaches. Communications Surveys Tutorials, IEEE PP, 99 (2014), 1–1. DOI:http://dx.doi.org/10.1109/COMST.2014.2339817
Sylva Girtelschmid, Matthias Steinbauer, Vikash Kumar, Anna Fensel, and Gabriele Kotsis. (2013). Big Data in Large Scale Intelligent Smart City Installations. In Proceedings of International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (IIWAS ’13). ACM, New York, NY, USA, Article 428, 5 pages. DOI:http://dx.doi.org/10. 1145/2539150.2539224
Wolfgang Apolinarski, Umer Iqbal, and Josiane Xavier Parreira. (2014). The GAMBAS middleware and SDK for smart city applications. In Pervasive Computing and Communications Workshops (PERCOM Workshops), 2014 IEEE International Conference on. 117–122.DOI:http://dx.doi.org/10.1109/Per ComW.2014.6815176
Yong Woo Lee and Seungwoo Rho. (2010). U-city portal for smart ubiquitous middleware. In Advanced Communication Technology (ICACT), 2010 The 12th International Conference on, Vol. 1. 609–613.
Zaheer Khan, Ashiq Anjum, Kamran Soomro, and Muhammad Atif Tahir. (2015). Towards cloud based big data analytics for smart future cities. Journal of Cloud Computing 4, 1–11. DOI:http://dx.doi.org/10.1186/s13677-015-0026-8.