بررسی تاثیر جاذبه های ناملموس بر توسعه گردشگری شهرهای اسلامی (نمونه مورد کلانشهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/ دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی/ دانشگاه تبریز/تبریز/ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/ دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی/ دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری/ دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی/ دانشگاه تبریز/ تبریز/ایران

چکیده

در دنیای امروز جاذبه های مقاصد گردشگری به دلیل فرایند جهانی‌شدن و تأکید بر عناصر ملموس و فیزیکی، بخصوص در مقاصد شهری بیشتر شبیه هم شده اند و این امر باعث شده است تا امروزه توسعه مقاصد گردشگری شهرهای اسلامی و هدف نهایی آن یعنی متمایزسازی مقاصد به فرایندی دشوار و کم اثر تبدیل شود. همچنین به نظر می رسد به دلیل ماهیت اصیل و ریشه دار میراث و فرهنگ‌عامه در شهرهای اسلامی، تأکید بر جایگاه جاذبه های ناملموس این شهرها می تواند به توسعه هرچه بیشتر گردشگری اسلامی آنان کمک نماید. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تاثیر جاذبه های ناملموس بر توسعه گردشگری شهرهای اسلامی است. در این راستا پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، سازه ها و مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده نموده است. حجم نمونه مورد بررسی 384 نفر از گردشگران ورودی به شهر تبریز بودند. حداقل حجم نمونه لازم برای تکمیل پرسشنامه‌های این پژوهش ۳۸۴ نفر در نظر گرفته‌شد. برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS استفاده‌شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که جاذبه های ناملموس گردشگری تأثیر معنی داری بر توسعه گردشگری شهرهای اسلامی دارند. همچنین این یافته ها حاکی از آن بود که جاذبه های ناملموس گردشگری تأثیر معنی داری نیز بر ابعاد توسعه گردشگری شهرهای اسلامی شامل ارزش و فواید ادراک شده، حمایت و مشارکت و پایداری توسعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Intangible Attractions on Development of Tourism in Islamic Cities (Case Study of Tabriz Metropolis)

نویسندگان [English]

  • Rahim Heydari Chineh 1
  • Shahrivar Rostaei 2
  • Salman Feizi 3
1 Associate Professor/ Department of Geography and Urban Planning/ Faculty of Planning and Environmental Sciences/ Tabriz University/ Iran
2 Associate Professor/ Department of Geography and Urban Planning/ Faculty of Planning and Environmental Sciences/ Tabriz University/ Iran
3 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning/ Faculty of Planning and Environmental Sciences/ Tabriz University
چکیده [English]

In today's world, attractions for tourist destinations have become more similar to each other due to the globalization process and focus on tangible and physical elements, particularly in urban destinations. Therefore, developing tourism destinations of Islamic cities and its ultimate goal- i.e. differentiating destinations- has now a day become a difficult and low-impact process. In addition, it also seems that focus on the situation of intangible attractions of these cities can help to develop their Islamic tourism due to the original nature and locational root of heritage and folklore in Islamic cities. The purpose of the research was to study the impacts of intangible attraction on the development of tourism in Islamic cities. In this regard, constructs and conceptual framework of the research were designed after studying theoretical foundations and research background. The research type was descriptive-survey research in which convenience-sampling method was used. The sample size was 384 citizens of arrival tourists to Tabriz City. 384 person were considered for the minimum sample size required to complete questionnaires. Structural equation modeling was used to analyze data and test hypotheses through Smart PLS software. Findings showed that tourism intangible attractions significantly affect the development of tourism in Islamic cities. In addition, findings indicated that tourism intangible attractions significantly affect the dimensions of developing tourism in Islamic cities including perceived value and benefits, support and participation, and sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Intangible Attractions"
  • "Tourism Development"
  • "Islamic Cities"
  • "Tabriz Metropolis"
ستیری، مهرداد، رایج، حمزه، حسینی طولی، فرشید، (1397). ارائه مدلی برای سنجش جذابیت مراکز خرید در مناطق گردشگری (موردمطالعه جزیره کیش). فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری. دوره ۶، شماره 2۴.
حیدری چیانه، رحیم، راحلی، حسین، فکری، فاطمه. 1396. ارزیابی جاذبه‌های گردشگری شهری با روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) مطالعه موردی جاذبه شورابیل اردبیل. گردشگری شهری . 4 (1)، 57-70.
زارع اشکذری, سیدمحمد, سقایی, محسن, موسوی, میرنجف, مختاری ملک‌آبادی, رضا. (1395). تحلیلی بر نقش جاذبه‌های میراث فرهنگی در توسعه و جذب گردشگری شهری در ایران مرکزی (مطالعۀ موردی: شهر یزد). پژوهش‌های جغرافیای انسانی, 48(3), 407-427.
Adongo, C. A., Taale, F., & Adam, I. (2018). Tourists values and empathic attitude toward sustainable development in tourism. Ecological Economics, 150, 251-263.
Ahmad, A. (2013). The constraints of tourism development for a cultural heritage destination: The case of Kampong Ayer (Water Village) in Brunei Darussalam. Tourism Management Perspectives, 8, 106-113.
Andrades, L., & Dimanche, F. (2017). Destination competitiveness and tourism development in Russia: Issues and challenges. Tourism Management, 62, 360-376.
Ariya, G., Wishitemi, B., & Sitati, N. (2017). Tourism Destination Attractiveness as Perceived by Tourists Visiting Lake Nakuru Park, Kenya. International Journal of Research in Tourism and Hospitality, 3(4).13-1
Boley, B. B., & McGehee, N. G. (2014). Measuring empowerment: Developing and validating the resident empowerment through tourism scale (RETS). Tourism Management, 45, 85-94.
Bramwell, B., Higham, J., Lane, B., Miller, G., (2017). Twenty-five years of sustainable tourism and the Journal of Sustainable Tourism: looking back and moving forward. J. Sustain. Tour. 25 (1), 1–9.
Brida, J. G., Meleddu, M., & Pulina, M. (2012a). Factors influencing the intention to revisit a cultural attraction: The case study of the museum of modern and contemporary art in Rovereto. Journal of Cultural Heritage, 13, 167-174.
Connell, J., Page, S. J., & Meyer, D. (2014). Visitor attractions and events: Responding to seasonality. Tourism Management, 46, 283-298.
Cottrell, S. P., Vaske, J. J., & Roemer, J. F. (2013). Resident satisfaction with sustainable tourism: The case of Frankenwald Nature Park, Germany. Tourism Management Perspectives, 8, 42-48.
Das, M., Chatterjee, B., (2015). Ecotourism: a panacea or a predicament? Tourism Management Perspectives 14, 3–16 (http://dx.doi.org/j.tmp.2015.01.002).
Fullerton, L., McGettigan, K., & Stephens, S. (2010). Integrating management and marketing strategies at heritage sites. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 4(2), 108- 117.
Hair, F., Ringle, M., & Sarstedt, M. (2011). PLS - SEM: Indeed a Silver Bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 19, No.
Hernández-Mogollón, J. M., Duarte, P. A., & Folgado-Fernández, J. A. (2018). The contribution of cultural events to the formation of the cognitive and affective images of a tourist destination. Journal of destination marketing & management, 8, 170-178.
Jaafar, M., Noor, S. M., & Rasoolimanesh, S. M. (2015). Perception of young local residents toward sustainable conservation programmes: A case study of the lenggong world cultural heritage site. Tourism Management, 48, 154-163.
Kim, K., Uysal, M., & Sirgy, M. J. (2013). How does tourism in a community impact the quality of life of community residents? Tourism Management, 36, 527-540.
Leask, A. (2016). Visitor attraction management: A critical review of research 2009–2014. Tourism Management, 57, 334-361.
Leask, A., Fyall, A., & Garrod, B. (2013b). Managing revenue in Scottish visitor attractions. Current Issues in Tourism, 16(3), 240- 265.
Lee, T. H. (2013). Influence analysis of community resident support for sustainable tourism development. Tourism Management, 34, 37-46.
Liu, J., Qu, H., Huang, D., Chen, G., Yue, X., Zhao, X., et al. (2014). The role of social capital in encouraging residents' pro-environmental behaviours in communitybased ecotourism. Tourism Management, 41, 190-201.
López, M. F., Virto, N. R., Manzano, J. A., & Miranda, J. G. (2018). Residents attitude as determinant of tourism sustainability: The case of Trujillo. Journal of Hospitality and Tourism Management, 35, 36-45.
Ma, M., & Hassink, R. (2013). An evolutionary perspective on tourism area development. Annals of Tourism Research, 41, 89-109.
Matarrita-Cascante, D. (2010). Changing communities, community satisfaction, and quality of life: A view of multiple perceived indicators. Social Indicators Research, 98(1), 105-127.
Mustafa, M. H., & Tayeh, S. N. (2011). The impacts of tourism development on the archaeological site of Petra and local communities in surrounding villages. Asian Social Science, 7(8), 88-96.
Nickerson, N.P., Jorgenson, J., Boley, B.B., 2016. Are sustainable tourists a higher spending market? Tour. Manag. 54, 170–177.
Nunkoo, R., & So, K. K. F. (2015). Residents' support for tourism: Testing alternative structural models. Journal of Travel Research, 5, 1-15.
Otgaar, A. (2012). Towards a common agenda for the development of industrial tourism. Tourism Management Perspectives, 4, 86- 91.
Packer, J., Ballantyne, R., Hughes, K., 2014. Chinese and Australian tourists' attitudes to nature, animals and environmental issues: implications for the design of nature-based tourism experiences. Tour. Manag. 44, 101–107.
Palau-Saumell, R., Forgas-Coll, S., Sanchez-García, J., & Prats-Planagum a, L. (2012). Tourist behavior intentions and the moderator effect of knowledge of UNESCO World Heritage Sites: The case of La Sagrada Família. Journal of Travel Research, 52(3), 364- 376.
Park, D. B., Nunkoo, R., & Yoon, Y. S. (2015). Rural residents' attitudes to tourism and the moderating effects of social capital. Tourism Geographies, 17(1), 112-133.
Porto, S., Leanza, P., & Cascone, G. (2012). Developing interpretation plans to promote traditional rural buildings as built heritage attractions. International Journal of Tourism Research, 14(5), 421-436.
Pulido-Fernández, J.I., Andrades-Caldito, L., Sánchez-Rivero, M., (2015).Is sustainable tourism an obstacle to the economic performance of the tourism industry? Evidence from an international empirical study. J. Sustain. Tour. 23 (1), 47–64.
Rasoolimanesh, S. M., Jaafar, M., Kock, N., & Ramayah, T. (2015). A revised framework of social exchange theory to investigate the factors influencing residents' perceptions. Tourism Management Perspectives, 16, 335-345.
Rivera, M., Croes, R., & Lee, S. H. (2016). Tourism development and happiness: A residents' perspective. Journal of Destination Marketing & Management, 5(1),5-15.
Ruhanen, L., Weiler, B., Moyle, B.D., McLennan, C.L.J., (2015). Trends and patterns in sustainable tourism research: a 25-year bibliometric analysis. J. Sustain. Tour. 23 (4), 517–535.
Sheng, C.-W., & Chen, M.-C. (2012). A study of experience expectations of museum visitors. Tourism Management, 33, 53-60.
Sher, K.L., Bagul, A.H.B.P., Din, S.A.M., 2015. The influence of community attachment and community involvement towards resident’s support on sustainable tourism development by mediating perceived benefits and perceived costs. American-Eurasian J. Agric. Environ. Sci. 15, 133–138.
Sheresheva, M., & Kopiski, J. (2016). The main trends, challenges and success factors in the Russian hospitality and tourism market. Worldwide Hospitality Tourism Themes, 8(3), 260-272.
Sinclair-Maragh, G., Gursoy, D., & Vieregge, M. (2015). Residents' perceptions toward tourism development: A factor-cluster approach. Journal of Destination Marketing & Management, 4, 36- 45.
Stylidis, D., Biran, A., Sit, J., & Szivas, E. M. (2014). Residents' support for tourism development: The role of residents' place image and perceived tourism impacts. Tourism Management, 45, 260-274.
Tang, C., & Tan, E. (2015). Does tourism effectively stimulate Malaysia's economic growth? Tourism Management, 46, 158-163.
Tolkach, D., & King, B. (2015). Strengthening community-based tourism in a new resource-based island nation: Why and how? Tourism Management, 48, 386-398.
Tugcu, C. T. (2014). Tourism and economic growth nexus revisited: A panel causality analysis for the case of the Mediterranean region. Tourism Management, 42, 207-212.
Tugcu, C. T. (2014). Tourism and economic growth nexus revisited: A panel causality analysis for the case of the Mediterranean region. Tourism Management, 42, 207-212.
UNESCO, Intangible cultural heritage and gender, 2015. [http://www.unesdoc.unesco.org/images/0024/002434/243401e.pdf].
Wang, S., Zhou, L., Lee, S., & King, C. (2014). Analysis of residents' social identity, tourism engagement, and propensity for tourism advocacy. Advances in Hospitality and Leisure, 10, 109–129.
Woo, E., Kim, H., & Uysal, M. (2015). Life satisfaction and support for tourism development. Annals of Tourism Research, 50, 84-97.
Wu, S.–.T., Chen, Y.-S., 2016. Examining eco-environmental changes at major recreational sites in Kenting National Park in Taiwan by integrating SPOT satellite images and NDVI. Tour. Manag. 57, 23–36.
Yi, X., Lin, V. S., Jin, W., & Luo, Q. (2017). The authenticity of heritage sites, tourists' quest for existential authenticity, and destination loyalty. Journal of Travel Research, 56(8), 1032e1048.