تحلیل فضایی جرائم سرقت در شهر ایلام با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا،دانشکده دافوس،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هر جرم دارای ظرف مکان و زمان است که آن را از دیگر رفتارها متمایز می‌سازد و باعث می‌شود تا رفتار مجرمانه در واحد مکان، توزیع فضایی یکسانی نداشته باشد موضوع این پژوهش تحلیل فضایی سرقت های پنجگانه ( منزل، مغازه، اماکن خصوصی، اتومبیل، وسایل و قطعات و لوازم اتومبیل) در شهر ایلام بوده که به شناسایی الگوی های فضایی و علل شکل گیری کانون‌های هر کدام از سرقت ها مورد بررسی قرار گرفته است.پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی می باشد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با روش اسنادی تهیه ‌شده است. بدین منظور تعداد 7071مورد جرم سرقت ثبت شده به ‌عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرارگرفته است. با استفاده از آزمون‌های آماری در محیط ARCGIS، کانون‌های سرقت ها در شهر ایلام شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل فضایی قرارگرفته است.ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻗﻮع ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺮﻗﺖ در شهر ایلام از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻜﺎﻧﻲو زﻣﺎﻧﻲ خاصی ﭘﻴﺮوی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺮاﻳﻢ در ساعات پایانی شب رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و با محیط شهری، مناطق حاشیه نشین و محل اسکان طبقات متوسط و بالای جامعه و وضعیت اقتصادی نامناسب در ایلام ارتباط دارد. ﻣﻬﻢ ترین ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺟﺮم ﺧﻴﺰ در شهر در جهت غربی شرقی و دارای کشیدگی می باشدواﻳﻦ اﻣﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را از ﻧﻈﺮ وقوع ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Robbery Crimes in Ilam City Using Geographic Information System (GIS)

نویسندگان [English]

  • vahid Barani pusian 1
  • Adel Khani 2
1 Department of Geography, Faculty of Dafos, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran
2 Graduated from Amin University of Law Enforcement Sciences
چکیده [English]

Each crime has a location and time frame that distinguishes it from other behaviors and causes criminal behavior in the same unit not to have the same spatial distribution. And car parts) in the city of Ilam to identify the spatial patterns and causes of the focal points of each of the robberies. is. The information required for the research is provided by documentary method. For this purpose, 7071 cases of robbery registered as statistical population were studied. By using statistical tests in the ARCGIS environment, the focal points of the robberies in Ilam have been spatially analyzed and analyzed. It occurs in the late hours of the night and is related to the urban environment, the suburbs and the settlement of the upper and middle classes of society and the poor economic situation in Ilam. The most important crime laws in the city are in the east-west direction and elongated, which makes it seem unlikely to have happened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Analysis
  • Crimes
  • Ilam
  • GIS
اداره بهره دهی مرفوک ایلام، 1397.آمار جرائم سرقت شهر ایلام .
ادیبان، فرزاد (1394).عوامل موثر بر وقوع سرقت‌های به عنف درشهرستان بوشهر.فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی بوشهر. ( 6) 21، صص 79-10.
جعفریان، محمد حسن و شایسته زرین، امیر(تابستان1387). شناسایی و تحلیل کانون‌های جرم خیز شهر شهریار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی .نشریه علوم انتظامی.2(2-1)، صص80-110.
 حاتمی نژاد، حسین؛ حاتمی نژاد، حجت؛نیروکوشکی نیان، مجتبی و فوادی، فاطمه (1391).تحلیل جغرافیایی اثر گذاری کالبد شهر مشهد. فصلنامهبرنامه‌ریزی منطقه ای، 2(7)، صص 65-75.
حاتمی، مجتبی(1396) شناسایی پراکنش فضایی-زمانی کانون‌های جرم خیز شهر ملکشاهی، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی، 6(23)، صص 111-130.
دن ﻓﻠﻴﺴﻨﺮ و هنزل من اف(1383) .ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اداره اﻣﻮر ﭘﻠﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮا. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻟﻴﻼ اﺻﻞ ﻋﻠﻴﺰاده، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ.6(21)، صص80-.102
 رضوانی، محمدرضا؛ زارع، زهره؛ فرهادی، صامت و نیک سیرت، مسعود(1390).جغرافیای جرم در نواحی روستایی با تاکید بر سرقت دام در بخش چهار دولی شهرستان قروه.فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 6(1)، ص39.
ﺳﺠﺎدی، ژﯾﻼ، ﭘﺮوﯾﺰ آﻗﺎﯾﯽ و ﺣﺴﻦ رﺋﯿﺴﯽ(1394).ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و تدوینبرنامه‌ریزی راهبردی( مورد پزوهی: منطقه 1 تهران)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻤﺎره 44، ص 16-1.
سلامی مهرداد، زهری زهرا و شرفی، علی(1391).تاثیر گره‌های مکانی بر الگوی توزیع جرایم سرقت: مطالعه موردی شهر بیرجند: فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، 2(1)، صص75-94.
سلامی، مهرداد و زهری، زهرا و شرفی، علی(1391).شناسایی و پهنه‌بندی کانون‌های وقوع جرم سرقت در شهر بیرجند، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 1(2)، صص83-102
سیف الدینی، فرانک وکلانتری، محسن و احمدی، سجاد(1393).بررسی تاثیر کاربری اراضی شهری در شکل‌گیری الگو‌های فضایی بزهکاری شهر تهران، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 46(1)، صص 49-68
شکوئی، حسین(1372).جغرافیایی اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر، تهران، انتشارات دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
شماعی، علی و ویسیان، محمد و اصغری، آزاد وکمانگر، سارا(1395).تحلیل فضایی جرایم سرقت در شهر قروه، پژوهش‌های راهبردی امنیت ونظم اجتماعی، 5(2) صص89-104
شنایدر، تاد(1385).پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی در مراکز آموزشی .ترجمه سروش بهربر، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
عباس زاده، صغری واسدی، ابوالقاسم و سرایی، محمد حسین(1396).تحلیل جغرافیای کانون‌های جرم خیز در شهر مرزی سرپل ذهاب، فصلنامه علوم وفنون مرزی، 8(1)، صص 75-88
کامران نیا، جلال(1385).تحلیل الگوهای فضایی و آینده نگری جرم در شهر شیراز، محلات مرکزی شهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران:دانشگاه شهید بهشتی
کشتکار، لیلا(زمستان94).واکاوی شاخص‌های محیطی-کالبدی موثر در وقوع جرم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(نمونه موردی:محدوده کلانتری15 شهر اهواز)، فصلنامهبرنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره نوزدهم، شماره4.
 کلانتری، محسن(1380).بررسی جغرافیایی جرم وجنایت در مناطق مختلف شهر تهران.رساله دکتری رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، ص58
کنعانی، اکبر و محمدی برزگر، جعفر(1396).تحلیل فضایی کانون‌های سرقت داخل خودرو در سرکلانتری پنجم تهران بزرگ، فصلنامه پژوهش‌های انتظام اجتماعی، 9(4)، صص255-290
محمدی امناب، سیامک ؛ حسین زاده دلیر، کریم و نوروزی ثانی، پرویز(1396).ارزیابی تأثیر نوع و میزان کاربری اراضی در شکل گیری کانونهای جرمخیزجرایم مربوط به سرقت شهر تبریز، نشریه پزوهش وبرنامه ریزی شهری، 8(29)، صص43-60
مطالعات بازنگری طرح جامع شهر ایلام(1392).اداره کل مسکن و شهرسازی استان ایلام ص35.
مغانی رحیمی، بهنام ؛ پور خسروانی، محسن و خداداد، مهدی(1396).ارزیابی توزیع فضایی ونقش محیط در وقوع جرم سرقت در مناطق چهارگانه شهر کرمان، فصلنامه پژوهش‌های انتظام اجتماعی، 9(4)، صص117-138
ملکی، سعید(1381). توسعه پایدار شهری با تأکید بر اراضی ایلام – فصلنامه فرهنگ ایلام، شماره 11 و12. صص84-85
مهندسین مشاور بعد تکنیک(1382). طرح تفصیلی شهر ایلام – تهران .
نصرتی، اکبر و عبادی نژاد، سیدعلی (زمستان1392).تحلیل توزیع مکانی-زمانی سرقت منزل در شهر ارومیه با استفاده از GIS، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 1(4) صص77-104.
نصیری، اسماعیل و احمدی، علی و رحمانی، محمد حسن و کماسی، حسین(1396).تحلیل فضایی جغرافیایی جرم و مکان‌های جرم خیز، مهندسی جغرافیای سرزمین، 2(1)، صص61-77
هندیانی، عبدا... و نظری منظم، مهدی(1394).نقش تحلیل جرایم در جرم یابی، فصلنامه کارآگاه، سال هشتم، شماره صص 95- 112.
ﭘﻮرﺟﻌﻔﺮ، رﺿﺎ؛ ﻣﺤﻤﻮدی ﻧﮋاد، ﻫﺎدی؛رﻓﯿﻌﯿﺎن، و اﻧﺼﺎری، ﻣﺠﺘﺒﯽ(1387).ارتقای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮاﯾﻢ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد «C.P.T.E.D ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ویژه نامه مهندسی و معماری و شهر سازی. جلد 6، ﺷﻤﺎره 19، صص 73-82
Achu Ashok (2016) "GIS Analysis of Crime Incidence and Spatial Variation in Thiruvananthapuram City" International Journal of Remote Sensing Applications (IJRSA) Volume 6, 2016
Adigun Folasade Oyenike, Odedare, K.O., Abolade Olajoke, IGE James Olateju ,(2016) Gis Application in Spatial Analysis of Crime in a Developing Nation: A Case of Ogbomoso, Nigeria , Advances in Social Sciences Research Journal – Vol.3, No.
Afshar Sistani, Iraj (1993), Ilam and his ancint civilization, Ministry of Culture and Islamic Guidance Printing and Publishing Organization, First Printing, Winter 1993, 507
Cornish, D. B. and R. V. Clarke. (1987), Understanding Crime Displacement: An Application of Rational Choice Theory, Criminolog
Greenberg, S. W. & Rohe, W. M. (1984). Neighborhood design and crime: A test of two perspectives. Journal of the American Planning Association, 50(1), 48-61Jacobs, Jane, (1961), “The Death and Life of Great American Cities”, NY: Random House
Nick Malleson, Alison Heppenstall,Linda See(2010). Crime reduction through simulation: An agent-based model of burglary. Computers, Environment and Urban Systems.34(3),pp 236-250.
Ojiako, J.C, Okafor, C. K , Igbokwe, E.C. , Enedah, I.C.,(2016) , Modeling of Crime Pattern in Anaocha L.G.A, Anambra State, Nigeria Using GIS Approach , International Journal of Innovative Research in Engineering & Management
Schneider, S, & Pearcy, P. (1996). The theory and practice of crime prevention through environmental design, a literature review, Report for Canada Mortgage and Housing Corporation, Ottawa
Weber, B. (2014) “Can Safe Ride Programs Reduce Urban Crime?”, Regional Science and Urban Economics, 48: 1–11.