باز تعریف و کاربست اصول و معیارهای شهرگرایی جدید در راستای ملاحظات بومی شهرها

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

در جهت رفع مشکلات ناشی از فرسودگی و زوال مراکز شهری و گسترش افقی شهرها جنبش نوشهرگرایی بـه وجـود آمـد. نوشهرگرایی مجموعه ای از عوامل توسـعه ای بـرای ایجاد جوامع بهینه و جذاب‌تر است. با توجه به مشکلات و مسایل عدیده ای که از گسترش افقی و پراکنده شهر شیراز حادث شده است، استفاده از دیدگاه های نظری شهرگرایی جدی و نمونه های موفق اجرا شده در کشورهای توسعه یافته, میتواند در اصلاح و ارایه الگوی بومی شهرسازی موثر باشد. هدف این مقاله باز تعریف و کاربست اصول و معیارهای شهرگرایی جدید در راستای ملاحظات بومی شهر است. سوال اصلی مقاله این است که اصول و معیارهای نوشهر گرایی با توجه به ملاحظات بومی و محلی چگونه قابل تبیین و باز تعریف است؟ روش انجام این مقاله توصیفی تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می دهد که برنامه ریزی و طراحی کالبدی احداث یک شهرک جدید بر اساس شهرگرایی جدید و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به آن براساس ملاحظات بومی الگوی مناسبی برای شهرسازی به دست دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redefining and applying the principles and criteria of new urbanism in line with the indigenous considerations of cities

نویسندگان [English]

  • Gholam-Ali Daizi Jani 1
  • Mohammad Reza Rezaei 2
  • Ali Shamsoddini 2
1 PhD Student in Urban Planning, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

In order to solve the problems caused by the deterioration and deterioration of urban centers and the horizontal expansion of cities, the neo-urbanism movement was established. New urbanism is a set of development factors to create more optimal and attractive communities. Considering the many problems and issues that have arisen from the horizontal and scattered expansion of Shiraz, the use of serious theoretical views of urbanism and successful examples implemented in developed countries, can be effective in reforming and presenting the local model of urban planning. The purpose of this article is to redefine and apply the principles and criteria of new urbanism in line with the city's indigenous considerations. The main question of the article is how the principles and criteria of new urbanism can be explained and redefined according to local and indigenous considerations? The method of this article is descriptive-analytical. The results of the article show that the physical planning and design of the construction of a new town based on the new urbanism and the determination of the relevant rules and regulations based on local considerations provide a suitable model for urban planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New urbanism
  • urban planning
  • Shiraz city
  • urban development
اوست هویی زن آندریاس(1377)، مشارکت شهروندان در طرح ریزی توسعه نواحی شهری ، ترجمه ناصر برک پور ، مجله معماری و شهر سازی ، شماره 48و 49.
بوذرجمهری، خدیجه(1382).دانش بومی در توسعه روستایی پایدار، مجله جغرافیا و توسعه 
پاکزاد، جهانشاه(1369)، واحد همسایگی، مجله صفه، شماره1.  
پورمحمدی، محمدرضا، مصیب زاده، علی(1388)، آشنایی با محله و معیارهای محله بندی شهر با تاکید بر شهر تبریز، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، شماره28، صص90-53.
تقوایی، مسعود، بابانسب، نسب، موسوی، چمران(1388).تحلیلی بر سنجش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، مجله مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای، شماره 2، صص36-19.
حاجی پور، خلیل(1385)، برنامه ریزی محله مبنا رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار، نشریه هنرهای زیبا، شماره26، صص46-37.                                                                 
حقیقیان، منصور، اسماعیلی، رضا، کریمی زاده اردکانی، سمیه(1394)، تبیین جامعه شناختی تاثیر توسعه محله محوری در اداره کلان شهر تهران(مورد مطالعه محله‌های ازگل، جنت آباد، حکیمیه، خانی آباد نو)، شماره20، صص120-99.
دهخدا، علی اکبر(1377)، لغت نامه، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران.
رفیعیان، مجتبی، هودنسی، هانیه(1384).بازتولید سرمایه‌های اجتماعی در محلات شهری در رویکرد توسعه پایدار اجتماعات محلی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
رضازاده ، راضیه، سلسله ، علی(1389).مروری بر سیاست های توسعه پایدار محلی با رویکرد دارایی مبنا و تاکید بر سرمایه‌های اجتماعی و کالبدی، نامه معماری و شهرسازی، سال دوم ، شماره 4
رهنما، محمد رحیم ؛ ذبیحی، جواد (1390) تحلیل توزیع تسهیلات عمومی شهری در راستای عدالت فضایی با مدل یکپارچه دسترسی در مشهد، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 23.
سلطان زاده، حسین(1390) «تاریخ مختصر شهر و شهرنشینی در ایران از دوره باستان تا 1355 ه.ش» ، انتشارات چهارطاق.
شکویی، حسین. (1372). جغرافیای اجتماعی شهرها، چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی.
صرافی ، مظفر . 1379، مبانی برنامه ریزی منطقه ای انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، چاپ دوم.
عبدالهی، مجید(1392)، ارزیابی ابعاد اجتماعی محله‌های شهری در چارچوب دیدگاه سرمایه اجتماعی:مورد مطالعه پژوهشی محله‌های شهر شیراز، فصلنامه مدیریت شهری، شماره32، صص184-163.    
علوی تبـار علیرضـا. (1382 ).بررسـی الگـوی مشـارکت شـهروندان در اداره امـور شـهرها، جلـد دوم، سـازمان شهرداریها
فیلیپس، روندا، پیتمن، (2009)، توسعه اجتماع محلی، ترجمه مهدی ابراهیمی، انتشارات راتلج، چاپ اول
مخبر، عباس.(1365).برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستایی:راهبردهای جایگزین، تهران، چاپ اول، انتشارات وزارت امور خارجه
مهندسین مشاور. (1386 ) شهر ساز و معمار آرمانشهر، تجدید نظر طرح تفصیلی زنجان.
معصومی اشکوری، حسن(1387) «راهنمای عملی برنامه ریزی و آینده پژوهی» ، انتشارات پیام.
معیدفر، سعید، مقدم، غلامرضا(1389)، نقش هویت محله ای در کاهش و کنترل گرایش به رفتارهای نا به هنجار اجتماعی در شهر، فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، شماره2، صص144-115.
Ost zen Hui Andreas (1377), citizen participation in planning the development of urban areas, the translation of N. Burke pour, Journal of Architecture and Urban Chef, numbers 48 and 49.
Bouzarjomehri, Khadijah (1382) Native housed in sustainable rural development, Journal of Geography and Development.
Pakzad, Jahanshah (1369), neighborhood, Sofeh journal, Issue 1.
Pour Mohammadi, MR, Mosayeb Zadeh, Ali (1388), familiar with the neighborhood and the city of criteria neighborhood with an emphasis on the city of Tabriz, Journal of Geography and Planning, No. 28, Ss90-53.
Taghvai, M, Babansb, ancestry, Mousavi, Chamran (1388) Analysis of the factors influencing participation of citizens in municipal management, Journal of Urban and Regional Research, Issue 2, Ss36-19.
Hajipour, Khalil (1385), based neighborhood planning effective approach in creating sustainable urban management, fine arts publication, Issue 26, Ss46-37.
Haghighian, M., Ismail, R., Karimizadeh ardakani, S. (1394), explaining the sociological impact of the central district development in Tehran metropolis office (about the neighborhoods in Boston, Jannat Abad, Hakimiyeh, Khani Abad Delhi), No. 20, Ss120- 99.
DehkhodaAli Akbar (1377), dictionaries, Publishing and Printing Tehran University, Second Edition, Tehran.
Rafieian, M, Hvdnsy, Hania (1384) .baztvlyd social capital in neighborhoods on Sustainable Development, local communities, Computer Research Center of Islamic Sciences.
Rezazadeh, R., Dynasty, Ali (1389), browsing the local sustainable development policies based approach and an emphasis on social capital and physical assets, a Architecture, Issue 4.
Rahnama, Mohammad Rahim, Zabihi, J. (1390) analysis in order to facilitate distribution of urban public space with an integrated model of access to justice in Mashhad, Journal of Geography and Development, Number 23.
Slotanzadeh, Hossein (1390), "A Brief History of urbanism in Iran from ancient times to 1355 AD" penthouse publications.
Shakuie, Hussein. (1372). Urban social geography, Second Edition, published by SID.
Sarrafi, Muzaffar.( 1379, Foundations of Management and Planning Organization Publications Regional Planning, Second Edition.
Abdollahi, M. (1392), to assess the social dimensions of urban neighborhoods 15.within the framework of social capital: The Case of the neighborhoods of the city, Urban Management Journal, Issue 32, Ss184-163.
Alavi Tabar,Alireza. (1382) .brrsy model of citizen participation in city affairs, Volume II, the municipalities.
.Phillips, Rhonda, Pittman, (2009), community development, translation Mehdi 18.Ebrahimi, Routledge, First Edition.
Mokhber, Abbas. (1365) plan reflecting local-level planning and Rural Development: Alternative Strategies, Tehran, first edition, published by the Ministry of Foreign Affairs.
Consulting Engineers. (1386) in builder and architect of Utopia, revised, detailed plan of Zanjan.
Masumi Eshkavari, H. (1387) "A practical guide to planning and futures studies", message dissemination.
Moeedfar, Saeed Moghaddam, G. (2010), the role of neighborhood identity in reducing and controlling behaviors not the norm in the city, Iranian Journal of Social Issues, Issue 2, Ss144-1