ارائه مدل توسعه پایدار مبتنی بر تعالی آموزش کارآفرینی مراکز آموزش جهاد کشاورزی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت،واحد تهران غرب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش" ارائه مدل توسعه پایدار مبتنی بر تعالی آموزش کارآفرینی کشاورزی مراکز آموزش جهاد کشاورزی" می باشد.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.در مجموع 4430 نفر جامعه شاغلین مراکز آموزش جهاد کشاورزی می باشند که مطابق جدول مورگان تعداد 354 نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده اقدام به انتخاب نمونه مورد پژوهش شد.در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته 64 گویه ای(برگرفته از پژوهش شمس و همکاران(1393)) استفاده شده است. روایی ابزار پژوهش با توجه به استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و با توجه به بکارگیری خبرگان و تایید صوری ابزار پژوهش،روایی پرسشنامه بصورت صوری به تایید رسیده است.جهت تأیید پایایی پرسشنامه نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ در مجموع عدد 0.953 به دست آمد.نتایج حاصل از اجرای آزمون مدل تاییدی نشان می‌دهد، کلیه پارامترهای مدل در سطح مطلوب و قابل قبولی قرار دارند. نتایج حاصل از اجرای مدل نهایی ساختاری نشان می دهد، بالاترین بار عاملی مربوط به مولفه رهبری (0.88) و در جایگاه دوم مولفه خط و مشی و استراتژی(0.86) و در جایگاه سوم مولفه شراکت ها و منابع(0.84) قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model of sustainable development based on the excellence of entrepreneurship education of agricultural jihad training centers

نویسندگان [English]

  • Mojgan Shaeri 1
  • hadi rezghi shirsavar 2
1 PHD student of Educational management, Islamic Azad University, west Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Department of Educational Management, School of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main objective of this research is "to provide a model of sustainable development based on the excellence of entrepreneurship education of agricultural jihad training centers". This study was applied in terms of purpose and in terms of data collection method, the research type is descriptive survey. A total of 4430 people in the Association of Agricultural Jihad Training centers, which according to Morgan table, 354 people were selected as the sample, which were selected by simple random sampling method. In this study, a researcher-made questionnaire 64 items (derived from Shams et al. (2014)) has been used. The validity of the research instrument was based on the use of a researcher-made questionnaire and according to the experts ' application and formal approval of the research tools, the questionnaire validity was confirmed. In order to confirm the reliability of the questionnaire, Chorenbach α was obtained by calculating the total number of 0.953. Results of test implementation the confirmatory model indicates that all parameters of the model are at an acceptable level. The results of the final structural model show that the highest factor of the leadership component (0.88) and in the second position of the line and policies and strategies (0.86) and in third position are the component of partnerships and resources (0.84).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training excellence
  • entrepreneurship
  • agricultural education
  • model
احمد‌پورداریانی، م.(1378). کارآفرینی: تعاریف، نظرات و الگوها، تهران، نشر شرکت پردیس، چاپ پنجم.صص. 125-45.
امیران ، ح. (1384). راهنمای گام به گام سرآمدی سازمانی بر اساس مدل های EFQM و اینکا، انتشارات مشاورین کیفیت ساز، چاپ سوم.
 بادسار، م ، رضایی، ر ، فتحی، س و قاسمی، م.(1395). نقش میانجی عزت ‌نفس درتحلیل عوامل مؤثر بر قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)، دو فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 12، شماره 1 بهار و تابستان ، صص:133-147.
خراسانی، ا، عموزاده، م، ملامحمدی، ا .(1395). اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال سوم، شماره 8، صص:19-34.
رحمانیان کوشککی، م ، چیذری، م ، عباسی، ع. (1394). بررسی توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش علمی ـ کاربردی کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه، استان فارس(، دو فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ، دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان، صص:1-18.
غلامرضا شمس مورکانی, محمد قهرمانی, زهرا معارفوند, فاطمه زنگنه
شمس مورکانی، غ و ، قهرمانی، م ، معارفوند، زهرا و زنگنه، ف .(1393). ارزیابی عملکرد دانشگاه شهید بهشتی براساس مدل تعالی سازمانی، دوفصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 39-67 ، دوره 6، شماره 12 ، بهار و تابستان .
عزیزی، ب.(1389). طراحی الگوی نظام آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش علمی – کاربردی کشاورزی ایران، رساله دکتری رشته ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
نادری، ن و رستمی، س.(1397). تحلیل راهبردی توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه)، دو فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان، صص: 37-51.
Fortwengel , J., and Jackson ,G.(2016).legitimizing the apprenticeship practice in a distanat environment :Institutional entrepreneurship through inter-organizational networks.Journal of world Business,1-15.
Gupta, V. K., and Wales, William J.(2017). Assessing Organisational Performance Within Entrepreneurial Orientation Research: Where Have We Been and Where Can We Go from Here?. The Journal of Entrepreneurship,26(1) ,1–26.
Heinonen. J. (2017). (Intrapreneurship – risk, change, success). Publications of the Turku School of Economics and Business Administration. (on line) http://www.tukkk.fv.pk.
Kuratko, Donald and Hodgetts , Rechard(2012). Entrepreneurship: a contemporary approach. Harcourt collage publishers.fifth edition.
Magnaye , Cartagena Magnaye(2019) Climate Smart Agriculture Edu-tourism: A Strategy to Sustain Grassroots Pro-biodiversity Entrepreneurship in the Philippines, Cultural Sustainable Tourism , pp:203-218.
Maktabi,H., and Babakhanian,M(2015). Identification of Factors Affecting Organizational Entrepreneurship in Selected Sama Technical Schools. procedia social and behavioral sciences,940-647.
NI, Hao(2018)Entrepreneurship Education Matters: Exploring Secondary Vocational School Students’ Entrepreneurial Intention in China, The Asia-Pacific Education Researcher,October 2018, Volume 27, Issue 5, pp: 409–418.
Nisula, karoliina and pekkola ,samuli(2019)ERP based business learning environment as a boundary infrastructure in business learning, Education and Information Technologies, vol:10, issues:3, pp:1-20.
Osborne,Richaed(2012). The essence of entrepreneurial Success.Management Decision, 33(7), 23-40.
Scalfi Eghenter,A.(2018). Organizational Creativity Play and Entrepreneurship. Organization Studies,1-22.
Shah, seyed imad, shahjehan,asad and afsar,bilal(2019)Determinants of Entrepreneurial University Culture Under Unfavorable Conditions: Findings from a Developing Country, Higher Education Policy, June 2019, Volume 32, Issue 2, pp 249–271.
Smith,A.B.(20004) Changing External Conditions Require High Levels of Entrepreneurship in Agriculture, ISHS Acta Horticultural 655: XV International Symposium on Horticultural Economics and Management ,DOI:  10.17660/ActaHortic.2004.655.21.
Thonberry,Neal E.(2013). Corporate entrepreneurship: teaching managers to be entrepreneurs. Journal of management Development, 22(1), 18-33.
Urban ,B. and Chantson,j(2019) Academic entrepreneurship in South Africa: testing for entrepreneurial intentions, The Journal of Technology Transfer, June 2019, Volume 44, Issue 3, pp 948–980.
Urbano, David and Aparicio, Sebastian and Audretsch, David (2019) Twenty-five years of research on institutions, entrepreneurship, and economic growth: what has been learned? Small Business Economics, June 2019, Volume 53, Issue 1, pp 21–49.
Ussman, A.M.(2015).University and Entrepreneurship Development, Academy of Business & Administrative Science(ABAS), International Conference Budapest, Hungary. July 13-15.
Yunis,M., Tarhini,A., and Kassar,A.(2017). The role of ICT and innovation in enhancing organizational performance: The catalysing effect of corporate entrepreneurship. Journal of Business Research,1-13.