بررسی ناهنجاری همدید در بروز گرمای زود هنگام(مطالعه موردی: ایستگاه همدید اندیمشک)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای اقلیم شناسی ،واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز،ایران.

2 گروه جغرافیای اقلیم شناسی، واحداهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران.

3 گروه جغرافیای اقلیم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

4 گروه جغرافیای اقلیم شناسی،واحد اهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

در این تحقیق ناهنجاری همدید موثر در بروز گرمای زودهنگام ایستگاه همدید اندیمشک در طی دوره آماری1390–1360 با رویکرد محیطی به گردشی مورد بررسی قرارگرفت و از داده‌های ارتفاعی مربوط به ترازهای 500 و 700 هکتوپاسکال و فشار تراز سطح زمین در قلمرو جغرافیایی 0 تا 90 درجه طول شرقی و 0 تا 60 درجه عرض شمالی استفاده و نقشه های مرتبط در محیط نرم افزار Grads ترسیم شد. داده ها از مرکز باز تحلیل ملی پیش بینی محیطی و مرکز ملی پژوهش های هواشناسی (NCEP/NCAR) به صورت دیده بانی 6 ساعته با تفکیک مکانی 5/2 × 5/2 درجه دریافت نتایج نشان داد، سامانه پر ارتفاع جنب حاره نقش اصلی را بر عهده دارد. در دوره گرم سال زبانه‌ای از پرفشار جنب حاره‌ای آزور که در اقیانوس اطلس تشکیل می‌شود بر روی ایران استقرار می‌یابد. قلمرو عملکرد این زبانه از تراز 700 تا 100 میلی بار گسترش دارد، در این سامانه خطوط هم ارتفاع به موازارت هم شکل گرفته همچنین زبانه های ناهنجاری های مثبت در ترازهای پانصد و هفتصد هکتوپاسکال در بازه زمانی مورد مطالعه بر روی منطقه حکم فرما بوده است. در مقابل در تراز دریا با ناهنجاری منفی همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of synoptic anomalies in early heat(Case study: Andimeshk synoptic station)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Khazai 1
 • Gabraail ghorbanian 2
 • farideh Azimi 3
 • Zahra Khazaie 4
1 Department of Climatology Geography, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Department of Climatology Geography, Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Department of Climatic Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Department of Climatology Geography, Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

In this study, effective synoptic anomalies in the occurrence of early heat of Andimeshk synoptic station during the statistical period 1390-1360 with an environmental approach to rotation were investigated and from altitude data related to 500 and 700 hPa and ground level pressure in the geographical area 0 to 90 degrees East longitude and 0 to 60 degrees north latitude were used and related maps were drawn in Grads software environment. Data from the National Center for Environmental Prediction Analysis and the National Center for Meteorological Research (NCEP / NCAR) as a 6-hour observation with a spatial resolution of 2.5 2 2.5 degrees showed that the high-altitude subtropical system played a major role. Is in charge. During the warm period of the year, a tongue of high pressure from the subtropical Azores that forms in the Atlantic Ocean settles on Iran. The range of operation of this tab extends from the level of 700 to 100 millibars. In this system, lines of the same height are formed parallel to each other. In contrast, sea level is associated with negative anomalies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Andimeshk
 • Anomalies
 • Premature heat
 • Circulation patterns
 1. اسفندیاری درآباد، فریبا، عالی جهان، مهدی، رحیمی، مسعود و ارسلان مهرورز (۱۳۹۲). آشکارسازی آماری تاثیر پدیده گرمایش جهانی بر ناهنجاری‎های دبی حوضه رودخانه ارس، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، سال ۱، شماره ۴، صص ۴۳-۶۰.
 2. خسروی، محمود، سلیقه، محمد و بهروز صباغی (1390). تأثیر آنومالی های دمای سطح دریای عمان بر بارندگی فصول پاییز و زمستان سواحل جنوب شرقی ایران، جغرافیا و برنامه ریزی، سال 16، شماره 30، صص 59-81.
 3. خوش اخلاق فرامرز، حیدری محمدامین (1394). واکاوی و مدل‌سازی ناهنجاری‌های فراگیر بارش غرب ایران در ارتباط با عملکرد مراکز فشار دریای مدیترانه. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. سال ۱۵، شماره ۳۷، صص ۲۲۱-۲۴۴.
 4. دارند، محمد، مسعودیان، سید ابوالفضل (1394). شناسایی و تحلیل الگوهای ناهنجاری ضخامت سرماهای فرین ایران زمین(طی بازه زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۳). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال ۳۰، شماره ۳، صص ۱۰۵-120.
 5. ساری صراف، بهروز، جلالی عنصرودی، طاهره، سرافروزه، فاطمه. (1394). اثرات گرمایش جهانی بر اقلیم شهرهای واقع در حوضه دریاچه ارومیه. دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری، سال 6، شماره 12، صص 33-48.
 6. طافی، شاهرخ، مهدوی عادلی، مهدی (1395). تحلیل خطر زلزله در گستره شهرستان اندیمشک و تعیین میزان آسیب پذیری لرزه ای آن، فصلنامه آنالیز سازه-زلزله، دوره 13، شماره 4، صص 58-51.
 7. عزیزی، قاسم، میری، مرتضی، رحیمی، مجتبی. (1394). شناسایی الگوهای همدیدی مؤثر در شکل‌گیری ناهنجاری‌های دمایی ایران و اروپا. پژوهش­های جغرافیای طبیعی، سال 47، شماره 1، صص 91-104.
 8. علیزاده، زکیه، محب الحجه، علیرضا، احمدی گیوی، فرهنگ. (1396). بررسی بی هنجاری اقلیمی ایران در آبان‌ماه 1390 از دیدگاه دینامیک بزرگ ‌مقیاس. فیزیک زمین و فضا، شماره 43، صص 149-164.
 9. قویدل رحیمی، یوسف، رضایی، محمد (1393). تحلیل آماری و سینوپتیک دماهای ابر گرم منطقه جنوب شرق ایران، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک. سال چهارم، شماره 15، صص ۳۵-۵۲.
 10. قویدل رحیمی، یوسف، فرج­زاده اصل، منوچهر، عالی جهان، مهدی. (1396). نقش ناهنجاری‌های دمایی کره زمین در تغییرپذیری دماهای حداقل ایران. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، سال 21، شماره 59، صص 243-261.
 11. قویدل رحیمی، یوسف، نوری حمید، یساری طلعت (۱۳۸۹). ناحیه بندی سینوپتیک دمای منطقه خزر بر مبنای متغیرهای ترمودینامیک ترازهای فوقانی جو. برنامه‌ریزی و آمایش فضا. سال چهاردهم، شماره 2، صص ۲۱۸-۲۳۲.
 12. مجرد، فیروز، معصوم پور، جعفر، رستمی، طیبه (1394). تحلیل آماری همدیدی امواج – گرمایی بالای 40 درجۀ سلسیوس در غرب ایران. جغرافیا و مخاطرات محیطی، شمارة 13، صص 57–
 13. محمدی، حسین، مقبل، معصومه، رنجبر، فیروز (1389). مطالعه تغییرات بارش و دمای ایران با استفاده از مدل MAGICC SCENGEN، جغرافیا، سال هشتم، شماره 25، صص 125-142.
 14. مسعودیان، ابوالفضل و محمد دارند (1391)، واکاوی ناهنجاری‌های فشار تراز دریا در روزهای همراه با رخداد سرماهای فرین در ایران، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، سال 23، پیاپی 45، شماره 1، صص 1-18.
 15. منتظری، مجید، مسعودیان، سید ابوالفضل. (1389). شناسایی الگوهای فرارفت دمایی ایران در سال‌های سرد. پژوهش­های جغرافیای طبیعی، شماره 74، صص 79-94.
 16. Cheikh Dione, Fabienne Lohou, Marjolaine Chiriaco, Marie Lothon, Sophie Bastin, Jean-Luc Baray, 2017,”
 17. circulations and local processes on temperature anomalies at three French observatories”. Journal of Applied Meteorology and Climatology, American Meteorological Society, 2017, 58 (1), pp.141-158.
 18. Chen, Fan, Konrad II, Charles E, (2006). A Synoptic climatology of summertime heat and humidity in the Piedmont region of North Carolina. Journal of Applied Meteorology and Climatology, Volume .45, pp, 674- 685.
 19. Kyselý, J. (2008). Influence of the persistence of circulation patterns on warm and cold temperature anomalies in Europe: analysis over the 20th century. Global and Planetary Change, 62(1), 147-163.
 20. Lucian Sfîcă, Adina-Eliza Croitoru,*, Iulian Iordache, and Antoniu-Flavius Ciupertea, 2017”
 21. Synoptic Conditions Generating Heat Waves and Warm Spells in Romania”.Academic Editor: Christina Anagnostopoulou
 22. Received: 25 December 2016; Accepted: 24 February 2017.
 23. Peña-Angulo, D., Trigo, R. M., Cortesi, N., & González-Hidalgo, J. C. (2016). The influence of weather types on the monthly average maximum and minimum temperatures in the Iberian Peninsula. Atmospheric Research, 178, 217-230.
 24. Rajaud, A.; de Noblet, N. I,2015,”
 25. Tropical Warm Semi-Arid Regions Expanding Over Temperate Latitudes In The Projected 21st Century”
 26. NASA Astrophysics Data System (ADS),
 27. 2015-12-01
 28. Stafford, J. M., Wendler, G., & Curtis, J. (2000). Temperature and precipitation of Alaska: 50 year trend analysis. Theoretical and Applied Climatology, 67(1-2), 33-44.
 29. esrl.noaa.gov
 30. Yue, S., & Hashino, M. (2003). Temperature trends in Japan: 1900–1996. Theoretical and Applied Climatology, 75(1-2), 15-27.