تحلیل تأثیر سیاست بر گردشگری در منطقه آزاد اروند

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 گروه جغرافیای سیاسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 دانشیار گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده

موقعیت ژئوپولیتیک منطقه آزاد اروند و ضرورت تأمین امنیت منطقه‌ای از طریق تدابیر غیر نظامی در منطقه حساس خلیج فارس از سویی، و توجه ویژه به درآمدهای جایگزین در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و بدون نفت از سوی دیگر، توسعه مناطق آزاد تجاری مثل اروند برپایه فعالیت هایی نظیرتوسعه گردشگری را براساس قابلیت های سرشاری که از نظرعمق ژئوپلتیکی در این زمینه دارد ضروری ساخته است. در این راستا در پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت های پیمایشی- میدانی، ضمن بهره گیری از تکنیک SWOT مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیداتی که می تواند از منظر سیاسی بر توسعه گردشگری منطقه اثرگذار باشد؛ مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است. بر این اساس جهت شناسایی و تعیین میزان اولویت عوامل موثر بر گردشگری منطقه با استفاده از تدوین پرسشنامه در قالب طیف لیکرتی، تعداد40 سوال با رویکرد کالبدی، طبیعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی طراحی و با نظرسنجی از کارشناسان و مدیران محلی اصلاح و هدفمند گردید. پرسشنامه ها یبن200نفر(30نفراساتید وکارشناسان گردشگری، 85نفرگردشگر،40 نفر بومی منطقه و45 نفر از کارکنان گردشگری و آژانس های مسافرتی) توزیع و تکمیل گردید. نتایج حاصل نشان داد که رویکرد انتخابی در زمینه تدوین راهبردها و استراتژیهای توسعه گردشگری منطقه آزاد اروند از منظر سیاسی، رویکرد کمینه- بیشینه یا استراتژیهای بازنگری(WO)می باشد که هدف آن استفاده از فرصت ها و قابلیت های بیرونی جهت تقویت و ارتقای ضعف هایی است که این ناحیه در برنامه ریزی گردشگری با آن رو به رو می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Impact of Politics on Tourism in the Arvand Free Zone

نویسندگان [English]

  • Homa Taheri 1
  • Amir Gandomkar 2
  • Hojat Mahkouii 3
  • Ahmad Khadem Al-Husseini 4
1 PhD Student in Political Geography, Department of Geography, Najafbad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Tourism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad Universiy, Najafabad, Iran
3 Departmant of Political Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
4 Associate Professor, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

In this regard, in the present study, using survey-field approaches, while using the SWOT technique, the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats that can affect the development of tourism in the region from a political perspective; Has been analyzed and analyzed. Based on this, in order to identify and determine the priority of the factors affecting the tourism of the region by compiling a questionnaire in the form of Likert scale, 40 questions were designed with physical, natural, economic, political and security approaches and modified and targeted by surveys of local experts and managers. . Questionnaires were distributed and completed to 200 people (30 professors and tourism experts, 85 tourists, 40 natives of the region and 45 employees of tourism and travel agencies). The results showed that the selective approach in formulating strategies and strategies for tourism development in the Arvand Free Zone from a political perspective is the minimum-maximum approach or review strategies (WO) that aims to use external opportunities and capabilities to strengthen and promote weakness. Are the areas that this area is facing in tourism planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arvand Free Zone
  • Politics
  • Tourism
  • Economic Development
  • SWOT Technique
Akbari, A& Vagharkhloo, M. (2015). Ecotourism (a concept of tourism geography), Encyclopedia Foundation of Iran, first edition.(Persion).
Edgel S , David L.; Maria del M, Allen; Smith, G& Jason R(2013). Policy-making in the tourism industry yesterday, today, tomorrow. Translation: Hamid Zargham Borujeni and Morteza Bazrafshan. Tehran: Cultural Research Office.
Edgell. D.L; Allen. M.D; Smith. G; & Swanson. G.R (2008). Tourism Policy and Planning: Yesterday. Today and Tomorrow
Elsevier.Mahmoudi, B & Derakhshan, S. (2019). Strategic planning of tourism development in Anshan tourism sample area in Khuzestan province, tourism research and sustainable development, No. 1 (4) .: 1-10. .(Persion).
Nastaran, M & Rezaei Shahabi, R (2009). Analysis of multiplication coefficient model in the development of tourism industry in East Azerbaijan province, Armanshahr architecture and urban planning, Volume 2, Number 2: 8-1. .(Persion)
Patuleia, M Estevâo JV .(2020). Nautical Tourism: Research Perspectives, Politics, and Practices, Maritime and Coastal Tourism,10(40):17.
Quang Hung D & Jeng Fung C, (2013) Prioritizing the Factor Weights Affecting, Tourism Performance by FAHP, International Journal of Engineering Business Management Taichung, Taiwan.
Sadr Mousavi. M& Dakhili,J.( 2003). Assessing the status of tourism facilities in East Azerbaijan province from the perspective of tourists, Geographical research, Volume 39, Number 9: 1818.(Persian)
Saedi, A, Beheshti, S M; Rezvani, R. (2012). Basic Obstacles to Policy Making from the Perspective of Elites, Journal of Tourism Planning and Development, Volume 2, Number 2: 56-33. .(Persion)
Yamaguchi, Y., (2005), "Sport Tourism, Sport Volunteer and Sport for All", Journal ofAsian Sport for all, 1,: 29-36
Zarghami Borujeni, H & Bazrafshan, M. (2015). Framework for formulating tourism policies of the Islamic Republic of Iran, Bi-Quarterly Journal of Social Studies in Tourism, Fourth Year, No. 8: 77-51. .(Persion).
Zarghami Borujeni, H& Shalbafian, A. ...(2013). Tourism policies of countries (comparative study). Second Edition: The Court. .(Persion)
Veisi, H. (2017). A Study of Tourism Industry Policy in the Upstream Laws of the Islamic Republic of Iran, Quarterly Journal of Strategic Studies of Public Policy, Volume 7, Number 25: 93-112. Hashemi Rad, Seyed Ali Akbar (2015).