توسعه جغرافیایی شرکت گاز با تاکید بر اثر معماری سازمانی بر بلوغ قابلیت های کارکنان(مورد مطالعه: شرکت گاز استان بوشهر)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان، ایران.

3 دانشیار گروه ریاضی ، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت،واحد تهران غرب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

باوجود اهمیت معماری سازمانی و تاثیر آن بر بلوغ قابلیت های کارکنان، همچنان ابعاد و مؤلفه های مختلف معماری سازمانی و بلوغ قابلیت های سازمانی به خوبی روشن نیست.لذا هدف اصلی این مقاله شناسایی ابعاد و مؤلفه های معماری سازمانی و بلوغ قابلیت های کارکنان و مشخص کردن مولفه های تاثیرگذار و تاثیرپذیر در شرکت گاز استان بوشهر است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی عوامل و مؤلفه ها استفاده شده است. در ضمن مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاه در سال 139۸ به صورت کد های باز و محوری و گزینشی انجام شده و برای تعیین مولفه ها اثرگذار و اثرپذیر از تکنیک دیمتل(Dematel) استفاده شده است.در این پژوهش ۸۵ کد باز و ۲۳ کد محوری و در نهایت ۱۹ مولفه اصلی برای معماری سازمانی و بلوغ قابلیت های کارکنان مشخص شد. پس از آن با توجه به پرسشنامه ماتریسی تصمیم گیری مقایسات زوجی از ۲۰ خبره در زمینه های معماری سازمانی و بلوغ قابلیت های کارکنان به عنوان نمونه استفاده شد. در نهایت مولفه های اطلاعات، فناوری و کسب و کار از عوامل اثرگذار و تعریف شده، مدیریت شده، بهینه سازی، برنامه های کاربردی و پیش بینی شده از عوامل اثرپذیر شناسایی شدند. از نظر خبرگان مولفه اطلاعات از تاثیرگذارترین عوامل در معماری سازمانی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical development of the gas company with emphasis on the effect of organizational architecture on the maturity of employees' capabilities

نویسندگان [English]

  • layla ghasemi 1
  • hadi rezghi shirsavar 2
  • maryam mosleh 3
  • azita jouybari 4
1 PHD candidate, Department of educational Management, west Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant professor department of Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, GARMSAR Branch, Semnan, Iran
3 Associated professor of Department of mathematics, , west Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant professor Department of Management, west Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Despite the importance of organizational architecture and its impact on the maturity of employee capabilities, the various dimensions and components of organizational architecture and maturity of organizational capabilities are still not well understood. Making effective and influential components in Bushehr Gas Company. In addition to the documentary study, the content analysis technique with MAXQDA12 software has been used to identify the factors and components. In addition, semi-structured interviews with university experts were conducted in 1398 in the form of open, central and selective codes, and Dematel technique was used to determine the effective and efficient components. In this study, 85 open codes and 23 the central code and finally the 19 main components for organizational architecture and maturity of employee capabilities were identified. After that, according to the Matrix Questionnaire, decision making of pairwise comparisons of 20 experts in the fields of organizational architecture and maturity of employee capabilities was used as an example. Finally, the components of information, technology and business were identified as influential and defined factors, managed, optimized, applications and predicted as effective factors. According to experts, the information component is one of the most influential factors in organizational architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Architecture
  • Human Resource Capacity Maturity
  • Bushehr Gas Company
  • Dimtel Technique
رضوی، داوود، مهسا، شمس، (1388)، ویژگی‌های کیفی معماری سازمانی، نخستین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران.
Curtis, B., Hefley, B., & Miller, S. (2009). People capability maturity model (P-CMM) version 2.0 (No. CMU/SEI-2009-TR-003). CARNEGIE-MELLON UNIV PITTSBURGH PA SOFTWARE ENGINEERING INST.
Chun, S. A., Luna‐Reyes, L. F., Sandoval‐Almazán, R., Janssen, M., & Klievink, B. (2012). Can enterprise architectures reduce failure in development projects?. Transforming Government: People, Process and Policy.
Hazen, B. T., Bradley, R. V., Bell, J. E., In, J., & Byrd, T. A. (2017). Enterprise architecture: A competence-based approach to achieving agility and firm performance. International Journal of Production Economics, 193, 566-577.
Kaidilva, Julia, Sandkuhl, Kurt, Seigerroth, Ulf, (2017), Challenge in integration product-IT into enterprise architecture-Case study, Procedia Computer Science 121 ,pp: 525–533
Niederman, F., Brancheau, J. C., & Wetherbe, J. C. (1991). Information systems management issues for the 1990s. MIS quarterly, 475-500.
Niemi, E. (2008). Enterprise architecture benefits: Perceptions from literature and practice. Tietotekniikan tutkimusinstituutin julkaisuja, 1236-1615; 18.
Sajid, Muhammad, Ahsan , Kamran. (2016), Role of enterprise architecture in healthcare organization and knowledge –base medical diadnosis system , Journal of Information Systems and Technology Management, Vol. 13, No. 2, pp. 181-192
Sessions, R. (2007) A Better Path to Enterprise Architectures. Object Watch Inc.
Sultanow, E., Brockmann, C., Schroeder, K., & Breithaupt, C. (2016). Lufthansa aviation standard: developing an open group reference architecture for the aviation industry. Informatik 2016.
TOGAF, (2007) The Open Group Architecture Framework. Version 8.1.1, Enterprise
Edition.