بررسی مولفه های تاثیر گذار بر تعاملات اجتماعی در فضاهای باز شهری با استفاده از تکنیک متاآنالیز

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 گروه معماری، واحد بندرعباس، دانشگاه پیام نور، بندرعباس، ایران.

چکیده

مفهوم تعاملات اجتماعی در مقایسه با سایر مفاهیم مورد استفاده در فضاهای باز شهری بیشترین استعمال را دارد که این موضوع به تنوع تعاریف منجرگردیده و لزوم طبقه بندی نتایج مطالعات را می‎طلبد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه" تعاملات اجتماعی" اجرا شده است تا از ترکیب این نتایج، شدت اثر تاثیر هر یک از مولفه های موثر بر سازه تعاملات اجتماعی از طریق اثر متوسط محاسبه گردد. به منظور بررسی هدف اصلی تحقیق، روش فراتحلیل مورد استفاده قرار گرفته است و مقالات علمی و پژوهشی فارسی و انگلیسی منتشر شده، بدون اعمال محدودیت مکانی و زمانی،جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. به منظور انجام فراتحلیل30 پژوهش در رابطه موضوع بررسی شدند و از این میان 10 پژوهش انجام شده بین سالهای 1392-1398در زمینه تعاملات اجتماعی در فضاهای باز شهری انتخاب گردید. به منظور نتایج فرا تحلیل از نرم افزار Comprehensive Meta-analysis V2 بهره گرفته شده است. در مرحله اول ارزیابی پژوهش های منتخب، مفروضات همگنی و خطای انتشار مطالعات مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته ها حکایت از ناهمگنی اندازه اثر و عدم سوگیری انتشار مطالعات بود. در مرحله دوم ضریب اثر با به کارگیری نرم افزارCMA مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که اندازه اثر مولفه های شناسایی شده 319/4 است که بر حسب نظام تفسیری کوهن در حد متوسط ارزیابی می شود. در مجموع نتایج پژوهش نشان داده است که مولفه های شناسایی شده تاثیر متوسطی بر تعاملات اجتماعی در فضای باز شهری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting Social Interactions in Urban Open Spaces by Using Meta-Analysis Technique

نویسندگان [English]

  • Roya Honarkhah 1
  • Koorosh Afzali 1
  • Abdol karim Ghaedi 2
1 Urbanism Department,Faculty of Art , Architecture and Urbanism,Islamic Azad University,Kerman ,Iran
2 Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Art and Architecture, Payam Noor University of Bandar Abbas, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The concept of social interactions is more commonly used than other concepts used in open urban spaces, which leads to a variety of definitions and requires the classification of study results. The purpose of this study is to quantitatively combine the results of researches on "social interactions" to calculate the magnitude of the effect of each of the factors affecting the structure of social interactions on the average effect and Identify the most influential factor on social interaction. In order to examine the main objective of the research, meta-analysis is used. And published scientific and research articles in Farsi and English have formed the statistical population of the research without applying spatial and temporal constraints. For the purpose of meta-analysis, 30 researches on the subject were reviewed and 10 researches were conducted between 2013-2019 in the field of social interactions in urban open spaces. Comprehensive Meta-analysis V2 software was used for meta-analysis results .In the first step, evaluation of selected research, homogeneity assumptions and error of publication of studies were investigated. Findings indicated heterogeneity of effect size in publication studies. In the second step, effect coefficients were evaluated using CMA software. The results of the analysis showed that the effect size of the identified factors is 4.319 which is averaged according to Cohen's interpretive system. Overall, the results show that the identified factors have a moderate impact on social interactions in urban open spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta -analysis
  • social interaction
  • urban open spaces
  • physical
  • individual
 اکبری زردخانه، سعید، عطاری، محمد(1394)، لزوم سنجش و گزارش شاخص های اندازه اثر در پژوهش‌های روانشناختی، رویش روان شناسی، سال 5، شماره 14، 46-29.
 بذرافکن، کاوه، گچ کوب، مریم(1390) . بررسی نقش فضاهای عمومی در شکل گیری تعاملات اجتماعی به منظور ایجاد پایداری اجتماعی در شهرها، همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی، دانشگاه آزاد واحد اردستان.
 بهزادفر، مصطفی، طهماسبی، ارسلان(1392). شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر تعاملات اجتماعی(تحکیم و توسعه روابط شهروندی در خیابان های شهری: نمونه مورد مطالعه سنندج). فصلنامه علمی- پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر، شماره 25، 28-17.
 پاکزاد، جهانشاه(1391). راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، تهران، وزرات مسکن و شهرسازی، چاپ اول.
 حبیب، فرح، نادری، سیدمجید، جهانشاهلو، لعلا و فروزانگر، حمیده(1391) . سنجش چارچوب ارزیابی سرمایه اجتماعی درساختار شهر با تاکید بر نقش فضاهای عمومی (مطالعه موردی: شهر تهران)، هویت شهر، شماره 12، 5-14.
 دانشپور، سید عبدالهادی و چرخچیان)1386(. فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات جمعی، مجله باغ نظر، شماره 4، 28-19.
 رفیعیان، مجتبی، خدایی، زهرا(1388). بررسی شاخص ها و معیارهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی شهر، راهبرد، شماره 53، 227-248
 رضائیان، محسن. (1392). مروری بر انواع مطالعات مروری در حوزه سلامت . تحقیقات نظام سلامت، سال 9، شماره 11، 1149-1157.
 شوای، فرانسوز(1394). شهرسازی، تخیلات و واقعیات، مترجم سید محسن حبیبی، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 قلمبر دزفولی، مریم، نقی زاده، محمد (1392). طراحی فضاهای شهری به منظور ارتقا تعاملات اجتماعی(مطالعه موردی: بلوار بین محله ای)، هویت شهر، شماره 17، 15-24.
 قربانی زاده، وجه اله (1392). روش فرا تحلیل با نرم افزار CMA2، انتشارات بازتاب.
 نقی زاده، محمد(1396)، معیارهای قلمرو عمومی خوب شهر، نشریه مطالعات معماری ایران، شماره 12، 96-83.
 ماجدی، حمید، منصوری، الهام، حاجی احمدی، آذین(1390)، باز تعریف فضای شهری(مطالعه موردی: محور ولیعصر حدفاصل میدان ولیعصر تا چهار راه ولیعصر)، مدیریت شهری، شماره 27، 283-263.
 مدنی پور، علی(1384). طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرایند اجتماعی و مکانی، ترجمه فرهاد مرتضایی، تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی.
 مدنی پور، علی(1391). فضاهای عمومی و خصوصی شهر، ترجمه فرشاد نوریان، تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی.
 یزدان فر، سیدعباس، حسینی، سیدباقر، زرودی، مصطفی، کیفیت فضاهای عمومی و افزایش تعاملات اجتماعی، نشریه مدیریت شهری، سال یازدهم، شماره 32، 22-7.
 Anton, C.E. & Lawrece,C. (2016), The relationship between place attachment,the theory of planned behavior and residents’ response to place change,Journal of Environmental psychology,Vol.47, 145-154.
 Bigdeli,V.& Bin Ngaht,I, (2013), The role of public spaces in promoting social intraction, International Journal of Current Engineering and Technology, 3(1), 184-188.
 Cacioppo,J. T.& Patrick,W. (2008), Loneliness:Human Nature and The Need for Social Connection, WW Nortne & Company,New York,NY.
 Dempsey Nicolas,C. Brown b, G. Bramley, (2012), The key to sustainable urban development in UK cities? The influence of density on social sustainability Progress in Planning 77.No 94.
 Fathi, S. (2012), Thoughts on social relations in the sustainable urban space, Journal of Iranian social development studies, No:4, 47-64.
 Gel.J. (2010), Cities for People, Island press,Washington DC.
Hajer,M & Reijndorp,A. (2001), In Search of New Public Domain: Rotterdam: NAI Publishers.
 Huffman,R. (2006).The Value of Urban open space.Urban Land, 65(1), 108-111.
 Karafta.R. (2015), Social intraction and the city. Research gate.Available at: https://www.researchgate.net/publication/278675826_SOCIAL_INTERACTION_AND_THE_CITY
 Lang, J. (2012). Creating architectural theory: The role of the behavioral scintiences in environmental design to Urban open space.Tehran:Hoviat shahr publication.
 Moulay,A.&Ujang,N.& Said,I. (2017), Legibility of neighborhood parks as a predictor for enhanced social intraction towards social sustainability,Cities,Vol.61, 58-64.
 Nasar, J. L. (2015). Creating places that promote physical activity: Perceiving is believing. Active Living Research Brief.
 Pigott,T.D. (2012). Advances in Meta-Analysis. New York,Springer. PPS.org,2000
Sitte, C (2013). The Art of Building Cities: City Building According to Its Artistic Fundamentals. Reprint of 1945 Edition, Martino Fine Books.
Trancik, R. (1986). Finding Lost Space; Theories of Urban Design. Van Nostrand Reinhold Company, New York.