ارزیابیِ شاخص‌های زمینه‌گرایی در فرایند طراحی معماری

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد تمام گروه معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

3 استاد تمام گروه معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

آغاز هر رویداد خلاقانه طراحی، همواره با سوالاتی در ذهن طراح همراه بوده است؛ چرا که این مسیر پرفراز و نشیب و پر از ابهام که مشتمل بر مراحل و فعالیت‌های مختلف است، طراح را به پاسخ‌هایی متعدد سوق می دهد که هرکدام شامل زوایایی آشکار و پنهان از موضوع هستند. از این حیث فرایند طراحی در هر کدام از موضوعات و مراحل توام با چالش هایی است طراح را به پیش می خواند. اما آنچه که در این مسیر اهمیت خاصی دارد، نقطه آغاز طراحی و مرحله ایده‌یابی است که حاصل آن شکل‌گیری مولد اولیه به مثابه ایده و انسجام دهنده طرح است. در این راستا، بهره‌گیری از تاثیرات زمینه و بستر طراحی را شاید بتوان به عنوان نقطه آغازی بسیار مهم و تاثیرگذار در فرایند طراحیِ معماری قلمداد کرد. این در حالیست که می‌توان تاثیرات زمینه و بستر طراحی را به عنوان نقطه آغازی بسیارمهم و تاثیرگذار در فرایندِ طراحیِ معماری قلمداد کرد. با عنایت به موارد ذکر شده، تحقیقِ حاضر با هدف تبیین و تحلیلِ شاخص‌های زمینه‌گرایی در فرآیند طراحی، انجام پذیرفت که در گام نخستِ پژوهش، با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و استنادی، شاخص‌های زمینه‌گرایی استخراج و تبیین گردید و در ادامه تحقیق و گام دوم، با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق با خبرگان حوزه معماری و شهرسازی، اعم از اساتید دانشگاه و معماران حرفه‌ای به تحلیل و ارزیابیِ شاخص‌های زمینه گراییِ مستخرج از مطالعاتِ گامِ نخست پژوهش در فرایند طراحی پرداخته شد؛ که نهایتاً نتایج حاصله، حاکی از تاثیرگذاریِ کیفیات کالبدی، فضایی و مادی و همینطور ابعاد انسانی، اجتماعی و فرهنگی زمینه موجود است. این در حالیست که نمی توان تاثیرگذاریِ شاخصه های دیگر زمینه را در این مهم انکار کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of contextualism indicators in the architectural design process

نویسندگان [English]

  • Kourosh Hajizadeh Alamdari 1
  • Iraj Etesam 2
  • Seyed Mustafa Mokhtabad Amri 3
1 PhD Student, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Architecture, Faculty Member, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran.
3 Full professor of architecture, faculty member of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The beginning of any creative design event has always been accompanied by questions in the designer's mind; Because this ups and downs and full of ambiguity, which includes different stages and activities, leads the designer to multiple answers, each of which includes obvious and hidden angles of the subject. In this sense, the design process in each of the topics and stages is fraught with challenges. But what is particularly important in this direction is the starting point of the design and the ideation stage, which results in the formation of the primary generator as the idea and the coherence of the design. In this regard, taking advantage of the effects of the context and design context can be considered as a very important and influential starting point in the architectural design process. However, the effects of the design context and context can be considered as a very important and influential starting point in the architectural design process. In view of the above, the present study was conducted with the aim of explaining and analyzing the contextualism indicators in the design process. Using in-depth interviews with experts in the field of architecture and urban planning, including university professors and professional architects, the characteristics of contextualism extracted from the studies of the first step of research in the design process were analyzed; Finally, the results indicate the impact of physical, spatial and material qualities as well as human, social and cultural dimensions of the existing context. However, the influence of other characteristics of the field in this important can not be denied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contextualism
  • contextual architectural features
  • architectural design process
الکساندر، کریستوفر. (1389) . شهر درخت نیست. ترجمۀ فرناز فرشاد و شمین گلرخ. تهران: آرمانشهر.
بل، سایمون. (1382) . منظر الگو ، ادراک، فرآیند. ت : بهناز امین زاده] تهران : [دانشگاه تهران.
دهخدا، علی اکبر (1377)، لغت نامه دهخدا، محل نشر: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
کلامی، مریم و حمید ندیمی (1393). تاملی بر نقش دانش شخصی از موقعیتِ طراحی در شکل‌گیری مولد‌های اولیه طراحی. نشریه صفه(64): 19-20- 29.
میرمقتدایی، مهتا. (1383). "معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها". نشریه هنرهای زیبا. پاییز 1383: 26-17، 19.
یورماکا، کاری (1391). مقدماتی بر روش های طراحی معماری ، ترجمه کاوه بذرافکن، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد تهران مرکزی.
Brolin, B.C(1980) architecture in context: Fitting new building with old. New York: van Nostrand Reinhold.
Dictionary of English NODE (2005). Oxford University Press – London.
Gaines, Merrill C. (1980). "Teaching a Contextual Architecture". JAE, Vol. 33, No. 3 (Spring, 1980), pp. 21.
Geddes, P. (1968). Cities in Evolution. An introduction to the Town Planning Movement and to the Study of Civics. London: Ernest Bern Limited.
Hillier, B. 1996. Space is the Machine: a Configurational theory of Architecture. Cambridge: Cambridge University Press.
Hurtt.Steven, Contextualism of 6 paradigms, politics and poetry”. Inland Architect, sep./oct.1987.
Jencks, Charles. 2002. New Paradigm in Architecture (7th ed.). Yale University Press.
Rowe, C. & Koetter, F. (1978). College City. Cambridge: MIT Press.
Sanghvi, Nikhil. 2017. "Context in Architecture. International Journal on Emerging Technologies". Vol .8(1): 76.
Stokots, D. & I. Altman. 1987. Handbook of Environmental Psychology. New York: John Wiley & Sons.
Yorgancioglu, Derya. 2004. Steven Holl: A Translation of Phenomenological Philosophy into the Realm of Architecture, For the Degree of Master of Architecture, Middle East Technical University, September 2004.
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=1