شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های موثر بر خلق فرصت‌های کارآفرینانه از دیدگاه توسعه پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی: صنایع دستی استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کنتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ‌ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ‌ایران

4 استادیار، گروه حسابداری، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ‌ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوی خلق فرصت‌های کارآفرینی صنایع دستی بوده است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع آمیخته می‌باشد. متغیرهای تحقیق بر اساس نظر 20 نفر از خبرگان کارآفرینی و صنایع دستی که بر اساس روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند، شناسایی شد. برای بخش کمی تحقیق از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SMART- PLS استفاده شد که جهت اجرای آمار استنباطی بر اساس نمونه‌گیری به روش مورگان از 307 فعالان صنایع دستی تعداد171 نفر انتخاب شدند که هر یک به پرسشنامه پنج گزینه‌ای لیکرت پاسخ دادند. نتیجه آمار استنباطی تحقیق نشان داد که ابعاد (مولفه‌ها) روانشناختی (تجربه، خلاقیت، پیشرفت در موفقیت، هوشیاری و ریسک‌پذیری)، اقتصادی (تامین سرمایه، بازار، عوامل تولید - مواد اولیه - منابع انسانی، شرکت‌های تعاونی و صادرات)، اجتماعی - فرهنگی )ارتقای سطح فرهنگ آموزش صنایع دستی، روابط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و تبلیغات و اطلاع‌رسانی)، قوانین و مقررات )قوانین و مقررات مالیاتی، قوانین و مقررات گمرکی، پرداخت تسهیلات دولتی و تسهیل در مجوزهای ایجاد کارگاه( و تکنولوژیکی )روش‌ها و رویکردهای جدید تولید صنایع دستی، ابزار و تجهیزات مدرن، کاربردی کردن محصول، ارتقاء سطح مهارت تولیدکنندگان) در خلق فرصت‌های کارآفرینی صنایع دستی موثرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the effective components on creating entrepreneurial opportunities from the perspective of sustainable development of rural areas (Case study: handicrafts of Golestan province)

نویسندگان [English]

  • mohadeseh motahari 1
  • seyed mohammadreza hosseini 2
  • Ruhollah Samiei 3
  • Majid Ashrafi 4
1 Department of Entrepreneurship, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
4 Assistant Professor, Department of Accounting, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to provide a model for creating entrepreneurial opportunities for handicrafts. The research method in this study is mixed. The research variables were identified based on the opinions of 20 entrepreneurship and handicrafts experts who were selected based on the snowball sampling method. For the quantitative part of the research, the structural equation method was used using SMART-PLS software. To perform inferential statistics based on Morgan sampling method, 171 people were selected from 307 handicraft activists who each answered a Likert five-choice questionnaire. The result of inferential statistics showed that the psychological components (experience), creativity, progress in success, awareness and risk-taking), economic (capital, market, factors of production - raw materials - human resources, cooperatives and exports), social - Promoting the culture of handicraft education, social relations, social capital and advertising and information), laws and regulations, tax laws and regulations, customs laws and regulations, payment of government facilities and facilitation of workshop (and technological) permits. Methods and approaches New production of handicrafts, modern tools and equipment, application of the product, upgrading the skill level of producers) are effective in creating entrepreneurial opportunities for handicrafts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship Opportunities
  • Handicrafts
آزادخانی، پاکزاد و محمدی، بهاره (1395). نقش مدیریت کارآفرینی در توسعه صنایع دستی و جذب گردشگری بیشتر شهر کرمانشاه، دومین کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری، استانبول- کشور ترکیه، موسسه فراز اندیشان دانش بین الملل
ارمغان ، سیمین (1396) . چالش ها و چشم اندازهای نقش کارآفرینی در توسعه روستایی ایران ، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال هشتم ، شماره 1 ، زمستان 1396، ص173-192
الیاسی، قنبر؛ رکنی، ندا؛ و طیبی، سید کمیل(1390) . نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره11 ، ص7-26.
انصاری، منوچهر و نبی‌پور حقیقی، مژگان (1389). موانع توسعه کارآفرینی زنان کارآفرین، مجله ضمیمه خردنامه همشهری، شماره 39، صص18-1.
ثریایی، علی و عطف، زهرا (1393). شناسایی چالش‌های صنایع دستی و ارائه راهکارهای لازم )مطالعه موردی: صنایع دستی استان مازندران(، پژوهشهای مدیریت و حسابداری، شماره دوم و سوم، مرداد و شهریور ماه 1393.
حاجی پورشوشتری، عبدالحمید (1386). مهر اصالت یونسکو برای صنایع دستی، فصلنامه علمی پژوهشی گلجام، شماره 6 و7، صص 155-171.
رحمن‌نیا، ناصر؛ دانیالی، تهمینه و ارمغان، سیمین (1398)، تبیین آثار اقتصادی معیشتی بر توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان رستم‌آباد شمالی رودبار)، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال دهم، شماره 1، 419-397 صص.
شایسته فر، مهناز (1389). صنایع دستی ایرانی، تجلی ذوق و استعداد، مجله کتاب ماه نور، شماره139 .
شریفی، فرود؛ اروندی، سمانه (1398). ارزیابی فرایندهای هیدرولوژیکی با تحلیل داده‌های اندازه‌گیری و مدل‌های شبیه‌سازی در حوزه‌های آبخیز استان گلستان، مهندسی و مدیریت آبخیز، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، دوره 11، شماره 1، 61-43 صص.
صارمی، م و علی‌زاده ثانی، م (1388). بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرایند شناسایی فرصت‌های کارآفرینی بین کارآفرینان برتر منتخب، توسعۀ کارآفرینی، س1، ش 7، ص 103-122.
صدرموسوی، میرستار؛ کریم زاده، حسین و خالقی، عقیل (1395). تحلیلی بر عوامل مشارکت پایین زنان روستایی در نیروی کار با استفاده از روش آمیخته مورد: دهستان سینا در شهرستان ورزقان، فصلنامه 1، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شمار2، ص 1-20.
صرامی، حسین (1384). صنایع دستی اصفهان و مشکلات آن، مجله فضای جغرافیایی، شماره 13. 34-47 صص.
صفری، سعید و میرزایی بافقی، ملیحه (1393). شناسایی و اولویت‌بندی فرصتهای کارآفرینانه در صنعت گردشگری شهرستان یزد، مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 131:26-147.
طغرایی، محمدتقی (1394). شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر کارآفرینی فرهنگی در صنایع دستی عشایری، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال پنجم، شماره 3، پاییز 1395، پیاپی 17،ص19-36.
عزیزی، شهریار؛ ع. موتمنی؛ و عبداله‌پور، ا (1391). بررسی الگوی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد- . دوم، ص7-25.
قلی پور، محمدرضا (1399 ). طرا حی مدل توسعه کارآفر ینی اکوتوریسم با رو یکرد رفاه اجتماعی در روستاهای هدف گردشگری، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال یازد هم، شماره 1 ، زمستان99،ص331-345.
قنبری، س، م؛ دهقان، و میرکی اناری، ح (1396). تبیین و ارزیابی نقش کارآفرینی در توسعة روستایی با تأکید بر صنایع دستی مطالعة موردی: روستاهای بخش مرکزی در شهرستان انار، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، ش 6(1)، ص119-132.
گل‌محمدی، فرهود (1389). توسعه صنایع‌دستی و فناوری متوسط با هدف گسترش توریسم و اشتغال پایدار روستایی، مجله مسکن و محیط روستا، شماره 131، پاییز 1389، ص 73- 94.
مهدنژاد، حافظ؛ مستجابی، حمید؛ پرهیز، فریبا و رضایی، محسن. (1389) تحلیل تاثیر آمایش سرزمین بر توسعه گردشگری و امنیت در استان گلستان،‌ نشریه انتظام اجتماعی، دوره 12، شماره 1، 140-123 صص.
موسایی،‌ یوسف؛ شریعت پناهی، مجید ولی؛ و استعلاجی، علیرضا (1397). قابلیت‌سنجی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سهند، روستای کندوان)، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال هشتم، شماره 4،ص 219-211. 
موسی‌زاده، فاطمه؛ عباسی اسفجیر، علی اصغر؛ رحمانی فیروزجاه، علی (1389). سهم ابعاد سرمایه فرهنگی در میران تمایل به گردشگری ساکنین شهرهای ساحلی استان مازندران،‌ فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال دهم، شماره 1، 597-579 صص.
میرواحدی، سیدسعید، م. طغرایی و ز. سنجریان (1396). بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه، نشریه کارآفرینی در کشاورزی ، جلد چهارم، شماره اول.
نظام‌فر، حسین؛ محمدی حمیدی، سمیه؛ حسینی، سید مصطفی؛ حسینی جنبذی، فرزانه سادات (1397). تحلیل شاخص‌های توسعه پایدار در کشورهای صادر کننده عمده نفت جهان، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)،‌ دوره 9، شماره 1، شماره پیاپی 33، 379-363 صص.
نواب اکبر، فیروزه، ن. منفرد، ع. رضائی (1379). عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت تولید صنایع‌دستی مطالعه موردی زنان عشایر نیمه اسکان یافته مرندافزر، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هشتم، شماره 31،ص 235-260.
وهابی، عباسقلی و امرایی، بابک (1387). صنایع دستی، آسیب‌ها و نوآوری‌ها آسیب‌شناسی صنایع دستی ایران و نوآوری جهت توسعه ملی، مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه صنایع دستی ایران دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
هاتفی، محمد حسین (1388). هنرهای سنتی و صنایع دستی، محور توسعه فرهنگی و صادرات، مجله کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 23.
یاوری، حسین (1386). آشنایی با هنرهای سنتی، تهران، انتشارات دانش جهانگردی، چاپ چهارم. 298 ص.
یزدان‌پناه، لیلا و صمدیان، فاطمه (1388). عوامل مؤثر بر میزان موفقیت شرکتهای تعاونی مطالعه موردی صنایع دستی استان کرمان، تعاون، سال بیستم، شماره202 و 203.
Ardichvili, A., Cardozo, R., and Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business Venturing, 18(1): 105–124.
Baron, R.A. (2007). Entrepreneurship: a process perspective. In The Psychology of Entrepreneurship (pp. 19-41; ISBN 0805850627). London: Lawrence Erlbaum Associates.
Companys, Y.E., & McMullen, J.S. (2007). Strategic entrepreneurs at work: The nature, discovery, and exploitation of entrepreneurial opportunities. Small Business Economics, 28(4), 301-322.
Eckhardt, J.T., & Shane, S.A. (2003). Opportunities and entrepreneurship. Journal of Management, 29(3), 333-349.
Fuduric, N. (2008). The sources of entrepreneurial opportunities: perspectives on individuals and institutions. Aalborg University.
Garrett, R.P. and J.G. Covin (2007). A Model of Corporate Entrepreneurship as a Strategic Adaptation Mechanism. Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth. 10: 9-31.
Gaglio, C.M. & Katz, J.A. (2001) “The Psychological Basis of Opportunity Identification: Entrepreneurial Alertness.” Journal of Small BusinessEconomics, 16(2): 95-111.
Hansen, D.J., Shrader, R., Monllor, J. (2011). Defragmenting Definitions of Entrepreneurial Opportunity. Journal of Small Business Management, 49(2), 283-304.
Hsieh, C., Nickerson, J.A., and Zenger, T.R. (2007). Opportunity discovery, problem solving and a theory of the entrepreneurial firm. Journal of Management Studies, 44(7): 1255–1277.
Lehner, O.M., & Kansikas, J. (2012). Opportunity recognition in social entrepreneurship: A thematic meta analysis. The Journal of Entrepreneurship, 21(1), 25-58.
Puhakka, V. (2010). Versatile and flexible use of intellectual capital in entrepreneurial opportunity discovery. Journal of Management Research, 2(1), E3.
Sarasvathy, S.D. 2003. Entrepreneurship as a science of artificial. Journal of Economic Psychology, 24(2): 203-220.
Shane, S., and Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. The Academy of Management Review, 25(1): 217–226.
Short, J.C., KetchenJr, D.J., Shook, C.L., & Ireland, R.D. (2010). The concept of “opportunity” in entrepreneurship research: Past accomplishments and future challenges. Journal of Management, 36(1), 40-65.
Tang, J., Kacmar, K.M. and Busenitz, L. 2012. Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27: 77–94.
Tumasjan, A., & Braun, R. (2012). In the eye of the beholder: How regulatory   and selfefficacyinteract in influencing opportunity recognition. Journal of Business Venturing27(6), 622-636.27