مطالعه و تحلیل زمینه ای راهکارهای ایجاد ساز و کار ورود کلان شهر تهران به فرایند جهانی شدن

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

فرآیند جهانی شدن تأثیر چشم گیری بر ساختار فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال بر جای گذارده و همچنین بر نقش و اهمیت شهرها و به ویژه کلان شهرها به مثابه نیروی محرکه توسعه اقتصادی- اجتماعی در مقیاس ملی و منطقه‌ای افزوده است. لذا هدف پژوهش حاضر مطالعه و تحلیل راهکارهای ایجاد ساز و کار ورود کلان شهر تهران به فرایند جهانی شدن می-باشد. رویکرد حاکم بر فضای تحقیق کیفی و نوع تحقیق کاربردی است. جهت بررسی راهکارهای ایجاد ساز و کار ورود کلان شهر تهران به فرایند جهانی شدن با استفاده، از روش دلفی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا با استفاده از مصاحبه با نخبگان و کارشناسان ابعاد و مقوله‌های اصلی تعیین و بعد به تفسیر هر یک از آنها پرداخته شد. طبق نتایج در مرحله کدگذاری باز 49 مفهوم از متون مصاحبه استخراج گردید. در مرحله بعد، کد‌های اولیه به علت تعداد فراوان آنها به کد‌های ثانویه تبدیل شد، در این مرحله شاخص‌ها به دو بعد اصلی (سیاست‌های کلان ملی و سیاست‌های مدیریت شهری) و 12 مقوله (بهبود فضای کسب و کار، ایجاد مناطق تجارت آزاد در نقاط مختلف کشور، انعقاد پیمانهای تجاری بین المللی و منطقه‌ای، ترکیب بخش خصوصی و دولتی، حضور دولت در بخش ایجاد زیر ساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، عضویت در سازمان تجارت جهانی، اولویت جهانی شدن با اقتصاد، افزایش اختیارات استان‌ها در اداره امور، توسعه و گسترش خدمات پیشرفته تولید، کاهش مهاجرت افراد غیر متخصص به تهران، با بهبود فضای کسب کار، سهولت و جذب سرمایه گذاری خارجی) تقسیم‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and contextual analysis of strategies to create a mechanism for the entry of Tehran metropolis into the process of globalization

نویسندگان [English]

  • Alireza Shahbakhsh 1
  • Masoumeh Hafez Rezazadeh 1
  • Gholam Rezai Miri 2
1 Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Department of Geography and urban planning, faculty of humanities, Islamic Azad university, Zahedan branch, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Therefore, the purpose of this study is to study and analyze the strategies to create a mechanism for the entry of Tehran into the process of globalization. The prevailing approach is qualitative research space and type of applied research. The Delphi method has been used to investigate the strategies for creating a mechanism for the entry of the metropolis of Tehran into the process of globalization. In order to analyze the information, first, using interviews with elites and experts, the main dimensions and categories were determined and then each of them was interpreted. According to the results, 49 concepts were extracted from the interview texts in the open coding stage. In the next stage, the primary codes became secondary codes due to their large number, in this stage, the indicators became two main dimensions (national macro policies and urban management policies) And 12 categories (improving the business environment, creating free trade zones in different parts of the country, concluding international and regional trade agreements, Combining the private and public sectors, the government's presence in creating infrastructure, attracting domestic and foreign investment, membership in the World Trade Organization, the priority of globalization with the economy, increasing the powers of the provinces in managing affairs, developing and expanding advanced production services, reduce the migration of non-specialists to Tehran, by improving the business environment, ease and attracting foreign investment) were divided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization Mechanism
  • Shanghai World City
  • Tehran Metropolis
احمدی­پور، زهرا، قادری حاجت، مصطفی، (1394)، ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری، نوبت اول، تهران، سمت.
آقایی، پرویز، پوراحمد، احمد، ضرغامی، سعید، (1393)، میزان ادغام تهران در فرایند جهانی شدن، فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی شهری، دوره 1، شماره چهارم، صص 11-25.
اکبریان، رضا، (1382)، جهانی شدن و ویژگی­های سیاسی و اقتصادی آن، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 195-196، سال 18، صص 67-86.
پورموسوی، سیدموسی، قورچی، مرتضی، رستمی قهرمان، (1390)، تبیین ژیوپلتیکی کلانشهرهای جهانی-تاملی بر تفاوت­یابی مفهومی شهر جهانی و جهان شهر، فصلنامه ژیوپلتیک، سال 7، شماره 1، صص 41-69.
حاتمی­­نژاد، حسین، محمدی، علیرضا، پیشگر، الهه، (1391)، تحلیل مکانی و کارکردی خدمات پیشرفته پشتیبان تولید در راستای پیوند تهران باشبکه شهرهای جهانی (مطالعه موردی: شرکت­های کارگزاری خدمات بیمه آسیا)، پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 2، دوره 46، صص 237-254.
حاجی لو، زهرا، دریاباری، سیدجمال الدین، ارغان، عباس، فرهودی، رحمت الله، (1396)، تحلیل تطبیقی مدیریت شهری در کلانشهرهای تهران و لندن و توانمندسازی مدیران در راستای مدیریت یکپارچه شهری، فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، صص 133-151.
حیدری­فر، محمدرئوف، رضایی، ناصر، (1391)، جهانی شدن و تحول مفهوم جغرافیا، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، دوره 21، شماره 84، صص 77-89.
خانی­ها، نسرین، قورچی، مرتضی، موسوی، زهرا، (1390)، تحلیل فضای جریان­ها و کمربندهای شکننده در شکل­دهی به تحولات اخیر خاورمیانه و شمال افریقا (بررسی نظریه تیلور و کوهن)، تهران، انجمن جغرافیایی ایران.
دامن کشیده، مرجان، زرافشان آذر، لادن، رحمتی، حسین، (1399)، تاثیر جهانی شدن و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه، اولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت، ترکیه شهر استانبول.
رنه شورت، جان، (1392)کلان شهرهای جهانی، جهانی شدن شهرها در دنیای سرمایه داری، ترجمه، داودی مهدی، تهران، انتشارات انجمن ژیو پلتیک ایران.
رهنما، محمدرحیم، (1385)، موانع، مشکلات و راهکارهای جهانی شدن شهرهای ایران، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، دوره 4، شماره 8، صص 35-64.
ساسن، ساسکیا، (1389)، جامعه شناسی جهانی شدن، ترجمه کرباسیان، مسعود، نوبت اول، تهران، نشر چشمه.
سالنامه آماری استانداری استان تهران، (1397)، استانداری تهران.
سرور، هوشنگ، (1396)، تحلیل و رتبه­بندی پایداری کلانشهر تهران در بین شهرهای جهانی، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره 15، شماره 47، صص 51-67.
سرور، هوشنگ، پورطاهری، مهدی، (1394)، نقش جهانی شدن اقتصاد در الگوی مکان گزینی کاربری­های خدمات پیشرفته در کلانشهر­ها (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)، فصلنامهبرنامه‌ریزی و امایش فضا، شماره3، دوره 20، صص 155-178.
شریفی، امیر، ولی شریعت پناهی، مجید، (1399)، جهانی شدن و سرزمین سازی در جغرافیای سیاسی(مطالعه موردی رویکرد امریکا و اتحادیه اروپا)، فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، دوره 10، 3-2 - شماره پیاپی 39، صص 621-639.
صباغیان، علی، (1390)، تاثیر جهانی شدن بر روند الحاق چین به سازمان تجارت جهانی، فصلنامه پژوهش­های تجارت جهانی، شماره6 و 7، صص 1-24.
غفاری، یونس، صادقی بخش، علیرضا، (1399)، بررسی اثر جهانی شدن بر توسعه شهری با رویکرد اقتصاد و مسکن، هفتمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، تهران.
فقیه، نظام­الدین، (1383)، جهانی شدن و نوشوندگی نظم جهانی، مدیریت گفتگو و امیزش تمدن­ها در رویکرد سیستمی، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 201-202، سال 18، صص 58-70.
قضاتلو، محسن، اربابی، علی، بیات، غلامرضا، عمادی، پیام، (1398)، جهانی شدن و مشکلات امروزی در کلانشهرهای نوین با تاکید بر اقتصاد، ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
کاپلان، دیوید اچ، ویلر، جیمز او،‌هالووی، استون ار، (1391)، جغرافیای شهری، ترجمه حاتمی­نژاد، حسین، برات نیا، عبدالمطلب، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
کاستلز، امانویل، (1380)، عصر اطلاعات، ظهور جامعه شبکه­ای، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه علیقلیان، احسان و خاکباز، افشین، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو.
گیدنز، انتونی، (1396)، جامعه شناسی، ترجمه: صبوری، منوچهر، چاپ سی و دوم، تهران، انتشارات نشر نی.
نوازنی، بهرام، (1382)، ایران وپیامدهای جهانی شدن یا جهانی­سازی، ماهنامه اطلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره 189-190.
یزدان پناه درو، کیومرث، (1394)، جغرافیا، اقتصاد و جهانی شدن و الگوهای تاثیر گذار، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
Harvey, D, (1989), the condition of post modernity, Basil Blackwell, oxford, p 241.
Lechner, F.J, Boli, J, (2019), The Globalization Reader ,sixth edition, Emory university Atlanta, USA, Wiley Blackwell.
Nederveen pieterse, J, (2019), Globalization and culture Global mélange, fourth edition, university of California santa Barbara.
Perry, W, Marrer, B, (2003), Globalization under construction: Govern mentality, law and Identity, university of Minesota press.
Shanghai municipal statistics Bureau. (2020), land AREA, population And density of population in districts (2020), Available from, www.stats-sh.gov.com.[5 octobre 2019].
Stivesmith, J.B & Owens, P, (2020), The Globalization of world politics and introduction to international relations, eighth edition, oxford university press.
Tan, Y, (2014), Position paper: Benchmarking the performance of global and emerging knowledge cities, p 8.