بررسی نقش، توسعه مکانیسم های حقوق شهروندی در تقویت توریسم و گردشگری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

امروزه حوزه های نوینی در هزاره سوم با توجه به روند جهانی شدن باز شده و نوعا باعث شده است منابع جدید درآمدی در اختیار دولت ها قرار گیرد، بدون تردید یکی از این حوزه ها صنعت توریسم و گردشگری ست. توسعه این صنعت تا بتواند به شکوفایی پایدار برسد نیازمند وجود زیرساخت های (نرم‌افزاری و سخت افزاری) می باشد که بتواند جذابیت را به این صنعت ببخشد. یکی از این حوزه ها در بخش نرم‌افزاری وجود قوانین حمایتی توریسم و گردشگری با ضمانت اجرای واقعی است که ظرفیت مکانیسم های حقوق شهروندی در ایران می‌تواند بستر مناسبی برای گسترش این امر باشد. در این مقاله درصدد یافتن پاسخی برای این سوال هستیم آیا توسعه مکانیسم های حقوق شهروندی در حوزه قانونگذاری نقشی در رونق صنعت گردشگری و توریسم ایفا می کند یا خیر؟ با رویکردهای توصیفی و تحلیلی میان رشته ای به دنبال پاسخی قانع کننده برای این امر هستیم .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Developing Citizenship Rights Mechanisms in Strengthening Tourism

نویسندگان [English]

  • seyed mohammadreza mousavifard 1
  • Heidare Lotfi 2
  • zahra shamsizad 3
1 0Faculty member of Criminal Law and Criminology Department, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Associate Professor of Political Geography and Tourism, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
3 Master of Criminal Law and Criminology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Today, new areas have opened up in the third millennium due to globalization and have typically provided new sources of revenue for governments, without a doubt one of these areas is the tourism industry. The development of this industry in order to achieve sustainable prosperity requires the existence of infrastructure (software and hardware) that can make this industry attractive. One of these areas in the software sector is the existence of tourism protection laws with real implementation guarantees that the capacity of civil rights mechanisms in Iran can be a good platform for expanding this. In this article, we seek to find an answer to this question: Does the development of civil rights mechanisms in the field of legislation play a role in the prosperity of the tourism industry or not? We are looking for a convincing answer to this issue with interdisciplinary descriptive and analytical approaches.legislation play a role in the prosperity of the tourism industry or not? We are looking for a convincing answer to this issue with interdisciplinary descriptive and analytical approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • civil rights
  • tourism
  • legislation
- امامی قشلاق، محسن (۱۳۹۴)؛ مفهوم شناسی حقوق شهروندی درنظام بین اللملی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ شده در مجموعه مقالات همایش سراسری تببین حقوق شهروندی، ارومیه، قابل دسترس در: https://civilica.com/doc/647097
- آقاجانی، سمیه (۱۳۸۶)؛ راههای تقویت جاذبه‌های گردشگری در شهرهای ایران"، مجموعه مقالات شـوراها، شـماره بیستم، به نقل از منابع اینترنتی.
- جنیدی، لعیا (۱۳۹۸)؛ «حاکمیّت قانونِ اساسی» لازمه تحقّق «حکمرانی خوب» است؛ یادداشت حقوقی به نقل از سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قابل دسترسی: www.irna.ir/news/83578904/
- خرازیان اخوان، مهناز (۱۳۸۶)؛ تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد؛ مجله حقوقی دانشگاه تهران، شماره سی و ششم، بهار و تابستان.
- خوش الحان، وحید و دیگران (1399). راهکارهای توسعه صنعت گردشگری پایدار تبریز مبتنی بر مؤلفه‌های منطقه‌ای، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه‌ای) دوره دهم، شماره چهارم.
- دهقانی، پرویز و دیگران (۱۳۹۷)؛ تحلیل گفتمان حقوق شهروندی در گستره اندیشه پسانوین حکومت‌مداری؛ فصلنامه حقوق پزشکی، دوره دوازدهم، شماره چهل و ششم، پاییز.
- دیلم صالحی، بهروز (۱۳۹۳)؛ تحول مفهوم شهروندی در فرایند جهانی‌شدن؛ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، دوره دهم، شماره بیست و نهم، شماره پیاپی بیست و نهم، زمستان.
- ذوالفقاری، سحر (۱۳۹۰)؛ مجتمع تفریحی اقامتی گنجنامه همدان؛ پایان نامه مقطه کارشناسی ارشد رشته معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تحت راهنمایی: محسن پدیدار.
- رحیم پور، علی (۱۳۸۶)؛ ضمانت‌های اجرایی کد جهانی اخلاق جهانگردی؛ مجموعه مقالات چاپ شده در سمینار نقد و بررسی کد اخلاق جهانگردی، برگزار کننده جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره اول.
- رضایی، طبیبیان دیگران (۱۳۹۳) حکمرانی خوب شهری، ضرورت توسعه پایدار گردشگری شهری، چاپ شده در مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران قابل دسترس در: https://civilica.com/doc/357469
- رضوانی، محمدرضا و دیگران (۱۳۹۳)؛ اخلاق گردشگری مدرن رویکردی انتقادی به ابعاد، اصول و آثار اخلاق گردشگری مدرن؛ فصلنامه گردشگری شهری، دوره اول، شماره اول پیاپی، زمستان.
- شریفی رنانی، حسین و دیگران (۱۳۹۲)؛ نقش حکمرانی خوب در جذب گردشگر مطالعه‌ی موردی: کشورهای منتخب OPEC؛ چاپ شده در مجموعه مقالات همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران، برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان.
- ضیائی، محمود و دیگران (۱۴۰۰)؛ چهارچوبی برای سطح‌بندی متغیرهای حکمروایی خوب در توسعة پایدار مقصدهای گردشگری نمونة ...؛ فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، دوره یازدهم، شماره اول، شماره پیاپی چهل ام، بهار.
- فرجی راد، عبدالرضا و دیگران (۱۳۸۸)؛ تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه بندی آن؛ فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال ششم، شماره ۲۳، پاییز.
- کاظمی، سیدعلی (۱۳۸۶)؛ موانع و چالشهای تدوین لایحه حمایت از حقوق شهروندی در ایران؛ مجله حقوقی دادگستری، شماره پنجاه هشتم، شماره بهار.
- لطفی، حیدر دیگران (1397)؛ برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه‌ای) دوره هشتم، شماره چهارم.
- ماریون، چاپ (۱۳۹۶)؛ سیاست‌های توریسم و حکمرانی؛ ترجمه، بهروز صادقی، فصلنامه دانش انتظامی، شماره یازدهم، بهار.
-بهرامی، رحمت الله (۱۳۹۱)؛ بررسی روند تحقق عدالت اجتماعی با استفاده از شاخص‌های توسعه انسانی در ایران طی دو دهه اخیر؛ فصلنامه برنامه ریزی و سکونتگاههای انسانی، دوره هفتم، شماره بیستم، شماره پیاپی بیستم، پاییز.
- Hall، C. M. (2011 May 1). A typology of governance and its implications for tourism policy analysis. Journal of Sustainable Tourism، 19(4–5).
- Ricahrd Bellamy(2001)، the "Rule of law and the Rule of Persons"، Critical Reviw of International Social and Polictial Philosophy، 4:4.
- Soleimanpour، H.، (2006): Nature Based Tourism: A Draft International Covenant، Center for Sustainable Development (CENESTA) publication، TEHRAN، IRAN..
- World Bank، Governance: The World Banks Experience، Washington، 1994، at. Vii.