نقش تجارت الکترونیک در توسعه فرصت‌های کارافرینی بخش گردشگری شهری و روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

4 دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش تجارت الکترونیک در توسعه فرصت های کارافرینی بخش گردشگری شهری و روستایی ایران می‌باشد. این پژوهش از نظر ماهیت کیفی-کمی بوده و با توجه به هدف پژوهش کاربردی می‌باشد. ابتدا از طریق ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و 26 نفر از خبرگان نظری و تجربی با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی گلوله برفی، ابعاد و مولفه­های الگوی فرصت‌های کارآفرینی اقتصادی با رویکرد تجارت الکترونیک در حوزه بانکی استخراج گردید. سپس با تکنیک دلفی فازی در قالب 6 بُعد اصلی و 23 بُعد فرعی شناسایی و تعیین شدند. در قسمت بعدی برای مشخص نمودن میزان اهمیت هر یک از مولفه‌های شناسایی شده پس از طراحی پرسشنامه در قالب روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اقدام به رتبه‌بندی آنها با روش AHP فازی گردید. در گام بعدی وضعیت موجود و مطلوب هر یک از ابعاد و مولفه‌های پژوهش در محل‌های مورد مطالعه از طریق آزمون t ارزیابی شد. با استفاده از تکنیک الگوسازی ساختاری تفسیری ISM سطح بندی عوامل موثر بر فرصت‌های کارآفرینی اقتصادی با رویکرد تجارت الکترونیک در حوزه بانکی در چهار سطح به ترتیب؛ سطح اول عوامل سازمانی (وابستگی بالا و نفوذ اندک)، سطح دوم عامل تشخیص فرصت (وابستگی بالا و نفوذ اندک)، سطح سوم عوامل اقتصادی، محیطی، فناورانه (قدرت نفوذ بالا و تاثیرپذیری پایین) و در سطح چهارم عوامل نهادی (قدرت نفوذ بالا و تاثیرپذیری پایین) صورت گرفته است. در بخش کمی پژوهش، بررسی روابط علی بین مولفه‌های فرصت‌های کارآفرینی با رویکرد تجارت الکترونیک و برازش مدل‌ها مورد بررسی قرار گرفت بطوریکه با استفاده از پرسشنامه بدست آمده از بخش کیفی، از میان 300 نفر از پرسنل بانک پارسیان در استان‌های گلستان، سمنان و مازندران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای اقدام به گردآوری داده‌های آماری مورد نیاز شد و با استفاده از روش معادلات ساختاری در محیط نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت و در نهایت برازش مدل بدست آمده تائید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of e-commerce in the development of entrepreneurial opportunities in Iran's urban and rural tourism sector

نویسندگان [English]

  • Mostafa Hamidi 1
  • Majid Nasiri 2
  • parviz saeidi 3
  • Mohammad Sharif Sharifzadeh 4
1 Department of Entrepreneurship, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
2 Management Department, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
3 Department of Accounting, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
4 Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the role of e-commerce in the development of entrepreneurial opportunities in urban and rural tourism in Iran. This research is qualitative-quantitative in nature and is applied according to the purpose of the research. First, through the literature and research background and 26 theoretical and experimental experts using non-random snowball sampling method, the dimensions and components of the pattern of economic entrepreneurship opportunities with e-commerce approach in the banking field were extracted. Then they were identified and determined by fuzzy Delphi technique in the form of 6 main dimensions and 23 sub-dimensions. In the next section, to determine the importance of each of the identified components, after designing the questionnaire in the form of fuzzy hierarchical analysis, they were ranked using the fuzzy AHP method. In the next step, the current and optimal status of each of the dimensions and components of the research in the study areas were evaluated by t-test. Using ISM interpretive structural modeling technique, leveling the factors affecting economic entrepreneurship opportunities with the e-commerce approach in the field of banking at four levels, respectively; The first level is organizational factors (high dependence and low influence), the second level is opportunity recognition factor (high dependence and low influence), the third level is economic, environmental, technological factors (high influence and low influence) and the fourth level is institutional factors (influence). High and low impact). In the quantitative part of the research, the causal relationships between the components of entrepreneurial opportunities with the e-commerce approach and the fit of the models were examined. Using the stratified random sampling method, the required statistical data were collected and tested using the structural equation method in the LISREL software environment, and finally the fit of the obtained model was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opportunity
  • Economic Entrepreneurship
  • E-Commerce
  • Banking
احمدپور داریانی، محمود (1391). کارآفرینی (تعاریف، نظریات و الگوها). انتشارات جاجرمی، تهران.
امیری، علی‌نقی؛ جعفری، سیدمحمدباقر و حسینی ابوعلی، معصومه (1395). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی ایران. مدیریت فرهنگ سازمانی. 14(2)، 565-541.
بامدادصوفی، جهانیار؛ علیشیری، بهرام و عبداللهی، حمیده (1390). بررسی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک. پژوهش‌نامه علوم و فناوری اطلعات، 2(1)، 76-67.
رفیعی، شاهدخت (1394). رویکردهای نوین در توسعه و تداوم کارآفرینی با استفاده از تکنولوژی. چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی. دانشگاه پیام نور. خوانسار.
صفری، س. و میرزایی بافقی، م. (1393). شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت گردشگری شهرستان یزد. مطالعات مدیریت گردشگری. 8(26)، 127-149.
فتاحی، حمیدرضا و طباخیان، ندا (1395). بررسی نقش سیاست‌های دولت در بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی. 4(16)، 173-151.
فرجی، فرشته؛ احسانی‌فر، تهمینه؛ نادری، نادر و رضایی، بیژن (1393). بررسی نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی. 1(4)، 104-91.
کردنائیچ، ا.، خائف‌الهی، ا.، زالی، م.، رفیعی، ف. (1391). تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت بیمارستانی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی. 11، 118-101.
نعیمی، امیر؛ پزشکی‌راد، غلام‌رضا؛ چیذری، محمد و حسینی، فاطمه (1390). چالش‌های توسعه تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 4(4)، 41-29.
Alonso, M.A.P., Sanchez, J.C., and Maditinos, D. (2016). Entrepreneurial Opportunities Perception and Intentions within European Innovation-Driven Economies Under the Shadow of a Financial Crisis. Entrepreneurship, Business and Economics, 3(1): 3-13.
Baron, R.A. (2004). The cognitive perspective: A valuable tool for answering entrepreneurship's basic “why” questions. Business venturing, 19(2): 221-239.
Baron, R.A. (2008). Behavioral and cognitive factors in entrepreneurship: entrepreneurs as the active element in new venture creation. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1), 167–182
Barringer, B.R., Ireland, R.D. (2008). Entrepreneurship: Successfully launching new ventures, 2 nded New Jersey: Pearson Edjucation.
Barro, R. J. (2013). “Health and economic growth”, Annals of Economics and Finance, 14(2): 329- 366.
Begley, T. M. & Boyd, D. P. (1987). Psychological characteristics associated with performence in entrepreneurial firms and smaller businesses, Journal of Business Venturing, 2(1): 79- 93.
Bjornskov, C. & Foss, N. (2008). Economic freedom and entrepreneurial activity: Some cross-country evidence, Public Choice, 134 (3): 307–328.
Boudreaux, Ch, J., Nikolaev, B, N., Klein, P. (2019). Socio-cognitive traits and entrepreneurship: The moderating role of economic institutions, Journal of Business Venturing, 34(1): 178-196 https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.08.003
Casson, M. (1982), The Entrepreneur: An Economic Theory. Oxford: Robertson.
Chung, K.C., (2004). Entrepreneurial Opportunity Identification Through of Dissociative Mode of Thinking, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Hong Kong.
Fust, A., Wustrow, P., Fueglistaller, U. (2016). Entrepreneurial Information Search Behavior for Opportunity Recognition: Scale Development. In: Annual Meeting of the Academy of Management, 5. - 9. August 2016, Anaheim.
Hills, G.E. (2009). Opportunity recognition by successful entrepreneurs: A pilot study. Chicago: University of Llionis.
Hills, G.E., R.C. Shrader and G.T. Lumpkin. (1999). Opportunity recognition as a creative process, Frontiers of entrepreneurship Research. Wellesley, MA: Babson College, 105-117.
Kirzner, I.M. (1973). Competition and Entrepreneurship. University of Chicago Press, Chicago, 248p.
Kirzner, I.M. (1985). Discovery and the Capitalist Process, Chicago, IL: University of Chicago Press.
Lazear, E. P. (2004). Balanced skills and entrepreneurship. The American Economic Review, 94(2), 208-211.
Lumpkin, G. T. & Dess, G. G. (1996). “Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance”, Academy of management Review, 21(1): 135- 172
Mason, J. (2018). Entrepreneurship in knowledge-based services: Opportunity and challenges for new venture, economic, and workforce development, Journal of Business Venturing Insights, 10(4): 121-163.
Moreno, J. D. (2006). An Empirical Analysis of Entrepreneurial Opportunity Identification and Their Decisive Factors: The Case of New Spanish Firms. International Journal of Entrepreneurship, 4, 1-43.
Ozgen, E.(2003), Entrepreneurial opportunity Recognition :Information flow,  social, and  cognitive  perspectives,  Unpublished  doctoral  Dissertation, university of Newyork
Ozgen, E & Baron, .R.A (2007). "Social sources of information in opportunity recognition: Effects of mentors, industry networks, and professional forums”, Journal of Business Venturing, 22, 174–192.
Schumpeter, J. (1911). The theory of economic development, Cambridge. MA Harvard University Press. (Revised editions in 1961).
Schumpeter, J.A. (1942), "Capitalism, Socialism and, Democracy", New York: Harper and Row.
Scott, J.T. (2016). The entrepreneur's idea and outside finance: Theory and evidence about entrepreneurial roles. European Economic Review, 9(86): 118-130.
Shane, S. (2003), A General Theory of Entrepreneurship: The Individual- Opportunity Nexus, Edward Elgar Pub.
Shane, S. (Ed). (2005). Economic Development through Entrepreneurship. Government, University and Business Linkages, Edward Elgar, Cheltenham, 265p.
Shane, S., & Venkataraman. (2000), The Promise of Entrepreneurship as Afield of Research. Academy of Management Review, 25(1), 217-226.
Shrader, R.C., and Hills, G.E. (2015). Opportunity Recognition: Perceptions of Highly Successful Entrepreneurs. Small Business Strategy, 14(2): 30- 49.
Singh .A, (2013). Medical Tourism: An Entrepreneurial Opportunity in India, Amity Business School, Noida, Amity University Uttar Pradesh, 2013.
Singh, R (1998). "Entrepreneurial Opportunity Recognition through social network", Unpublished Dissertation Doctoral, university of Illinois.
Tang, J., Kacmar, K. M. M., & Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27(1), 77-94.
Themudo, N. S. (2014). “Government size, nonprofit sector strength, and corruption: A cross-national examination”, The American Review of Public Administration, 44(3): 309- 323.
Thomton, H., Ribeiro-Soriano, D., and Urbano, D. (2011). Socio-cultural Factors and Entrepreneurial Activity An overview International Small Business Journal, 29(2):105–118.
Toma, S, G., Grigore, A, M., Marinescu, P. (2014). Economic Development and Entrepreneurship, Procedia Economics and Finance, 8(2): 436-443
Wong, P. K., Ho, Y. P. & Autio, E. (2005). Entrepreneurship, innovation and economic growth: Evidence from GEM data”, Small Business Economics, 24(3): 335- 350.
Wong, S. (2014). Impacts of environmental turbulence on entrepreneurial orientation and new product success, European Journal of Innovation Management, 17(2): 229-49.