بررسی نقش سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از محیط زیست شهری

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

طبق قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه همگانی بر عهده مردم و دولت است. در این خصوص نقش دادستان به عنوان مدعی العموم دارای اهمیت است و مطابق قانون وظایف و اختیاراتی بر عهده وی قرار داده شده است. در این خصوص وی به عنوان حافظ حقوق عامه وظیفه اعلام جرم و تعقیب قانونی تخریب کنندگان محیط زیست را داشته و از جایگاه مدعی العمومی که بر عهده دارد از این حق شهروندان حفاظت می کند و در مواردی که حفاظت از محیط زیست ایجاب کند اقدام به صدور دستورات ویژه مانند تعطیلی کارخانه ها و صنایع آلوده ساز کرده و با مجرمان محیط زیستی برخورد می کند. اضافه بر آن مطابق قانون و با اختیاراتی که دارد بر ضابطان دادگستری نظارت کرده و تعلیمات لازم را در زمینه حفاظت از محیط زیست به آنها می دهد و بالاخص با ضابطان خاص مانند مامورین سازمان حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و نهادهای غیردولتی در زمینه محیط زیست ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of the judicial system of the Islamic Republic of Iran in protecting the urban environment

نویسندگان [English]

  • Babak pourqahramani 1
  • Mohammad Reza Nojavan 2
1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

According to the constitution, the protection of the environment is a public duty of the people and the government. In this regard, the role of the prosecutor as the public prosecutor is important and according to the law, duties and powers have been assigned to him. In this regard, as a guardian of public rights, he has the duty to declare crimes and prosecute environmental destroyers, and from the position of public prosecutor in charge, he protects this right of citizens and in cases where environmental protection requires, to issue Special orders such as closing factories and polluting industries and dealing with environmental criminals. In addition, in accordance with the law and with the authority he has, he supervises judicial officers and gives them the necessary training in the field of environmental protection, especially with special officers such as officers of the Environmental Protection Organization, natural resources and non-governmental organizations in the field of environment. It is biologically related.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • judicial system
  • environmental protection organization
  • domestic law
ادﯾﻨﮕﺘﻮن، ﺟﺎن. م، 1376، ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ اﮐﻮ ﻟﻮژی در ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﺗﺮﺟﻤﻪ: اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻬﺮم، ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
اﻣﯿﺮ ارﺟﻤﻨﺪ، اردﺷﯿﺮ، 1373، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، تحقیقات حقوقی، ش 15
ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﻤﺘﺎز، 1377، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎی ژﻧﻮ و ﻻﻫﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﮓ دوم ﺧﻠﺞ ﻓﺎرس در: ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻃﺮاز ﮐﻮﻫﯽ، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ دادﮔﺴﺘﺮ
حاتمی، مرتضی، 1395، بررسی رابطه آلودگی هوای با مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی- عروقی و تنفسی درجهان و ایران، هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
خالقی، عبدالفتح، رشنوادی، حجت الله، 1392، سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بین المللی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره 3
ذفیع زاده، افراسیاب، 1395، بررسی نقش و وظایف دادستان در آلودگی و تخریب محیط زیست، پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنما محمد حسن حبیبی، داشنگاه آزاد تهران مرکز
زهره وند، مهدی، 1391، نقش قوه قضائیه در مقابل جرایم زیست محیطی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمـومی، راهنمادکتر علی اکبر گرجی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
صالحی، محمدخلیل، افراسیابی، علی، 1397، جایگاه و حدودِ اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، پژوهش حقوق کیفری، ش 25
صفایی، حسین، 1394، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرات ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، استاد راهنما عیسی امینی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشکده حقوق
طرهانی، سجاد، 1397، نقش دادستان در محاکم عمومی در حقوق کیفری ایران، فصلنامه مطالعات حقوق، ش 28 فهیمی، عزیز الله، 1387، فلسفه حقوق محیط زیست و آثار آن، فصلنامه پژوهش های فلسفی- کلامی دانشگاه قم، ش 3(35)
قره کار، محمد صالح، 1388، نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه، تهران، انتشارات جنگل
میر ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ، ﺣﺴﯿﻦ، 1395، ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ و آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان
ﻣﯿﺮﻋﻈﯿﻢ، ﻗﻮام، 1375، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ