امکان‌سنجی اقتصادی سیستم برق خورشیدی (فتوولتائیک) متصل به شبکه در کاربری مسکونی ( مطالعه موردی: مجتمع مسکونی در منطقه‌ 2 تهران)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در اکثر نقاط جهان، منابع نامحدود و انرژی‌های تجدید‌پذیر به دلیل محدودیت سوخت‌های فسیلی و تأکید مقررات بر کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مورد استقبال قرار گرفته است.‌ انرژی خورشیدی به علت سهولت در دسترسی و تبدیل شدن به انرژی الکتریکی از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. مسأله پیش‌رو، مباحث مربوط به هزینه‌‌ها و کم‌رغبتی مردم و فعالان بخش مسکن به بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر است و نگرانی آن است که اقتصاد کشور و قیمت‌ حامل‌های انرژی، سبب ایجاد مزیت نسبی برای افراد نخواهد بود و دولت بایستی به سوی سیاست‌های تشویقی حرکت و اقدامات لازم را به عمل آورد. بدین جهت، هدف این تحقیق، برآورد هزینه‌های اجرایی سیستم برق خورشیدی به منظور تحلیل اقتصادی و ایجاد رغبت در سرمایه‌گذاری است.در تحقیق توصیفی – تحلیلی پیشرو، ارزیابی اقتصادی سیستم فتوولتائیک خانگی متصل به شبکه در یک مجتمع مسکونی واقع در منطقه 2 شهر تهران، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با رویکرد ارزیابی چرخه عمر (LCA) همراه با بکارگیری تکنیک‌های اقتصاد مهندسی و نرم‌افزار‌Excel ، معیار ارزش خالص فعلی، نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت سرمایه و نسبت ارزش خالص فعلی به سرمایه‌گذاری اولیه انواع روش‌های تأمین مالی محاسبه گردیده است. با بررسی‌های به عمل آمده، تمامی معیارهای اقتصادی جهت اجرای سیستم فتوولتائیک با تحلیل سناریوهای تأمین اعتبارات مالی، توجیه‌پذیر است. از طرفی اعطای یارانه، وام کم‌بهره می‌تواند موجبات ترغیب سرمایه‌گذاران را در زمینه ورود به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کند تا با توجه به فواید حاصل از اجرای سیستم‌، امکان توجیه‌پذیری اقتصادی آن‌ها وجود داشته باشد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Feasibility Study of Solar Power System (Photovoltaic) Connected to the Grid in Residential Use (Case Study: Residential Complex in District 2 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • seyede fatemeh mirghiasi 1
  • Milad Ghanbari 2
1 Graduate of Project and Construction Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In most parts of the world, unlimited resources and renewable energy have been welcomed due to limited fossil fuels and the emphasis of regulations on reducing greenhouse gas emissions. Solar energy is more desirable because of its ease of access and conversion into electricity. The present issue is related to the costs and people and housing activists’ unwillingness to utilize renewable energy and the concern is that the country’s economy and the price of energy carriers do not create a comparative advantage for individuals. Therefore, the government must move towards encouraging policies and take the necessary measures. The purpose of this study is to estimate the operating costs of the solar power system for economic analysis and encourage investment. In the present descriptive-analytical study, the economic evaluation of grid-connected home photovoltaic system in a residential complex located in district 2 of Tehran, is investigated. Then, with the Life Cycle Assessment (LCA) approach, using engineering economics techniques and Excel software, the present net worth criterion, internal rate of return, return on investment period and the ratio of net present value to initial investment of various types of financing methods are calculated. With the studies performed, all the economic criteria for the implementation of the photovoltaic system can be justified by analyzing the financing scenarios. On the other hand, granting subsidies, low-interest loans can encourage investors to enter the field of renewable energy, so that according to the benefits of the system, their economic justification can be feasible

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photovoltaic system
  • life cycle assessment
  • economic assessment
  • engineering economics

 

اسکونژاد، محمدمهدی ­(1384)، اقتصاد مهندسی ارزیابی اقتصادی پروژه­های صنعتی. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ بیست­و­دوم.
بشرآبادی، حسین؛ صادقی، زین­العابدین؛ شجاع­الدینی، حمیده (1397)، ارزیابی اقتصادی و زیست­محیطی سیستم­های فتوولتائیک در کاربری تجاری و شبیه­سازی پویای قیمت برق، پژوهش­نامه اقتصاد انرژی ایران، سال هفتم، شماره 27، صفحات 159-201.
جمالی، مهدی؛ توفیقی، علی (1397)، آنالیز فنی و اقتصادی سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه با استفاده از نرم­ افزار Pvsyst و مطالعه موردی بر روی یک نمونه 5 کیلوواتی منصوبه، فصل­نامه علمی- ترویجی عصر برق، سال پنجم، شماره 95.
سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور(1393)، "راهنمای طراحی سیستم های فتوولتائیک به منظور تأمین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری"، نشریه شماره 667 .
سلیمی­فر، مصطفی ؛ عادلی، محمدحسین ؛ رجبی مشهدی، حبیب؛ قزلباش، اعظم (1392)، ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در یک واحد خانگی در شهرستان مشهد، فصل­نامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال دوم، شماره 8، صفحات 115-136.
عادلی، محمدحسین؛ سلیمی­فر، مصطفی؛ قزلباش، اعظم­ (1393)، ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در مصارف خانگی (مطالعه موردی مجتمع سه واحدی درشهرستان مشهد)، مجله علمی- پژوهشی سیاست­گذاری اقتصادی، سال ششم، شماره 11.
علیزاده، نرگس؛ مقدم­نیا، الهام (1390)، آموزش روش تحقیق و پروپوزال­نویسی با رویکرد بر مقالات ISI، انتشارات تبارک، چاپ اول.
قزلباش، اعظم (1391)، ارزیابی اقتصادی استفاده ار انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در مصارف خانگی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد.
لطفی، صدیقه؛ پریزادی، طاهر؛ نجاتی، ارغوان (1397)، تحلیل فضایی زیست­پذیری محلات شهری (مطالعه موردی: منطقه 10 تهران)، فصل­نامه علمی- پژوهشی جغرافیا (برنامه­ریزی­ منطقه­ای)، سال هشتم، شماره 4، صفحات 22-7.
مهدوی عادلی، محمدحسین؛ خواجه نائینی، رضا (1393)، بررسی و ارزیابی مالی تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی در ایران، فصل­نامه اقتصاد مالی- پولی، سال – بیست و یکم ، شماره 7 ، صفحات 125-105.
ناطقی، ابوالفضل؛ فتحی، محمد (1397)، تعیین طرح بهینه نصب پنل­های خورشیدی با درنظرگیری اثرات تغییر در نوع چینش و نیز اثرات استفاده از ردیاب­های تک محوره و دو محوره، سی­و­سومین کنفرانس بین المللی برق، تهران، ایران.
وزارت نیرو (1396)، "ترازنامه انرژی"، معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه­ریزی برق و انرژی.
Bashiri, A., & Alizadeh, S. H. (2018). The analysis of demographics, environmental and knowledge factors affecting prospective residential PV system adoption: A study in Tehran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81, 3131-3139.
Firouzjah, K. G. (2018). Assessment of small-scale solar PV systems in Iran: Regions priority, potentials and financial feasibility. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 94, 267-274.
Formica, T., & Pecht, M. (2017). Return on investment analysis and simulation of a 9.12 kilowatt (kW) solar photovoltaic system. Solar Energy, 144, 629-634.
Ludin, N. A., Mustafa, N. I., Hanafiah, M. M., Ibrahim, M. A., Teridi, M. A. M., Sepeai, S., ... & Sopian, K. (2018). Prospects of life cycle assessment of renewable energy from solar photovoltaic technologies: a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews96, 11-28.
Yang, B., Yu, T., Zhang, X., Li, H., Shu, H., Sang, Y., & Jiang, L. (2019). Dynamic leader based collective intelligence for maximum power point tracking of PV systems affected by partial shading condition. Energy Conversion and Management179, 286-303.
Alamdari, P., Nematollahi, O., & Alemrajabi, A. A. (2013). Solar energy potentials in Iran: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews21, 778-788.
Eleftheriadis, I. M., & Anagnostopoulou, E. G. (2015). Identifying barriers in the diffusion of renewable energy sources. Energy Policy80, 153-164.
Gielen, D., Boshell, F., Saygin, D., Bazilian, M. D., Wagner, N., & Gorini, R. (2019). The role of renewable energy in the global energy tran`sformation. Energy Strategy Reviews24, 38-50.