اقتصاد سیاسی قاچاق کالا و پیامدهای امنیتی و سیاسی آن در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

قاچاق تبعات و ابعاد منفی زیادی برای کشور می تواند در پی داشته باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که عوامل موثر بر پدیده قاچاق در ایران کدامند و تاثیرات آن بر امنیت و اقتدار ملی کشور چیست. با استفاده از تجارب چین در مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه راهکارهایی در این زمینه وجود دارد.هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر گسترش اقتصاد غیر رسمی، قاچاق کالا و ارز و دستیابی به مکانیسمهای موثر جهت مقابله با قاچاق در کشور می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد قاچاق و اقتصاد زیر زمینی پیامدهای منفی برای امنیت ملی،حکمرانی و اقتصاد کشور در پی دارد. در ایران عمل قاچاق به دلیل اینکه منجر به کاهش درآمدهای حیاتی دولت،واردات کالاهای قاچاق خطرناک و تهدید نظم عمومی و تعادل اجتماعی می شود نگران کننده است. قاچاق باعث تهدید اقتدار و حاکمیت دولت می شود. قاچاق کالا و ارز در کشور، کاهش تولیدات داخلی، کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، کاهش سودآوری و سرمایه گذاری در تولید و بخشهای مختلف اقتصاد کشور، و به تبع آن کاهش اشتغال و افزایش بیکاری را در پی داشته و در نهایت با کاهش اقتدار و حاکمیت دولت، امنیت ملی کشور به مخاطره می افتد. روش پژوهش حاضر،توصیفی –تحلیلی از نوع کیفی است و شیوه جمع آوری داده ها استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع لاتین می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political and security consequences of good trafficking in Iran

نویسنده [English]

  • Reza Eltiaminia
Assistant Professor, Department of Political Science, Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

Trafficking has negative impacts and results for Iran country. This research is going to answer this question that which are effective factors on trafficking phenomenon .what are its effects on security and its national authority. By using china experience at against good and current trafficking, what are resolutions in this area? Purpose of this research is recognition of effective factors to spread of in formal economy, current and good trafficking and achieve to effective mechanisms to fight against trafficking in Iran. Findings of this research show that trafficking and informal economy has negative consequences to Iran's sovereignty and economy. Trafficking could make in the lack of effective laws.so, because of Trafficking phenomenon lead to reduce of government vital incomes , imports of dangerous trafficking goods and threat of public order and social justice is important. Trafficking cause threat of authority and sovereignty of government. Current and goods trafficking in Iran lead to internal production, reduction of demands for internal production, decrease of productivity and investment in production and different parts of Iran's country and subsequently, decrease of employment and increasing of unemployment and finally reduction of government authority and sovereignty and put national security in expose threats. Method of research is descriptive- analytical and quality type. Way of information collection is use of library and English sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : political economy
  • goods trafficking
  • political and security consequences
  • soverignty
-دالایی، مجید، قره داغی، جبار و عباسی، سینا(1394)، بررسی علل و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا در ایران و راهکارهای رویارویی و مبارزه با آن، دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه.
-سپهری، سیدکریم(1377)، تحقیق پیرامون ابعاد اقتصادی پدیده قاچاق کالا، مشکلات موجود و راهکارهای مقابله با آن، ماهنامه بررسی‌های بازرگانی، شماره 135، صص1-25
عزتی، عزت الله(1381)تحلیلی بر ژئوپلیتیک ایران و عراق، انتشارات وزارت امورخارجه ایران
-قلی زاده، سیدابراهیم، علی پور، عباس و ذوقی بارانی، کاظم(1389)، علل و پیامدهای قاچاق کالا پس از انقلاب اسلامی، فصلنامه دانش انتظامی، زمستان 1389، صص109-142
کریم زاده، مجید(1395)بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و تاثیر آن بر اقتصاد شهرستان مرزی سراوان، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال هشتم، شماره 2، صص17-31
-کریمی پور(1379) مقدمه ای بر ایران و همسایگان، منابع تنش و تهدید، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی.
-موسوی، محمود(1396)، بررسی قاچاق کالا و تحلیل قانونی جرم آن، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دوره 3، شماره 3/1، صص121-105
-وطن پور، علیرضا(1387)قاچاق کالا و تاثیر آ بر اقتصاد ملی، بررسی‌های بازرگانی، شماره 28، صص6-24
-Spruyt, Hendrik. (2007)War, Trade, and State Formation.” In The Oxford Handbook of
Comparative Politics
, edited by C. Boix and S. Stokes, 211–35. Oxford: Oxford University
Press,
-Mamazizi, Solayman and Rostami, Yaghob (2016) on the examination of reasons why border dwellers tend to goods smuggling and its impacts on the non-accomplishment of economic development. World scientific news 52(2016).
-Aghazadeh, Alireza, Ardebili, Mohammadali, Ashouri, Mohammad and Mahdavisabet, Mohammadali(2017) Investigating the Effective Factors on the Occurrence of Smuggled
Goods in Iran, Journal of Politics and Law; Vol. 10, No. 5; 2017.
Cheraghi, D., & Heidari, K. (2016). Survey of effective factors of smuggling goods in Iran with emphasis-subsidencis rule. Tarbiat Modares Universit
-Jeshfaghani, Hosein Aliahmadi, Mohammadi ,Omran, luck ,Seyyed Mohsen, and Soheili, Ali ,(2016 ) Field Study of Financial adverse effects caused by smuggling in Iran.
-Farzanegan, Mohammad Reza (2008), Illegal Trade in the Iranian Economy: Evidence from a Structural Model, Dresden University of Technology, Working Paper.p: 409.
-Erami ,Narges & Keshavarzian, Arang(2015) When ties don't bind: smuggling effects, bazaars and regulatory regimes in post-revolutionary Iran ,Economy and Society ,Volume 44 Number 1 February 2015: 110
-Siers, Rhea (2007) The Implications for U.S. National Security, PRAEGER SECURITY INTERNATIONAL,Westport, Connecticut London
-Chouvy ,Pierre-Arnaud ,(2013)The Illegal Trade in Arms, Drugs, People, Counterfeit Goods
and Natural Resources in Mainland Southeast Asia, Palgrave Macmillan.
-Thachuk ,Kimberley L. (2007)TRANSNATIONAL THREATS Smuggling and Trafficking in Arms, Drugs, and Human Life, PRAEGER SECURITY INTERNATIONAL, Westport, Connecticut London.
Thai, Philip, 2018, CHINA’S WAR ON SMUGGLING, Columbia University Press / New York-