ارائه مدل اقناعی تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی با رویکرد کاربردی در صنعت گردشگری

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت رسانه، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت رسانه و امور فرهنگی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم ارتباطات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

چکیده

رسانه ها در به روزرسانی تبلیغات نقش مهمی دارند این رسانه ها هستند که پیام تبلیغاتی ما را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مخاطب می رسانند. این پژوهش به منظور طراحی راهبرد اقناع تبلیغات دررسانه های اجتماعی (اینستاگرام) طراحی شده است. این تحقیق به لحاظ کاربرد از نوع تحقیق کاربردی، به لحاظ روش پژوهش از نوع تحقیق اکتشافی-توصیفی، از لحاظ افق زمانی از نوع مقطعی، و به لحاظ شیوه جمع آوری داده ها در برگیرنده ترکیبی از روش های کیفی وکمی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه خبرگان و صاحب نظران سیاست گذاری فضای مجازی تشکیل می دهند که بالغ بر 12 نفر شناسایی شدند. مراحل کار بدین شکل بود که در ابتدا مصاحبه ای در قالب پرسشنامه از 12 نفراز خبرگان انجام گرفت سپس متن مصاحبه ها با روش تحلیل محتوا توسط نرم افزار maxqda مورد کدگذاری باز و محوری و انتخابی قرار گرفت که در نهایت 58 شاخص مورد انتخاب قرارگرفتند ودر مرحله مربوط به تحلیل کمی داده های حاصل از پرسش نامه بسته، حجم نمونه بر اساس جامعه مورد مطالعه و با استفاده از فرمول کوکران حدود 196 نفر تعیین گردید. وسپس با تحلیل عامل اکتشافی توسط نرم افزار spss در 11 دسته قرار گرفتند که عناصر و گویه‌های پرسشنامه با یکدیگر همبستگی مناسبی دارند و در نهایت هر58 شاخص برای این مرحله مورد تایید قرار گرفت که با استفاده از تحلیل عاملی تأئیدی و تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت.به منظور پالایش و پایایی داده ها از تحلیلی عامل اکتشافی نرم افزارspss  وآزمون kmo برای حصول اطمینان از کفایت حجم نمونه پرسش نامه وبرای آزمون همبستگی بین متغیر ها از آزمون کرویت بارتلت  استفاده شد و از مدل ساختاری در قالب تحلیل عاملی تأئیدی، تحلیل مسیر، از نرم افزار LISREL استفاده شده است. درنهایت در قسمت آخر راهبرداقناع تبلیغات رسانه های اجتماعی تایید شده از روش پژوهش را مشاهده می فرمایید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a persuasive model of advertising on social media with a practical approach in the tourism industry

نویسندگان [English]

  • Ali Ghiasian 1
  • Ataullah Abtahi 2
  • Neda Soleimani 3
  • Mohsen Ameri Shahrabi 4
1 PhD Student in Media Management, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Media Management and Cultural Affairs, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh , Iran
چکیده [English]

The media play an important role in updating advertising. It is the media that delivers our advertising message directly and indirectly to the audience. This research is designed to design a strategy to persuade advertisements on social media (Instagram). This research is applied in terms of applied research, in terms of research method is exploratory-descriptive research, in terms of time horizon is cross-sectional, and in terms of data collection method includes a combination of qualitative and quantitative methods. The statistical population of this study consists of all experts and cyberspace policy experts who were identified as 12 people. The steps were as follows: first, an interview was conducted in the form of a questionnaire of 12 experts, then the text of the interviews was coded by content analysis method by maxqda software and finally coded and selected, which finally 58 indicators were selected and in the stage Regarding the quantitative analysis of the data obtained from the closed questionnaire, the sample size was determined based on the study population and using Cochran's formula about 196 people. Then, by exploratory factor analysis by SPSS software, they were divided into 11 categories that the elements and items of the questionnaire are well correlated with each other. Finally, all 58 indicators were approved for this stage, which was tested using confirmatory factor analysis and path analysis. In order to refine and reliability of the data, exploratory factor analysis of SPSS software and kmo test were used to ensure the adequacy of the sample size of the questionnaire. Bartlett sphericity test was used to test the correlation between variables. LISREL software is used. Finally, in the last part of the persuasion strategy, you will see the social media advertisements approved by the research method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • advertising
  • social media
  • persuasion in advertising
احمدی، مرتضی (۱۳۹۶). "نقش تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتری موسسه‌ی اعتباری کوثر". پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد مطالعات رسانه، دانشکده‌ی علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
خواجه ئیان، داتیس و امیدی، افشین و نوروزی، اسماعیل(1398). درگیرسازی مخاطب در رسانه ها (ارائه چارچوبی مفهومی)، مجله رسانه، سال سی ام، شماره 3، صفحه 47 الی71.
مولوی، زهره و قاعدی فرد، محمد، 1391، نقش رسانه ها در پیشرفت و توسعه روابط عمومی،ماهنامه روابط عمومی، پیاپی ۸۳ ، صفحه 28 الی47.
شیر محمدی، یزدان و عابدی، فرزانه، 1398،بررسی تاثیر تبلیغات بر تمایلات رفتاری گردشگران در شبکه های اجتماعی، نشریه مطالعات توسعه اجتماعی ایران » بهار و تابستان 1398 شماره 2، صفحه 65 الی86.
جمال محمدی؛ کمال خالق پناه؛ الهه غلامی، 1395.تجربۀ مصرف شبکه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: شبکۀ اجتماعی «بی‌تاک»)، دوره 9، شماره 4، زمستان 1395،، صفحه 59-88.
فرخی، زهرا، 1398، رویکردهای اقناعی در طراحی پیامهای رسانه ای، وب سایت خبرگزاری صداوسیما )سرویس پژوهش (.
آل قیس، علیرضا و دادگران، سید محمد و رسولی، محمد رضا.(1397) تبیین ارتباط میان اقناع رسانه ای شبکه های اجتماعی و سبک زندگی مورد کاوی اینستاگرام، فصلنامه راهبرد فرهنگی اجتماعی، سال هفتم، شماره 29، زمستان 1397، ص 93 الی 114.
روشندل اربطانی، طاهر و محمودزاده، احد،1396. طراحی مدل تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی به منظور تأثیر بر تمایل مشتریان، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 9، شماره 4، ص 763 الی 786.
عقیلی، سید وحید و قاسم زاده، مرتضی، 1394. رسانه های اجتماعی؛ چیستی، کارکردها و چالش ها، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره اول، ص 58 الی 79.
Aris, Annet And Bughin, Jacques (2005), “Managing Media Companies; Harnessing Creative Value”, Wiley Publications.
Ipsos (2017, September 8) Social advertising. Retrieved from                                       https://www.ipsos.com/en/ipsosencyclopedia-social-advertising?platform=hootsuite [8.11.2017]
Kaplan A & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media Business Hori-zons, 53(1), 59—68.
Van looy, A. (2016). Social media management: technologies a strategies. Springer publicati on. DOI: 10.1007/978-3-319-21990-5,146-162.
Weinswig, D. (2016, October 5). Influencers are the new brands. Retrieved from
https://www.forbes.com/sites/deborahweinswig/2016/10/05/influencers-are-the-new brands/#7f31c7307919 [8.11.2017]
Romney, M., & Johnson, R. G. (2018), “Show me a story: narrative, image, and audience engagement on sports network Instagram accounts”, Information, Communication & Society,1-16.
Ruth Avidar,2017, Public relations and social businesses: The importance of enhancing engagement, Public Relations Review 43 (2017) 955–962.
Rein, G. (2016), “How luxury brands should engage on Instagram and Snapchat”, available at: www. luxurydaily.com/how-luxury-brands-should-engage-on instagram-and-snapchat/ (accessed 25 May 2017).
Srivastava, J., Saks, J., Weed, A. J., & Atkins, A. (2018), “Engaging audiences on social media”, Identifying relationships between message factors and user engagement on the American Cancer Society’s Facebook page”, Telematics and Informatics, 35(7). https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.05.011,832-844.
Ciancone Chama, A. G., Monaro, M., Piccoli, E., Gamberini, L., & Spagnolli, A. (2019), “Engaging the Audience with Biased News: An Exploratory Study on Prejudice and Engagement”, In Persuasive Technology: Development of Persuasive and Behavior Change Support Systems,350-361.
 https://doi.org/10.1007/978-3-030-17287-9_28.   
Yu, E., Jung, C., Kim, H., & Jung, J. (2018), “Impact of viewer engagement on gift-giving in live video streaming”, Telematics and Informatics, 35(5),450-460.
Kim, S., & Baek, T. H. (2018), “Examining the antecedents and consequences of mobile app engagement”, Telematics and Informatics, 35(1),148 – 158.
https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.10.008.
Delzio, S. (2016, March 9). New Research Reveals Paid Social Media Effectiveness. Retrieved fromhttps://www.socialmediaexaminer.com/new-research-reveals-paid-social-media effectiveness/  [9.11.2017].
Alissa de Aquino Carlsson, 2017, Persuasion in social media A study of Instagram influencers’ usage of persuasive speech acts. Bachelor’s Thesis.
Rupak Rauniar, Greg Rawski, Jei Yang, Ben Johnson, (2014).Technology acceptance model (TAM) and social media usage: an empirical study on Facebook, Journal of Enterprise Information Management Vol. 27 No. 1, 2014, 251 – 269.