بررسی آسیب پذیری مناطق شهری بر اساس الگوی مکانی و زمانی جرائم شهری (مطالعه موردی شهر قزوین)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

تحلیل بزهکاری یک فرآیند مهم اجرایی برای شناسایی و درک عمل مجرمانه است و این فرآیند شامل مراحل جمع آوری و تحلیل داده های گزارش شده از وقایع بزهکاری، مشخصات بزهکار و بزه دیده و اطلاعات توسعه یافته در این زمینه است که در اقدامات مرتبط با پیشگیری و کشف مورد استفاده قرار می گیرد.پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و اطلاعات موردنیاز پژوهش با دو روش کتابخانه‌ای و میدانی تهیه‌شده است. در این مقاله با جمع بندی انواع جرایم سه ساله اخیر شهر قزوین وتطابق آن با شرایط خاص محیطی و اجتماعی این شهر سعی شده است تا انواع تمایلات جرم شناسانه را در مکان های خاص که ایجاد فضای خاص ترکیب جرایم را می کنند بررسی کنیم. با تحلیل بعمل آمده در این تحقیق این مورد را میتوان اشاره نمود که تاثیر شرایط مکانی هریک از مناطق شهری که پذیرای جمعیت خاصی از شهر هستند باعث ایجاد نوع خاصی از فضای شهری می شود که دسته خاصی از جرایم که از یک سنخ هستند در آن مناطق بیشتر امکان بروز و وجود پیدا می کنند. در این مقاله مرکز متوسط برای مجموع جرایم به عنوان معیاری برای مقایسه چهار گروه داده ای انواع جرایم به کار گرفته شده است. مرکز متوسط سرقت از منزل نسبت به مرکز متوسط تمام جرایم و دو جرم دیگر، تمایل بیشتری به سمت شمال دارد. مرکز متوسط برای جرایم مرتبط با خودرو نسبت به دیگر جرایم، جنوبی ترین نقطه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the vulnerability of urban areas based on the spatial and temporal pattern of urban crimes (Case study of Qazvin city)

نویسندگان [English]

  • mohamadhasan rahmani 1
  • Hossain mojtabazadeh 2
  • ali noori kermani 2
1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Delinquency analysis is an important executive process for identifying and understanding criminal activity, and this process includes the steps of collecting and analyzing data reported from delinquent events, delinquent and victim profiles, and information developed in this field, which is related to prevention and Discovery is used. The present analytical-descriptive research and the information required for the research have been prepared by two methods: library and field. In this article, by summarizing the types of crimes of the last three years in Qazvin and its adaptation to the special environmental and social conditions of this city, we have tried to examine the types of criminological tendencies in specific places that create a special atmosphere combining crimes. With the analysis done in this research, it can be pointed out that the effect of spatial conditions in each of the urban areas that receive a certain population of the city causes a special type of urban space that a certain category of crimes that are of the same type in those areas. They are more likely to occur. In this paper, the average center for total crimes is used as a criterion for comparing four data sets of different types of crimes. The average home burglary center is more northerly than the average crime center and two other crime centers. The middle center for car-related crimes is the southernmost point compared to other crimes, and street robberies are located almost like home burglaries in the north of Qazvin city,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delinquency analysis
  • types of crimes
  • criteria
  • effects and strategies
امانی مهدی (1354)، لغت نامه جمعیت شناسی تهران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
باستیه، ژان، برناردرز توماس (1377)، شرح مبانی جرم شناسی، مترجم دکتر علی اشرفی، تهران: انتشارات دانشگاه هنر.
بیابانی غلامحسین­(1386)، جرم و فرهنگ. تهران: انتشارات پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی وگردشگری کشور.
سفیری، سعید(1381)، شهر درگذر جرائم نقش آفرینی شوراها در تأمین امنیت شهری، ماهنامه.
شکوهی، حسین­(1380)، جغرافیای جنایت (شاخه جدید در دانش جغرافیا)
کامیار، غلامرضا(1379)­، حقوق شهرسازی تهران، مجد.
کلانتری، خلیل­(1391)، مدل های کمی در برنامه ریزی (منطقه ای، شهری و روستای(، نشر فرهنگ صبا.
دلال پورمحمدی، محمدرضا(1379)، برنامه ریزی مسکن تهران، سمت.
دهقان، مهدی(1381)، شهرنشینی و روند افزایش جرائم ماهنامه شهرداری ها، شماره 41
دیکنز، پتر(1377)، جامعه شناسی شهری ترجمه دکترحسین بهروان، مشهد، آستان قدس رضوی.
علی آبادی، جواد(1381)، نقش فضاهای شهری در تأمین امنیت اجتماعی، ماهنامه شهرداری ها، شماره 41
مافی، عزت الله(1378)، جغرافیای تطبیقی پاتولوژی شهری فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 52 و 53
Richard, M. 2012. Urban Poverty Reduction: Slum Prevention And UrbanUpgrading. World Bank, page 254.
Walmsly, D. J. 1999. Urban Living. Longman Scientific & Tecnichal, New York, page 96.
Bowerman, B. L. & O’Connell, R. T. 2008. Forecasting and Time Series: anApplied Approach, Pacific Grove, CA: Duxbury, page 18.
Felson,M. and R.V. Clarke, 2001. Opportunity Makes the Thief. Crime Detection and Prevention Series,Paper 98. Police research Group. London: Home Office