مقایسه تطبیقی کالبد خانه ها معاصر تبریز با رویکرد فرهنگگرا

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاداسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در عصر حاضر، دیگر الگوهای جدید مسکن پاسخگوی همه نیازهای ساکنان نیستند وکمبودهای زیادی دراین خانه‌ها احساس میشود که باعث بروز معضلات ومشکلات زیادی شده است. هدف از این تحقیق بررسی میزان التزام رعایت فرهنگ در کالبد خانه های معاصر تبریز است. شیوه پژوهش پیمایشی و جامعه اماری چهار ساختمان معاصر چهار طبقه در منطقه2 شهرداری شهر تبریز به روش نمونه گیری تصادفی گروهی انتخاب شده است.برای جمع اوری اطلاعات از پرسشنامه در یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای استفاده شد. سوالات به دو مولفه فضاهای عمومی شامل حیاط، لابی، پذیرایی و سیرکولاسیون و فضاهای خصوصی شامل اتاق خواب و اشپزخانه تقسیم شده است. رواییمورداندازهگیریپرسشنامه رواییمحتواییو پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 0.74 محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده، از روش های امار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، میانه و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کلموگراف-اسمیرنوف و آزمون آنالیز واریانس) در نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج بدست آمده از یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان رعایت فرهنگ در کالبد چهار خانه معاصر بررسی شده منطقه 2 تبریز، 11.62% ضعیف، 69.76% متوسط و 18.60% خوب است. در مقایسه میزان رعایت فرهنگ و سنت بومی به ترتیب خانه های 1، 4، 2 و 3 در اولویت هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptive Comparison on the structure of Contemporary Houses in Tabriz from Cultural Point of View

نویسندگان [English]

  • Shafigeh Aliasl mamaghani 1
  • hamidreza saremi 2
  • mohammad reza bemanian 3
1 Architectural Engineering Department, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd , Iran
2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In present time, novel patterns for houses aren’t responsible for all requirements related to habitants and there is more drawbacks in these houses, which have led to numerous problems. The present study is aimed to investigate the necessity of conformity culture in the structure of houses in Tabriz. The method of investigation is based on survey and the statistical society was comprised of four buildings with four floors in restrict, 2 of Tabriz municipal. The aforesaid society was selected randomly. A Likert scale with five point was employed in this study to collect data. The questions could be classified as two main groups; in one hand, the questions related to public areas consist of yard, lobby, dining room, and circulation. At the other hand, the questions about private areas are in the case of sleeping rooms and kitchen. The validity of the questionaires was evaluated using Cronbache’s alpha of 0.74. The interpretation of the obtained results was performed using descriptive statistical methods (e. g. plenty, percentage, average, middle, and standard deviation) and conclusion statistics (e. g. Kolmogrov-Smirnov test and the analysis of variance) in SPSS software. The acquired results demonstrates that the value for the conforming culture in the structure of contemporary houses in 2nd restrict of Tabriz was evaluated as 11.62% (weak), 69.76% (moderate), and 18.6% (good). In the case of conforming culture and native traditions, the priority was with 1, 4, 2, and 3 houses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary House
  • Structure
  • Culturalism
  • Private
  • Public
ابراهیمی، غلامرضا، سلطان زاده، حسین، کرامتی، غزال (1396)، بازتاب فرهنگ غرب در تحول سبک زندگی و معماری خانه های اواخر قاجار شهر همدان، نشریه باغ نظر، شماره 47، ص 29-38.
آصفی، مازیار، ایمانی، الناز (1395)، بازتعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی-اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه های سنتی، پژوهش های معماری اسلامی، شماره یازدهم، 2 56-75.
آقالطیفی، آزاده، حجت، عیسی (1397)، بررسی تاثیرپذیری مفهوم خانه از تحولات کالبدی آن در دوران معاصر در شهر تهران، نشریه هنرهای زیبا، دوره 22، شماره4، ص 41-54.
حمزه نژاد، مهدی، صدریان، زهرا (1393)، اصول طراحی خانه از منظراسلامی و الگوهای کاربردی معاصر، نشریه پژوهشهای معماری اسلامی، شماره چهارم، ص 60-78.
خاکپور، مژگان، انصاری، مجتبی و دیگران (1394)، ویژگی های اجتماعی-فرهنگی مسکن بومی، نشریه مسکن و محیط روستا، شماره 149، ص 4-14.
عبدالحسینی، جواد (1390)، سازگار کردن طراحی خانه های مسکونی تبریز و باکو با فرهنگ و اقلیم بومی، فصلنامه باغ نظر، شماره هجدهم، ص 13-24.
فردانش، فرزین، محمدحسینی، پریسا و دیگران (1393)، تحلیل فرهنگی خانه سلماسی تبریز براساس نظریه رپوپورت، نشریه مطالعات معماری ایران، شماره5، ص 81-99.
یاران، علی، بهرو، حسین (1396)، تاثیر فرهنگ و اخلاق اسلامی بر مسکن و کالبد فضایی خانه ها (نمونه موردی: خانه های عصر قاجار در شهر اردبیل)، فصلنامه پژوهشهای معماری اسلامی، شماره پانزدهم، ص 91-107.
یزدانفر، عباس، حسینی، باقر، زرودی، مصطفی (1392)، فرهنگ و شکل خانه(مطالعه موردی: خانه های سنتی شهرستان تنکابن و رامسر)، نشریه مسکن و محیط روستا، شماره 144، ص 17-32.
Appleyard, D. (1979).Home, Architectural Association Quarterly, 2, pp.2-20.
Cooper Marcus, C. (1974).The house as symbol of self. In: Lang,J.T. (ed.) Designing for human behavior: Architecture and the behavioralscience, Dowden, Hutchinson.
Hofstede, Geert; Hofstede, Gert J; Minkov, Michael. (2010). Cultures and Organizations: Software for theMind, McGraw-Hill, USA.
Hayward, G. (1975), Home as an environmental and psychologicalconcept, Landscape, 20, pp.2-9.
Macionis, John; Ken Plummer. (2009). Sociology: The Basics ,10/e, Prentice Hall Europe, USA: New Jersey.
Norberg Schulz, C. (1996). The phenomenon of place, In: Theorizinga new agenda forarchitecture: an anthology of architecturalTheory, Nesbitt, K (ed), p. 412-422, Princton Architectural Press,New York.
Proshansky, H. (1978).The city and self-identity, Environment and Behaviour, 10, 147-83.
Rapoport, A. (1969).House form and culture, Prentice-Hall Publication,New Jersey.
Shcein, Edgar H. ( 2010). Organizational Culture & Leadership, John Wiley & Sons, USA: San Francisco.