مقایسه‌ی وضعیت حاکمیت قانون در مدیریت شهری قبل و بعد از انقلاب

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استاد تمام حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و ردیابی موانع و مسائل اجرایی برنامه‌های حوزه‌ی مدیریت شهری و نقش و جایگاه قانون در آن می‌باشد. روش: در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای یا اسنادی با ابزار یعنی فیش‌برداری استفاده شده است. یافته‌ها: تصویر وضع موجود سامانۀ مدیریت شهری در ایران، تصویری مغشوش است. امور جاری در کشورها براساس مجموعه قوانین آنها اداره می‌گردد و قوانین و مقررات، نقش ابزار اجرایی مدیران شهری را به عهده دارد. اما، علی‌رغم گسترش شهرها و به تبع آن پیچیده‌تر شدن مسائل شهری و گسترش حیطۀ وظایف مدیران شهری، هنوز هم قانون مصوب 1334 شهرداری (با اصلاحات) به عنوان قانون اصلی در شهرداری تهران به حساب می‌آید و این امر موجب بروز مشکلات عدیده‌ای گردیده است. نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می‌دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می‌نماید. یکی از اقداماتی که می‌تواند جهت اصلاح روندهای نادرست و یا بهبود وضع موجود موثر واقع شود، آسیب‌‌ شناسی اجرای طرح‌های شهری است و از این طریق می‌توان راه‌هایی را برای جلوگیری از شدت یافتن مسائل و ریشه‌کن کردن آنها پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the rule of law in urban management before and after the revolution

نویسندگان [English]

  • syed abotaleb nori hampa 1
  • Kheirollah Parvin 2
  • Mohamad hassan Habibii 3
1 PhD Student in Public Law, Department of Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Professor of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to identify and track the obstacles and implementation issues of programs in the field of urban management and the role and position of law in it. Method: In this research, the library or document method with tools, ie filing, has been used. Results: The picture of the current situation of the urban management system in Iran is a confused picture. Current affairs in countries are governed by their own set of laws, and laws and regulations act as executive tools for city managers. However, despite the expansion of cities and the consequent complication of urban issues and the expansion of the scope of duties of city managers, the law adopted in 1334 (with amendments) is still considered as the main law in the municipality of Tehran and this has caused many problems. Conclusion: The study of legal sources and sources shows the inefficiency and obsolescence of urban management laws that the updating of these laws provides a way to organize some of the problems in this area. One of the measures that can be effective in correcting incorrect trends or improving the current situation is the pathology of the implementation of urban plans, and through this, ways can be suggested to prevent the escalation of problems and eradicate them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rule of law
  • urban management
  • before the revolution
  • after the revolution
اردشیری، مهیار( 1379 ) ؛ تنگناهای قوانین و مقررات شهرسازی، فصلنامه شهر، شماره 16
ازکیا، مصطفی و ایمانی جاجرمی، حسین (1384)، بررسی جامعه شناختی عوامل کارایی شوراهای اسلامی شهر، نامه علوم اجتماعی،  صص 33-64
برک‌پور، ناصر، اسدی، ایرج (1390)، «خلاصه کتاب مدیریت و حکمروایی شهری»، دانشگاه هنر
پروین، خیرالله؛ زرشکی، محمد (1395) «واکاوی حقوقی تراکم‌زدایی از تهران با تاکید بر موازین حقوق شهروندی»، دوفصلنامه‌ی حقوق اداری، سال دوم، شماره 10
جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1396)، ترمینولوژی حقوق، کتابخانۀ گنج
چیما، شابیر (1382 )؛ «مدیریت شهر: خط مشی ها و نوآوری ها در کشورهای در حال توسعه»، ترجمۀ پرویز زاهدی، چاپ دوم، تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
خسروی، مرتضی، (1387)، بررسی نقش مدیریت عمران شهری در تحقق طرح های توسعه شهری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد.
دانشپور، زهره (1387)، معرفی رهیافت گام به گام مشکل یابی ـ مشکل گشایی؛ پیشنهادی مقدماتی برای آزمون شیوه تدبیر شده مشکل یابی در شهر تهران، هنرهای زیبا، شماره 36 ، زمستان،صص 5-16
ذبیحی، جواد، (1387)، بررسی توزیع فضای تسهیلات عمومی شهری بر اساس مدل یکپارچه دسترسی در شهر مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه جغرافیا مقالات توسعه پایدار شهری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رهنما، محمد رحیم، (1385)، جزوه درسی مدیریت عمران شهری، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
سعید نیا، احمد (1382)؛«مدیریت شهری، کتاب سبز شهرداری‌ها»، جلد یازدهم، وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری، چاپ اول، تهران.
صرافی، مظفر و عبدالهی، مجید (1387 ) «تحلیل مفهومی شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین مقررات و مدیریت شهری کشور»، پژوهش‌های جغرافیایی شماره3.
طاهری ،ابوالقاسم ، (1377)، حکومت های محلی و عدم تمرکز ،تهران ،نشر قومس ،
کاظمیان، غلامرضا و عسگری، علی (1390)، «شناخت و تحلیل نظام موجود مدیریت مجموعه‌های شهری کشور»، نشریۀ مدیریت شهری، شماره 18
کامیار، غلامرضا (1387)، «حقوق شهری و شهرسازی»، تهران، انتشارات مجد.
لطیفی، غلامرضا (1387)، مدیریت شهری، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، تهران
مشهدی‌زاده دهاقانی، ناصر، (1381)، تحلیلی از ویژگی‌های برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
ناطق پور، محمد جواد (1387)، شوراهای اسلامی و چالش های پیش رو؛ پژوهشنامه 30: شوراها: چالش ها و کارکردها؛ تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک
نجاتی حسینی، سید محمود، (1381)، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری: مسائل نظری و چالش‌های تجربی، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
هاشمی، فضل ا... (1371)، حقوق شهری و قوانین شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران،
Stren, R. (2007) 'Urban Management in Development Assistance', "Cities", Vol. 10, No 2.