بررسی مولفه های جغرافیای سیاسی شکاف دولت و ملت در دولت های جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل امنیتی باری بوزان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی مسائل ایران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

با بررسی تحولات اجتماعی و سیاسی از زمان مشروطیت و پس از آن شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا به امروز، می توان از شکاف دولت – ملت به عنوان عمیق ترین و فعال ترین شکاف اجتماعی در ایران یاد کرد که بسیاری از لرزه های کوچک و بزرگ بر پیکره‌ی جامعه و ساختار سیاسی کشور، خواه به صورت خیزش‌های انقلابی و ساختارشکنانه و خواه حرکت‌های اجتماعی و سیاسی اصلاح طلبانه، همه و همه بر روی این گسل عظیم به وقوع پیوسته‌اند. بی شک بسیاری از این تحولات، از جنبش مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی ایران و حتی پس از آن شکل‌گیری حرکت‌های اصلاح طلبانه مانند دوم خرداد هفتاد و شش و حتی ناآرامی های سال 96 در کشور جز با مد نظر قرار دادن چنین شکافی قابل تحلیل نیستند. هدف از این پژوهش بررسی فاصله و عدم تحقق شعارهای دولت های مستقر در جمهوری اسلامی ایران با عملکردهایشان بر نزدیکی و یا شکاف بین دولت و ملت بر طبق مدل امنیتی باری بوزان می‌باشد. در این پژوهش از مدل امنیتی باری بوزان و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شد. بررسی‌ها نشان داد که فاصله میان شعار با عملکردها و اقدامات و یا عدم اجرایی شدن، شعارهای دولت های مستقر در جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر نشان از شکاف میان دولت و ملت و عدم وجود امنیت در ابعاد سیاسی- اقتصادی و زیست محیطی در جامعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the components of the political geography of the state-nation divide in the governments of the Islamic Republic of Iran based on the Bari Buzan security model

نویسندگان [English]

  • Yousef Akbari 1
  • Seyed Farshid Jafari 2
  • Hassan Eyvazzadeh 2
1 PhD Student in Political Science, Iran, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Examining the social and political developments from the time of constitutionalism and the subsequent formation of the modern state in Iran until today, we can mention the government-nation divide as the deepest and most active social divide in Iran, with many small earthquakes. And great on the body of society and the political structure of the country, whether in the form of revolutionary and destructive uprisings or reformist social and political movements, all have taken place on this great fault. Undoubtedly, many of these developments, from the constitutional movement, the nationalization of the oil industry to the Islamic Revolution of Iran, and even after that, the formation of reformist movements such as June 2, 2006 and even the riots of 1996 in the country except with fashion Comments such a gap can not be analyzed. The purpose of this study is to investigate the distance and non-fulfillment of the slogans of the governments based in the Islamic Republic of Iran with their actions on the proximity or gap between the government and the nation according to the Buzan security model. In this research, the subject of Barzan Buzan security model was investigated using a descriptive-analytical method. Studies have shown that the gap between slogans and actions and actions or non-implementation, slogans of governments based in the Islamic Republic of Iran in the last four decades shows the gap between government and nation and the lack of security in the political-economic and environmental dimensions. In society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The gap between the state and the nation
  • the social gap
  • the security model of Barzan Buzan
-Elhami, Amirhossein et al. (2017) Theoretical explanation of the relationship between political security and economic development; National Security Quarterly, Year 7, Issue 23.(In persian)
-Islami Bigdeli, Saeed, (2015). Corruption and lack of transparency; Development wells.(In persian)
-Azad Armaki, Taghi (2007), Iranian Culture and Identity and Globalization, Tehran: Iranian Civilization Publications. .(In persian)
-Buzan, Bari (1999), People, Governments and Fear, translated by the Institute for Strategic Studies. Tehran: Research Institute for Strategic Studies.
-Bijani, Maryam, (2007). Third Millennium Development Goals and Challenges Ahead in Iran, Political-Economic Information, No. 239. 240, pp. 164 to 181. .(In persian)
-Pishgahifard, Zahra (2006). Analysis of the Challenges of Iranian Society from the Perspective of Political Geography, Geographical Research, Year 38, Vol. 57, p. 7.(In persian)
-Jandaghi, Mohsen, (2007). "Iran" report on our country's achievement of the development goals of the third millennium: the third millennium in Iran, Iran newspaper, on 8/27/2007. .(In persian)
-Rahimi, Gholam Ali (2006), "Prioritization of Iran's natural gas export markets", Iran Energy Journal, Vol. 10, No. 26, August. .(In persian)
-Sari al-Qalam, Mahmoud (1371). "Fixed Principles of Political Development". Political-Economic Information: Nos. 55 and 56. April and May. .(In persian)
-Shaygan, Fariba. (2008). Investigating the factors affecting political trust. Scientific Journal of Political Science, 4 (1), 153-179. .(In persian)
-Seidi, Mehdi and Farhad Rahbar (2015) Strategies of the three forces of the Islamic Republic to combat economic corruption with emphasis on national security; National Security Quarterly, 8th year, No. 30. .(In persian)
-Forghani, Mohammad Mehdi, (2003). The Long Way: A Study of the Evolution of Political Development Discourse in Iran (1285-1377), Tehran: Farhang va Andisheh Publications. .(In persian)
-Qarakhani, Masoumeh (2016) Social policy in Iran, the government-nation gap. Social Science Quarterly. Volume 23, Number 75.(In persian)
-Ghavam, Abdul Ali and Malmir, Mehdi (2014). Provide an analytical model to examine the nation-state gap (modeling the relationship between government and society). Political Science Research Journal. number 1.(In persian)
-Katozian, Mohammad Ali (2011). Conflict between government and nation: Theory of history and politics in Iran. Ney Publishing, Tehran.(In persian)
-Motalebi, Massoud and Jamal Khan Mohammadi, (2017). Alignment of government and nation and its impact on economic development of societies; Longitudinal-Comparative Study between 1990 and 2004, Quarterly Journal of Government Studies, Journal of the Faculty of Law and Political Science, Third Year, No. 9, Spring. .(In persian)
-Momeni, Farshad, (2014). Why is corruption so pervasive in the Iranian economy? .(In persian)
-Mirzaei, Ghaffar, (2017). Minorities and the fulfillment of the election promises of the 11th government, available on the IRNA website. .(In persian)
-Naderi, Mehdi; (2017). Theoretical and practical implications of the idea of ​​modern ignorance in the discourse of the Islamic Revolution. Journal of the Islamic Revolution. number 1. Seventh year. .(In persian)