مقایسه تطبیقی شهرهای شهرستان فلاورجان بر مبنای رویکرد شهر خلاق به منظور جذب گردشگر

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، نجف آباد، ایران

چکیده

شهرها همواره مکانی برای ابداع نوآوری و خلاقیت هستند. داشتن شهر خلاق، نهایت آرزوی هر جامعه مدرن بوده و شهرها برای این منظور با یکدیگر رقابت می کنند.هدف از این پژوهش مقایسه تطبیقی شهرهای شهرستان فلاورجان (شامل 8 شهر فلاورجان، کلیشاد و سودرجان، قهدریجان، ایمانشهر، ابریشم، بهاران، زازران و پیربکران) بر مبنای رویکرد شهر خلاق به منظور جذب گردشگر می باشد. در این راستا، از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی استفاده شده است و داده های مورد نیاز به صورت اسنادی (با مراجعه به آمارنامه ها و اسناد دولتی) و میدانی (به صورت مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه) گردآوری گردیده است؛ بدین ترتیب که ابتدا با توجه به فرمول کوکران از 383 شهروند از شهرهای شهرستان فلاورجان نمونه گیری شده و سپس به منظور تکمیل مطالعات اسنادی از مشاهده میدانی و مصاحبه با تعدادی از اعضای شورای شهر، کارمندان شهرداری، بخشداری و فرمانداری شهرستان فلاورجان بهره گرفته شده است. در ادامه نیز به منظور تحلیل داده ها و اولویت بندی شهرهای شهرستان از روش ماتریس گولر و نرم افزارهای ArcGIS ,SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مجموع شهرهای کلیشاد و سودرجان، ابریشم و پیربکران به لحاظ خلاقیت به منظور گردشگری رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و دارای بیشترین قابلیت برای توسعه شهر خلاق به منظور جذب گردشگر می باشند و شهرهای بهاران و فلاورجان، ایمانشهر، قهدریجان و زازران به ترتیب در اولویت بعدی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparitive Analysis of the Cities in Falavarjan Province Based on the Creative City Approach for Tourist Attraction

نویسندگان [English]

  • Homayoon Nooraie 1
  • Sahar Saraeeian 2
1 Assistant Professor, College of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 M.A.; Faculty of Art, Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Cities have always been the place to invoke innovation and creativity. Having a creative city is the ultimate wish of every modern society and that is why cities compete to achieve this goal. The purpose of this research is the accommodation comparison of cities of Falavarjan province (including 8 cities of Falavarjan, Kelishad-Souderjan, Ghahderijan, Iman Shahr, Abrisham, Baharan, Zazeran and Pir Bakran) based on the creative city approach in order to attract tourists. To this end, the descriptive-analytic research method was used and the required data were gathered in documents (referring to state statistics and documents) and field (via observation, questionnaires and interviews). So, according to the Cochran formula, 383 citizens of Falavarjan towns were sampled and in order to complete the documentary studies, field observations and interviews with some members of the city council, municipal, county and governorate employees of Falavarjan city were used. In order to analyze the data and prioritize the cities in terms of tourist attraction, Goller matrix method and ArcGIS, SPSS softwares were utilized. The results of this research indicate that Kelishad-Souderjan, Abrisham and Pir Bakran have the first to third rankings regarding creativity for tourism purposes and have the most capacity for developing the creative city in order to attract tourists. Baharan and Falavarjan, Iman Shahr, Ghahderijan and Zazeran are ranked respectively in the next order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparitive Analysis
  • Creative City
  • Tourism
  • Prioritization
  • Cities of Falavarjan
اکبری مطلق،  مصطفی­(1392)، بررسی ابعاد نظریه شهر خلاق و تأثیر آن بر توسعه شهری پایدار با تأکید بر تجارب جهانی،  همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری،  بوکان
ابراهیمی،­ مهران­(1387)، نشست شهر خلاق­: مفاهیم، ­سیاست­ها، مطالعه موردی از شهرهای موفق و ناموفق . مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران،  تیرماه،  فرهنگسرای نیاوران، تهران.
برندگی،  بدری و نعمتی،  داریوش­(1391)، گردشگری خلاق راهی به سوی آینده . همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان.
پاپلی یزدی،  محمد حسین و سقایی،  محمد­(1390)، گردشگری­( ماهیت و مفاهیم )، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت ).
داداش پور، هاشم­( 1387)، جزوه درسی روش های برنامه ریزی منطقه ای . گروه شهرسازی،  دانشکده هنر،  دانشگاه تربیت مدرس،  تهران .
ربانی خوراسگانی،  علی؛ ربانی خوراسگانی، رسول، ادیبی سده، مهدی و مؤذنی، احمد(1390)، بررسی نقش تنوع اجتماعی در ایجاد شهرهای خلاق و نوآور (مورد مطالعه:اصفهان) . جغرافیا و توسعه،  دوره 9 (21)،  180-159.
رفیعیان،  مجتبی و شعبانی،  مرتضی (1394) تحلیل شاخص های خلاقیت شهری در نظام سکونتگاهی استان مازندران . جغرافیا و آمایش شهری _ منطقه ای،  دوره پنجم (16)،  34-19.
رفیعیان،  محسن. (1389) در آمدی بر مناطق و شهرهای خلاق . نشریه شهرداری ها،   سال یازدهم (100)،  42-15.
رضائیان قراگوزلو،  علی ؛ قادری،  اسماعیل و میرعباسی،  رمضان (1391)، برنامه ریزی شهر خلاق . چاپ اول،  تهران : انتشارات آذرخش.
رضوانی،  علی اصغر­(1379)، جغرافیا و صنعت توریسم، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور تهران.
زنگی آبادی،  علی­؛ عبدالله زاده،  مهدی­؛ مبارکی،  امید و پور عبدی وند،  لاله (1391) بررسی و تحلیل فضاهای گردشگری شهر ارومیه . فصلنامه علمی _پژوهشی فضای جغرافیایی،  دوره 12 (39)، 93-77.
شهابیان،  پویان و رهگذر،  عرفانه (1391) پیوند محیط خلاق با شهر. مجله منظر،  دوره چهارم (19)، 73-67.
صداقت جهرمی، سعید­(1389)، بازنده سازی و ایجاد حیات اجتماعی در فضاهای عمومی شهری بر پایه تقویت هویت آنها مطالعه موردی:خیابان سپه، "اولین خیابان ایران" در شهر قزوین . اولین همایش بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، مشهد
غریب،  امید  و حسین پور،  علی­(1391)، بررسی شاخصهای شکل گیری شهر خلاق(مطالعه موردی: مشهد). دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور.
غفاری،  هادی­(1381)، صنعت توریسم در ایران : چالش ها و راهکارها . مجله سیاسی – اقتصادی،  سال هفدهم (186 و 185)،  225-218.
قربانی،  رسول؛ حسین آبادی،  سعید و طورانی،  علی (1392) شهرهای خلاق: رویکردی فرهنگی در توسعه شهری.  مطالعات جغرافیایی مناطق خشک،  سال سوم  (۱۱)،  18-1.
قلانی،  بزرگ (1387) بررسی میزان رضایتمندی توریستهای شهر شیراز و برخی دلایل آن . پایان  نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان .
مختاری ملک آبادیآرضا ؛ سقایی،  محسن و ایمان،  فاطمه (1393) سطح بندی مناطق پانزده گانه شهر اصفهان از لحاظ شاخص های شهر خلاق با استفاده از مدل برنامه ریزی منطقه ای. مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری،  دوره پنجم (16)،  120-105.
محمودی، علیرضا و ربانی ابوالفضلی،  غزاله( 1394)، بررسی بسترهای مورد نیاز جهت دستیابی به شهر خلاق : نمونه موردی مشهد. اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز.
Baeker, G.&  Murray, G. (2008).Creative City Planning Framework .A Supporting Document to the Agenda for Prosperity: Prospectus for a Great City.
Cotter, L. (2008). Urban Community Development Inspired by Culture: The Potential of Creative Cities . Conference of Urban Community Development Inspired by Culture: The Potential of Creative Cities. July 29 – August 7.2008 .  Published by The Japan Foundation.           
Florida , Richard (2005) . Cities and creative class . Routladge.
Hall, Peter. (2000). Creative Cities and Economic Development. Urban Studies, 37(4) , 639–649.
James E.D; Biljana M. (2015). The Creative City: Vision and Execution. Routledge
Musturd, S. (2004). Amsterdam as Creative Cultural Knowledge City: Some Conditions. 30(3), 225-234.,Alexandrine Press.
Peck, J. (2005) . struggling with the creative class:in: internation journal of urban and regional research,740-770.
Richards ,G.& Raymond ,C. (2000).Creative Tourism . Atlas News ,18.
Sasaki, M. (2008). Developing creative cities through networking. 3-15.
Scott. A. J. (2006) . Creative cities : Conceptual issues and policy question. Journal of Urban Affairs.Volume 28, Issue 1, Pages 1-17
UNESCO. (2006). Towards Sustainable Strategies for Creative Tourism, Discussion Report of the Planning Meeting for 2008 International Conference on Creative TourismSanta Fe, New Mexico, U.S.A.