رویکردی تحلیلی به کیفیت معماری مسکن منطقه 1 تا 3 شهر تهران طی سال های 1357-1397

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

3 استاد گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش کیفیت معماری مسکن شهر تهران در مناطق 1 تا3 طی سال های 1357-1397می باشد. روش تحقیق بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از ابزار پرسشنامه و نرم افزارspss در جهت سنجش معیارها است، ضمن آنکه با استفاده از نرم افزارExpert choice به امتیاز دهی و وزن نسبی هر شاخص پرداخته است. در این راستا نتایج پژوهش حاکی از آن است که، با توجه به آزمون T تک نمونه ای کیفیت معماری مسکن طی سال های 1357-1397 در مناطق 1 تا3 شهر تهران به ترتیب برابر با 21/3 و81/2 می باشد و بیانگر آن است که معماری مسکن طی سال های 1357-1379 دارای مطلوبیت و رضایتمندی بهتری نسبت به سال های بعد بوده است، همچنین امتیاز دهی به کیفیت معماری مسکن طی سال های 1357-1379 برابر با 648/0 و طی سال های1380-1397 برابر با 187/0 بوده است، حال آنکه وزن شاخص نسبی طی سال1357-1397 در کیفیت معماری مساکن شهر تهران544/0 و طی سال های 1380-1397 برابر با 254/0 می‌باشد. لذا این ارقام بیانگر آن هستند که کیفیت معماری مسکونی طی سال های 1357-1379 از رده مناسب تری نسبت به سال های اخیر برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analytical approach to the quality of housing architecture in areas 1 to 3 of Tehran during the years 1357-1397

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Shahparvari 1
  • Behrooz Mansoori 2
  • Iraj Etesam 3
1 Department of Architecture, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE.
2 Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 استاد، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.
چکیده [English]

The main purpose of this study is to assess the quality of housing architecture in Tehran in regions 1 to 3 during the years 1357-1377. The research method is based on descriptive-analytical method and using questionnaire tools and SPSS software to measure the criteria, while using Expert choice software to score and relative weight of each index. In this regard, the research results indicate that, according to the one-sample t-test, the quality of housing architecture during the years 1357-1397 in areas 1 to 3 of Tehran is equal to 3.21 and 2.81, respectively, and indicates that That housing architecture during the years 1379-1379 has had better desirability and satisfaction than the following years, also scoring the quality of housing architecture during the years 1357-1399 equal to 0.648 and during the years 1380-1397 equal to / 187 It has been 0, while the weight of the relative index during the years 1357-1397 in the quality of housing architecture in Tehran is 0.544 and during the years 1380-1397 is equal to 0.254. Therefore, these figures indicate that the quality of residential architecture during the years 1357-1379 has been more appropriate than in recent years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • quality of housing architecture
  • contemporary housing
  • areas 1 to 3 of Tehran
اقبالی نیا، علی، شوهانی، محمد، 1396، بررسی مفهوم شناسی ارتقاء کیفیت زندگی خانوادگی در حوزه مسکن، نمونه موردی شهر ایلام، فصلنامه معماری وشهرسازی آرمانشهر، شماره21، 1-9.
آصفی، مازیار، ایمانی، الناز، 1395، باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی، فصلنامه قطب علمی معماری اسلامی، شماره یازدهم، سال چهارم، 56-73.
بانی مسعود، امیر. 1388. «معماری معاصر ایران در تکاپوی سنت و مدرنیته». چاپ سوم. تهران: هنر معماری قرن
باور، سیروس. 1389. نگاهی به پیدایی معماری نو در ایران. تهران، نشر فضا.
براتی، ناصر، کاکاوندق الهام، 1392، ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری با تا کید بر تصویر ذهنی شهروندان(مطالعه موردی شهر قزوین)، نشریه هنرهای زیبا، دوره18، شماره3، 25-32.
برق جلوه، شهیندخت، 1393، برنامه شناسایی و تحلیل محیط‌های کالبدی، نشریه هنرهای زیبا، شماره19، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، 39-48.
داداش پور،‌هاشم، روشنی، صالح، 1394، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت محیط مسکونی در محله‌های قدیمی (مطالعه موردی: محله سنگلج تهران)، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره دهم، 71-83.
رضایى خبوشان، رضا، نعمتی مهر، مرجان، 1395، سنجش کیفیت محیط مسکونی در برنامه مسکن مهر بر اساس نشانگر‌های کیفیت زندگی، نشریه صفه، 54-69.
زنگنه، مینا، قهرمانی، مریم، گودرزی سروش، خلیل، 1396، سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر در شهر همدان، مطالعات محیطی هفت حصار، شماره بیست ودوم، سال ششم، 31-44.
شاهی آق بلاغی، عارف، زنگنه، یعقوب، خدابنده لو، حسن، درودی نیا، عباس، 1395، سنجش شاخص‌های کیفیت محیط شهری(مطالعه موردی مسکن مهر شهر سبزوار)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بیستم و ششم، 54-72.
غفوریان، میترا، حصاری، الهام، 1395، بررسی عوامل و متغیرهای زمینهای مؤثر بر رضایتمندی سا کنان از محیط مسکونی، فصلنامه مطالعات شهری، شماره هجدهم، 91-100.
فلامکی، محمدمنصور. 1371. شکل‌گیری معماری در تجارب ایران و غرب. چاپ اول. تهران: فضا.
کیانی، مصطفی، 1383، معماری دوره پهلوی اول: دگرگونی اندیشه‌ها، پیدایش و شکل‌گیری معماری دوره بیست ساله معاصر ایران 1320 – 1299، چاپ اول، ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
گیفورد، رابرت، 1378، روانشناسی محیط‌های مسکونی، ترجمه وحید قبادیان، فصلنامه معماری و فرهنگ، شماره دوم و سوم، پاییز و زمستان
مسگرانی، نونا، اجزا شکوهی، محمد، خاکپور، براتعلی، نقصان محمدی، محمدرضا، 1393، ارزیابی کیفیت محیط مسکونی مرکز شهر با تأکید بر پایداری، مورد مطالعاتی: محدوده سرشور و چهنو شهر مشهد، فصلنامه آرمان شهر، شماره23، 347-359
معینی، مهدیه، اسلامی، سید غلامرضا، 1389، رویکردى تحلیلى به کیفیت محیط مسکونى معاصر، هویت شهر، شماره دهم، سال ششم، 45-58
مهندسین مشاور نقش. 1387. نقد آثاری از معماری معاصر ایران. تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
هاشم پور، پریسا، سامی، زیبا، کیفیت محیطی موثر در حیاتپذیری مجتمعهای مسکونی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، شماره30، 55-68.
Golkar, K. (2001). Effective Components of Urban Plan Quality, Soffeh, 32.
Lynch, K. (2002). The Image of the City. (H. Bahreini, Trans.). Tehran University, Tehran.
Project for Public Spaces. (2012). Placemaking and the Future of Cities. Viewed 01 December2013,Http://Www.Pps.Org/Reference/Placemaking-And-The-Future-Of-Cities.
Rafiyian, M., Amin Salehi, F., & Taghvaei, A.A. (2010). Quality Assessment of Ekbatan Town, Tehran Residential Environment, Spatial Planning, 14, 63-85.