تحلیل آماری نقش دولت الکترونیک در بهبود اجرای خط مشی های کیفی صادرات نفت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با ارائه مدل تحقیق (مطالعه موردی: شرکت پایانه نفتی جزیره خارگ)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمان ، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضربا هدف تجزیه و تحلیل اماری نقش دولت الکترونیک در بهبود شاخص‌های کیفی صادرات نفت وزرات نفت جمهوری اسلامی ایران درشرکت پایانه نفتی جزیره خارگ در سال 1398 انجام شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر کارکنان شرکت پایانه نفتی جزیره خارگ به تعداد 1500 نفر بوده که از بین آن ها تعداد 306 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردید. روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای توصیفی استنباطی می‌باشد. در پژوهش حاضر به منظور انتخاب افراد نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه ها با استفاده از نظرات استاد راهنما و اساتید گروه و خبرگان و با استفاده از تکنیک دلفی تایید شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 85 % تعیین گردید که نشان ‌دهنده پایایی مناسب اندازه‌گیری می‌باشد. یافته های تحقیق نشان داد که بدلیل توسعه سریع مسئولیت‌های دولت در اجرای خط مشی های مطالبه شده از سوی جامعه اقتصادی، بکار گیری فناوری‌های پیشرفته در قالب دولت الکترونیک و همچنین بکارگیری نقش‌های حساس و الزام اور، موفقیت جامعه در دستیابی به الگوهای مدرن و تسهیل و تسریع صادرات نفت توسط سازمان‌های دولتی و نیز سازمان‌های متولی در بخش خصوصی با تکیه بر تحلیل‌های اماری متقن و شاخص‌های کاربردی اعمال شده بسیار مبرم و اثربخش خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد که نقش‌های دولت الکترونیک و نیز اجرای خط مشی کیفی رابطه بسیار حائز اهمیت و با محوریت اجرای خط مشی کیفی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical analysis of the role of e-government in improving the implementation of quality export policies of the Ministry of Oil of the Islamic Republic of Iran by presenting a research model (Case study:Kharg Island Oil Terminal Company)

نویسندگان [English]

  • Younes Bahadori 1
  • Sanjar Salajegheh 2
  • Samaneh Mehdizadeh 3
  • Amin Nikpour 3
1 PhD student of public Management, Kerman branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of statistical analysis of the role of e-government in the implementation of quality oil export lines of the Ministry of Oil of the Islamic Republic of Iran in Kharg Island Oil Terminal Company in 2019. The statistical population in the present study was 1500 employees of Kharg Island Oil Terminal Company, of which 306 people were selected using Morgan table. The research method in this research is based on inferential descriptive.In the present study, a simple random method was used to select the sample. The face validity of the questionnaires was confirmed using the opinions of the supervisor and group professors and experts and using the Delphi technique. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha coefficient of 85%, which indicates the appropriate reliability of the measurement. Findings showed that due to the rapid development of government responsibilities in implementing the policies demanded by society, the use of advanced technologies in the form of e-government, as well as the use of sensitive and binding roles, the success of society in achieving modern models and facilitating and accelerating exports. Oil will be very urgent and effective by government agencies as well as organizations in the private sector, relying on sound statistical analysis and applied indicators. The results also showed that the roles of e-government, e-government and the implementation of quality policy have a very important relationship with the focus on the implementation of quality policy has a positive and significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical analysis
  • e-government roles
  • implementation of quality policy
  • oil exports
  • research model
الوانی، سید مهدی.(1391)، تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات سمت .
حاجی ابراهیم زرگر، حامد، (1397).فصلنامه تخصصی سیاستگذاری علوم و تکنولوژی، ص17 .
معین، محمد(1360)وفرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر.
معمارزاده طهران، غلامرضا و همکاران(1391).دولت الکترونیک، تکنولوژی اطلاعات – سیاست دولت، چاپ سوم. انتشارات اندیشه‌های گوهر بار.
هاشمی، مجید.(1389).فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 54، بهار1389، ص200-171.
B.W. Hogwood, L.A. Gunn (1984). «Policy analysis for the real world”. New York: Oxford University Press.
Buchholz, Rogene.a.(1985),Essentials of public policy for Management, NJ:Prentice-Hall.Inc.
Daniel A. Mazmanian, Paul A. Sabatier (1986). «Implementation and Public Policy»,publisher: Scott Foresman Publishers
Elmor, Richard F.(1987)”instruments and strategy in public policy “ policy studies Review 7(1)174-86.
J.L. Pressman, A.B. Wildavsky (1984). “Implementation: how great expectations in Washington are dashed in Oakland”. 3rd edn. Berkeley, University of California Press.
Heclo , H.H.(1972),raeview article: Policy analysis “ British Journal of Political Science, 2(1):83-108.
Hill.Michael and Peter Hupe(2002)implementing Public Policy: Govemance in Theory and Practic, London:Sage Publications.
Moon, M.J.(2003).The evolution of e-government among municipalities: thetorie or rwality? Public Adminestration Review ,pp.426-427
Parsons.W.(1995)Public Policy.Aldershot:Edwrd Elgar.
United Nations E.government Survey 2016 “E-government in Support
Wildavsky, A.B.(1979).Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analysis. Boston:Little, Brown and Company.