تبیین مدل بومی توسعه اجتماعی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین مدل بومی و ارزیابی آن در محله‌های شهر زنجان بود. در این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت پژوهش از روش پژوهش ترکیبی در دو قالب روش داده بنیاد و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، خبرگان جامعۀ علمی و متخصصان دانشگاهی بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند با 12 نفر مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته به عمل آمد. جامعۀ آماری در بخش کمی پژوهش، شامل ساکنین محله‌های شهر زنجان که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و بصورت هدفمند محله‌های 25 گانه انتخاب شدند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و پرسشنامه محقق ساخته در محله‌ها توزیع گردید. نتایج بخش کیفی نشان داد که مدل توسعه اجتماعی شهر زنجان شامل 5 بعد، 19 مولفه و 52 شاخص می باشد. پس از ارائه مدل، بر اساس 5 بعد استخراج شده فرضیه سازی شد و تاثیر ابعاد همبستگی و وفاق اجتماعی، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و اخلاق توسعۀ اجتماعی بر توسعه اجتماعی شهر زنجان با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS مورد ارزیابی قرار گرفت. روائی سازه پرسشنامه به همراه پایایی ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که بعد همبستگی و وفاق اجتماعی به اندازه727/ ، بعد عدالت اجتماعی به اندازه513/0، بعد کیفیت زندگی به اندازه 770/0، بعد امنیت اجتماعی به اندازه 411/0 و بعد اخلاق توسعۀ اجتماعی به اندازه 589/0 بر توسعه اجتماعی در شهر زنجان تاثیر گذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Indigenous Model of Social Development (Case Study: Zanjan)

نویسندگان [English]

  • Younes Eskandari 1
  • Gholamreza Memarzadeh 2
  • Mostafa Jafari 3
  • Naser Hamidi 4
1 PhD Student in Public Administration, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Business Management, Zanjan University, Zanjan, Iran.
4 Associate Professor, Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the native model and evaluate it in the neighborhoods of Zanjan. In this study, according to the purpose and nature of the research, the combined research method was used in two formats: data foundation method and structural equation modeling method. The statistical population of the qualitative part of the research was the experts of the scientific community and academic experts who were conducted by purposive sampling method with 12 semi-structured in-depth interviews. Statistical population in the quantitative part of the study, including residents of neighborhoods in Zanjan who were selected by cluster sampling method and purposefully 25 neighborhoods. Using Cochran's formula, 384 people were selected as the sample size and a researcher-made questionnaire was distributed in the neighborhoods. The results of the qualitative section showed that the social development model of Zanjan includes 5 dimensions, 19 components and 52 indicators. After presenting the model, it was hypothesized based on 5 extracted dimensions and the effect of the dimensions of solidarity and social harmony, social justice, quality of life, social security and social development ethics on social development in Zanjan using structural equation modeling and Smart PLS software Was evaluated. The construct validity of the questionnaire was evaluated along with the combined reliability. The results of structural equation modeling showed that the dimension of social solidarity and harmony is 0.727, the dimension of social justice is 0.513, the dimension of quality of life is 0.770, the dimension of social security is 0.411.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social development
  • social solidarity and harmony
  • social justice
  • quality of life
  • social security
آزاد ارمکی، تقی; مبارکی، مهدی; شهبازی، زهره (1392). «بررسی و شناسایی شاخصهای کاربردی توسعه اجتماعی (با استفاده از تکنیک دلفی)»، فصلنامۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی فرهنگی، سال اول، شمارۀ اول، صص 8-28.
آذر، عادل; غلامزاده، رسول; قنواتی، مهدی(1391). مدلسازی مسیری - ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم‌افزارSmart PLS، تهران: انتشارات نگاه دانش.
آنامرادنژاد، رحیم بردی; مهدیان بهنمیری، معصومه; مهدی، علی (۱۳۹۶). «بررسی وتحلیل بر پایداری اجتماعی از منظر اجرای طرحهای توسعه شهری (بهنمیر مازندران)» مطالعات ساختار و کارکرد شهری، شماره دوم، صص ۸۹-۱۱۷.
الوانی، مهدی; معمارزاده، غلامرضا(1396). اداره امور عمومی تطبیقی فرل هدی، مدیریت تطبیقی، چاپ نهم، تهران: اندیشه‌های گوهر بار.
پروزن، ادریس;کرکه آبادی، زینب; ارغان، عباس(1395). «تحلیل اثرات شاخص‌های توسعه پایداری در توسعه گونه‌های بافت محلات شهری مهاباد»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست ایران، دوره 18، شماره 4. صص 36- 47.
ثلاثی، محسن (1395). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، (لوئیس آلفرد کوزر)، تهران: انتشارات علمی، صص50-630.
مفیدی، محمدرضا(1399). روش تحقیق پیشرفته در شهرسازی، چاپ اول، تهران: انتشارات سیمای دانش.
علیزاده، هوشمند; حبیبی، کیومرث; مرادی مسیحی، واراز; ولدبیگی، سیوان; وفایی، ساسان(1390). «بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج» مجله آرمان‌شهر، شماره هفتم، صص103-112.
حریری، محمد (1385). «توسعه اجتماعی از وبر تا‌هابرماس»، مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، دوره 34، شماره 2-1، صص 249 - 270 .
حبیبی، کیومرث; شیخ احمدی، احمد (1398). «بازآفرینی شهری مبتنی بر ایجاد فضاهای اوقات فراغت شهروندان (بررسی پروژه سوپرکیلن، کپنهاگ و خطوط کالا، سیدنی)»، ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، (https://civilica.com/doc/1003145 ).
طبیبی، جمال الدین; ملکی، محمدرضا; دلگشایی، بهرام (1398). تدوین پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی، تهران: چاپ دنیا، صص170- 240.
لطفی، صدیقه; منوچهری میاندوآب، ایوب; آهار، حسن(1392). «شهر و عدالت اجتماعی، تحلیلی بر نابرابری‌های محله‌ای (مورد: محلات مراغه)»، مجله تحقیقات جغرافیایی، دوره28، شماره 2 (پیاپی 109)، صص69- 92 .
ملکی، سعید; زارعی، جواد; زادولی خواجه، شاهرخ (1397). «ارزیابی شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری با رویکرد مدیریت محله محور (مورد شناسی: محلات شهر همدان)»، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقه ای سال هشتم، شماره 29.
غیاثوند، احمد (1397). تحلیل پیشرفته مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد SMART PLS، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
پرتال مرکز پژوهش‌ای مجلس شورای اسلامی(09/0/1398): (https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution).
Eizenberg, Efrat; Jabareen, Yosef (2017), Social Sustainability: »A New Conceptual Framework«, Faculty of Architecture and Town Planning, Technion, Israel Institute of Technology, Haifa 3200003, Israel, Published,(https://doi.org/10.3390/su9010068).
Eizenberg, Efrat; Jabareen, Yosef, Zilberman Omri (2020). »Planning by Scale: The Role of Perceived Scale in Determining Residential Satisfaction«, Journal of Planning Education and Research, (https://doi.org/10.1177/0739456 X20921431).
Hanss, D (2015). Explaining sustainable consumption: Findings from cross-sectional and intervention approaches. PhD thesis, University of Bergen, Norway, (https: //bora.uib.no/handle/1956/6239.).
Holden, Erling; Linnerud, Kristin; Banister, David (2016). »The Imperatives of Sustainable Development«, Sustainable Development Published online in Wiley Online Library, ( https://doi.org/10.1002/sd.1647).
Ciorici, Patricia; Dantzler, Prentiss (2019). »Neighborhood Satisfaction: A Study of a Low-Income Urban Community«. Urban Affairs Review 55, 1702–30.
Orestes, Mario; Gonzalez, Aguirre; Joeberson, S; Gonçalves, Rafael; M, Vasconcelos (2016). »Sustainable development: Case study in the implementation of renewable energy in Brazil«, Federal University of Rio Grande do Norte e UFRN, CP: 1524, 59072-970, Natal, RN, Brazil.
Yang, Bin; Xu, Tong; Shi, Longyu (2017). Analysis on sustainable urban development levels and trends in China's cities, Journal of Cleaner Production 141, pp869-880.
Jasra, A; Holmes, C. C; Stephens, D.A (2005). Markov chain Monte Carlo methods and the label switching problem in Bayesian mixture modeling. Statistical Science, 20(1), 50-67.
Browne, M.W; Cudeck, R (1989). Single sample cross-validation indices for covariance structures. Multivariate Behavioral Research, 24, pp445–455.
Tenenhaus, M; Vinzi, V. E; Chatelin, Y.M; Lauro, C (2005). Computational statistics & data analysis PLS path modeling, 48(1), pp159-205.
Wetzels, M; Odekerken Schroder, G; Van Oppen, C (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. Management Information Systems Quarterly, 33(1), pp177-196.
Strauss, A; Corbin, J (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage Publications.